Haigushüvitis

Haigushüvitist maksavad tööandja ja Tervisekassa.  

Haiguslehe saab arst väljastada tööandja kaudu ravikindlustatud inimesele. Haiguslehe väljastamise või väljastamata jätmise otsustab arst inimese terviseseisundi põhjal.   

Haiguslehe alusel maksavad tööandja ja Tervisekassa inimesele haigushüvitist, mille eesmärk on töötajale osaliselt kompenseerida haigestumise ajal saamata jäänud töötasu. Haigestumise esimese kolme päeva eest hüvitist ei maksta. Tööandja maksab haigushüvitist haigestumise 4.–8. päevani. Tervisekassa maksab hüvitist alates 9. päevast.  

Tavapäraselt maksab Tervisekassa hüvitise välja paari tööpäeva jooksul pärast seda, kui tööandja on andmed edastanud. Menetluse aeg pikeneb, kui nt kohtutäitur on esitanud arestimisakti, tööandja on kindlustuse andmetega hilinenud jne.  

Töövõimetushüvitiste arvutamisel ei võeta arvesse doktoranditoetuselt, valla, linna või loomeliidu makstud toetustelt tasutud sotsiaalmaksu.  

Töövõimetuslehega seotud infot saab vaadata ja vajadusel teha väljavõtte riigiportaali www.eesti.ee teenuses „Töövõimetuslehed“.  

NB! Tööandja ei pea haigushüvitist maksma, kui töövabastuse põhjus on kutsehaigus, tööõnnetus (sh liikluses toimunud tööõnnetus), tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine, vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel, kergemale tööle üleviimine ning haigestumine või vigastus raseduse ajal. Sellistel puhkudel maksab haigushüvitist alates teisest päevast Tervisekassa. 

Vanemapuhkusejärgne haigus- ja hoolduslehtede hüvitamine 

Alates 01.07.2024 jõustub ravikindlustuseseaduse muudatus, millega luuakse väikelaste vanematele vanemapuhkuselt tööle naasmise järgsel kalendriaastal soodsam haigus- ja hooldushüvitiste arvestamise kord.

Sihtrühmaks on väikelaste vanemad, kelle lapse vanus töövõimetuslehele eelneval kalendriaastal on kuni 3 aastat (k.a.), kes olid töövõimetuslehele eelneval kalendriaastal kas osa või aasta tervikuna vanemapuhkusel ning kes on saanud:

- ema vanemahüvitist,
- jagatavat vanemahüvitist või
- lapsendaja vanemahüvitist.

Tervisekassa makstava haigus- ja hooldushüvitise arvestamisel on aluseks kas inimese eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatava tulu alusel arvutatav hüvitise päevamäär või tema jagatava vanemahüvitise päevamäär. Hüvitist makstakse inimesele soodsama määra alusel.

Jagatava vanemahüvitise päevamäära edastab Tervisekassale Sotsiaalkindlustusamet. Vanemahüvitise päevamäära kujunemise kohta saate täpsemat informatsiooni Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatava tulu päevamäära arvutab Tervisekassa Maksu- ja Tolliametist saadud sotsiaalmaksu andmete alusel.
 

Kui inimese suhtes on algatatud täitemenetlus, siis on Tervisekassal kohustus kinni pidada tema ajutise töövõimetuse hüvitisest arestimisele kuuluv summa ja kanda summa arestimisakti saatnud kohtutäituri ametialasele kontole.  

Juhul, kui inimene leiab, et arestimisel ei ole arvestatud tema sissetulekute ja ülalpeetavatega, siis tuleb pöörduda täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri poole. Kinnipidamise korraldust saab muuta kohtutäitur. Täiturite kontaktandmed leiab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt.  

