IT juhendid

Nõusolekuteenuse info

Nõusolekuteenus (NT) on Riigi Infosüsteemi Ameti arendatav lahendus, mis võimaldab andmesubjektil (füüsilisest isikust patsiendil) anda kolmandale osapoolele nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks ja pärimiseks NT süsteemiga liitunud x-tee andmekogudest.

Juhend (link)

Taotluse vorm (link)

Digilaheduste ja riiklike andmekogudega liidestamise info

Tervisekassa x-tee teenused

Tervisekassa ning juriidiliste isikute infosüsteemide vaheline masin-masin liidesega andmevahetus toimub andmevahetuskihi X-tee kaudu. Teenuse kasutamiseks peab teenus olema Tervisekassa poolt avatud. X-tee teenuste avamise taotlused võtab Tervisekassa vastu ainult läbi X-tee iseteeninduskeskkonna.

Tervisekassa saab X-tee teenuse avada teenust tegelikult kasutava asutuse alamsüsteemile. Tervisekassa alamsüsteemide loetelu on leitav X-tee teenuste kataloogist.

Eesti äriregistris registreeritud ettevõtete ja asutuste juhid saavad X-teega liituda X-tee iseteeninduskeskkonnas. X-tee liitumisega seotud küsimuste korral palume pöörduda RIA kasutajatoe poole aadressil help [at] ria.ee (help[at]ria[dot]ee).

Digiretsept

Arstile

Digiretsepti infosüsteemi kasutamine retsepti väljakirjutamisel on kohustuslik kõikidele tervishoiuteenuse osutajatele. Lisainfo digiretseptist tervishoiuteenuse osutajatele ja meditsiiniseadme kaardi koostajale.

Erandolukordades, näiteks koduvisiitidel või elektrikatkestuste ajal, jääb arstile endiselt võimalus kirjutada välja paberretsept. Digitaalne meditsiiniseadme kaart tuleb erandolukorra puhul koostada retseptikeskuses esimesel võimalusel ja paluda patsiendil pöörduda apteeki seadme ostmiseks näiteks järgmisel päeval.

Juhend: "Euroopa Liidu kindlustatute kindlustust tõendavate dokumentide andmete kandmine raviarvele ja digiretseptile"

Arstid, kellel puudub oma infosüsteem, saavad ennast registreerida, digiretsepte koostada, vaadata ja tühistada läbi veebipõhise portaali aadressil misp2.digilugu.ee/misp2. Küsimuste tekkimisel kasutage palun kasutusjuhendit.

Apteegile ja meditsiiniseadme müüjale

Kõigil apteekidel on kohustus läbi Retseptikeskuse saadud digiretsepti alusel ravim ja meditsiiniseade väljastada.
Ravim tuleb väljastada digiretsepti alusel ning selliselt müüdud ravimite kohta saab koostada Retseptikeskuses ka Tervisekassale esitamiseks koondarve. Juhul kui patsient tuleb apteeki ainult paberretseptiga, siis peab apteek talle müüma ravimi ka ainult selle alusel ning hiljem retsepti koos koondarvega Tervisekassale esitama. Kõigil apteekidel ja mitteapteekidest meditsiiniseadmete müüjatel on kohustus läbi Retseptikeskuse saadud digiretsepti alusel ravim ja meditsiiniseade väljastada.

Retseptikeskuse mindi täielikult üle 2011.aastal ja sellest alates tuleb apteekides digitaliseerida kõik soodustusega väljastatud ravimite paberretseptid. Alates 2012 asuti digitaliseerima ka täishinnaga väljastatud ravimite paberretsepte. Palume lugeda selle kohta lisaks kirjast apteekidele.

Meditsiiniseadme retsepti numbrid isiku retseptide loetelus algavad 9-ga.
Apteegid, kellel puudub oma infosüsteem, saavad digiretsepte menetleda läbi veebipõhise portaali misp2.digilugu.ee/misp2. Küsimuste tekkimisel kasutage palun kasutusjuhendit.

Juhised meditsiiniseadme retsepti müümiseks.

Operaatorteenus apteekidele

Operaatorteenuse telefoninumber on 606 0909  (E-R 8.00-17.00). Juhul, kui liinid on hõivatud või mõnel muul põhjusel teenindaja kohe ei vasta, siis on apteekidel võimalik valida tagasihelistamine ning seejärel võtab meie teenindaja helistajaga ise ühendust. Kõik operaatorteenusele tehtud kõned salvestatakse.

Kui apteegis puudub ajutiselt internetiühendus, aitab operaator süsteemist üles leida patsiendi digiretseptid ja retsept apteegile broneerida ravimi väljastamiseks. Kui internetiühendus on taastunud, tuleb apteegil retsepti müük ka süsteemis lõpetada. Broneeritud retseptid leiab retseptikeskusest patsiendi ja ostja isikukoodi sisestamisel.

