Õigusaktid

Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu
Haiglavõrgu arengukava
Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord
Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded
Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded
Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu
Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine
Haigla liikide nõuded
Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika
Haiglate majutuse standardtingimused
Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervishäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded
Füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisev osutamine
Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord
Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord
Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile
Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale
Residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimused
Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused
Tervisekassa andmekogu pidamise põhimäärus

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus                                                                                                                          
Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.