Enda suhtes algatatud täitemenetluste kohta saab infot riigiportaali teenusest „Minu vastu algatatud täitetoimikud“

Hüvitiste võrdlustabel

Tööst vabastamise põhjusPõhjuse numberLehe liikHüvitamise kordÜhe kindlustusjuhtumi maksmise kestus
Haigestumine või olmevigastus1HaiguslehtTööandja maksab hüvitist haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani. Tervisekassa maksab alates 9. päevast, hüvitise määr 70%.Kuni 182 päeva (tuberkuloosi korral kuni 240 päeva)

Liiklusvigastus

Liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/ haigestumine

4

 

18

HaiguslehtTööandja maksab hüvitist haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani. Tervisekassa maksab alates 9. päevast, hüvitise määr 70%.Kuni 182 päeva
Karantiin10HaiguslehtTööandja maksab hüvitist 4. päevast kuni 8. päevani. Tervisekassa maksab hüvitist alates 9. päevast. Hüvitise määr 70 %.Kuni karantiini lõpuni
Kutsehaigestumine2HaiguslehtTervisekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%.Kuni 182 päeva

Tööõnnetus

Tööõnnetus liikluses

Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine

5

6

 

7

HaiguslehtTervisekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%.Kuni 182 päeva
Vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsel või kuriteo tõkestamisel8HaiguslehtTervisekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%.Kuni 182 päeva
Üleviimine kergemale tööle (esmase haiguslehe alguse kuupäev on kuni 14.05.2024.a.)17Haigusleht

Tervisekassa hüvitab kergemale tööle üleviimisega kaasnenud palgavahe juhul, kui inimese töötasu kergemale tööle üleviimise ajal on väiksem kui tema eelmise kalendriaasta keskmine tulu.

Kui inimene vabastatakse  töölt kergema töö puudumise tõttu, makstakse talle hüvitist alates 2. päevast määraga 70%.  

 

Kuni ema vanemahüvitise saamiseni või kuni 182 päeva
Rasedale terviseseisundile vastava töö andmine
(esmase haiguslehe alguse kuupäev on alates 15.05.2024.a.)
17HaiguslehtTervisekassa hüvitab tööandja poolt  haiguslehele märgitud esmase haiguslehe algusele eelnenud kalendrikuu töötasu ja kergemale tööle üleviimise perioodi kalendrikuu töötasude vahe. 
Tööandja peab rasedale kergemal tööl töötamise perioodil maksma töötasu vähemalt 50 % võrreldes töötasuga enne kergemale tööle üleviimise haiguslehe algust. 
Kui rase vabastatakse töölt kergema töö puudumise tõttu, maksab Tervisekassa  hüvitist alates 2. päevast määraga 70% raseda esmase haiguslehe alguse eelsest töötasust.
Kuni ema vanemahüvitise saamiseni või kuni 182 päeva
Haigestumine või vigastus raseduse ajal19HaiguslehtTervisekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 70%.Kuni 182 päeva
Alla 12-aastase lapse põetamine või alla 19-aastase kindlustatud inimese põetamine, kellel on puue.14HoolduslehtTervisekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%.Kuni 14 päeva (esmase hoolduslehe alguse kuupäev on kuni 14.05.2024.a.)

Kuni 60 päeva
(esmase hoolduslehe alguse kuupäev on alates 15.05.2024.a.)
 
Haige perekonnaliikme põetamine kodus12HoolduslehtTervisekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%.Kuni 7 päeva
Alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine lapse ema haiguse või sünnitusabi osutamise ajal13HoolduslehtTervisekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%.Kuni 10 päeva
Elundi või vereloome tüvirakkude annetus20HaiguslehtTervisekassa maksab alates 1. päevast, hüvitise määr 100%. Kuni 182 päeva
Töötingimuste ajutine kergendamine mitte varem kui haiguslehe 61. päevast21HaiguslehtTervisekassa hüvitab esmase haiguslehe algusele eelnenud kalendrikuu töötasu ja kergemale tööle üleviimise perioodi kalendrikuu töötasude vahe. 
Tööandja peab inimesele töötingimuste ajutise kergendamise perioodil maksma töötasu vähemalt 50 % võrreldes töötasuga enne esmase haiguslehe algust.
Kuni 122 päeva
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.