Retsepti broneerimiseks teatage operaatorteenusele järgmised andmed:

 1. Apteegi tegutsemiskoha kood - leitav ravimiameti kodulehelt
 2. Proviisori või farmatseudi kood - leitav terviseameti kodulehelt
 3. Ravimi väljaostja isikukood
 4. Patsiendi isikukood
 5. Retsepti väljakirjutamise aeg
 6. Oma salasõna (valitakse ise ja sisestatakse spetsiaalse teenuse abil, mille kirjeldus on lisatud allpool)

Kui patsiendil on mitmeid retsepte, tuleb lisaks teada:

 1. Ravimi või toimeaine nimi
 2. Väljakirjutanud arsti nimi või eriala
 3. Digiretsepti number (kui on teada)

Kui olete leidnud vea, saate sellest operaatorit teavitada. Palume esitada järgmised andmed:

 • Veateate tekst ja teate kood (juhul, kui on näha).
 • Teie sisestatud andmed või muu, mida operaator peab vajalikuks täpsustada.

Retseptikeskuse üldiste tõrgete korral teavitatakse apteekreid e-maili teel. Teavituse saamiseks esitage palun taotlus Tervisekassa mailiaadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee)

Arendajale

 1. Digiretsepti liidestusjuhend 3.12 (uuendatud 19.02.2024)
 2. Retseptikeskuse WSDL 
 3. Teenuste „rets.retseptide_info_arst.v1“, „rets.retseptide_info_apteek.v1“ ja „rets.retseptide_info_patsient.v1“ kirjeldus
 4. Koostoimeteenuse kirjeldus TTO-dele ja apteekidele (uuendatud 12.04.2018)
 5. Juhised koostoimete info kuvamiseks ja kasutajaliidese kujundamiseks
 6. HL7 päringute näidissõnumid (uuendatud 28.10.2016)
 7. SOAP päringute näidissõnumid (uuendatud 28.10.2016)
 8. HL7 XML skeema laiendus
 9. Müügiloata ravimite analüüs arendajale
 10.  Soodustuse arvutamise teenus TRH realiseerimiseks
 11.  Retseptide vaatamise teenus seaduse alusel retsepti pärimise õigust omavatele asutustele
 12.  Juhend Riigihanke ravimite retsepti teavitus TTO-le (pdf)
 13. Täiendava ravimi-ja  meditsiiniseadmehüvitise jõustumine 01.01.2025 ja meditsiiniseadmete müük läbi retseptikeskuse

Töövõimetusleht

Ajutise töövõimetuse info tervishoiuteenuse osutajatele

Ajutise töövõimetuse info tööandjale

Töövõimetuslehtede info seaduse alusel TVL andmete pärimise õigust omavatele asutustele

Raviarvete saatmine

2020. jaanuarist toimub raviarvete edastamine haigekassasse uue elektroonilise kanali kaudu. Kui varasemalt tuli arvete esitamiseks siseneda Toru infosüsteemi, siis alates 2020. aasta algusest toimub raviarvete esitamine reeglina automaatselt läbi partneri kasutuses oleva infosüsteemi (nt Perearst2, Watson, Liisa jne). Väiksemate partnerite puhul on võimalik arvete sisestamine üle veebiteenuse: misp2.digilugu.ee/ Raviarved liiguvad mõlemal juhul üle X-tee Tervisekassasse tasumiseks.

Raviarvete lahenduse teenuse kirjelduse leiate siit samast lehelt „Lahenduse „Raviarvete ja lepingute andmevahetusteenused“ kirjeldus“ nupukese alt. Teenuse kirjelduses on täpsemalt toodud ülevaade raviarvete andmevahetusest ning raviarvel olevate väljade ning loendite kirjeldusest.

Raviarvete lahenduse rakendumisega võtab Tervisekassa partnerilt vastu raviarve või –arved ja teeb esmased formaadikontrollid enne sisukontrolle. Seejärel toimub automaatkontroll ka lepingu täitmise osas. Kui raviarve läbib edukalt formaadi, sisu ja eelarve kontrollid, siis võetakse raviarve vastu. Kui raviarve ei läbi kontrolle, siis annab süsteem veateate. Formaadi ja sisukontrollid leiate siit samast lehelt „Raviarvete reeglid“ nupukese alt.

Palun tutvuge ka antud lehel toodud „Raviarvete elektroonilise edastamise juhendiga“. Juhendisse on lahti kirjutatud raviarve edastamise protsess ning juurde lisatud ka MISP kasutusjuhend raviarvete edastamiseks.

Tervishoiuteenuse loetelu teenus (TTL teenus) „RTA teenused“

2023. jaanuarist on avatud TTO-del võimalus kasutada  üle X-tee  MISP portaali kaudu TTL teenust „RTA teenused“.

TEHIK’u MISP2 PORTAALI kasutusjuhendi leiate siit samalt lehelt „MISP RTA teenused juhend“ nupukese alt.

„RTA teenused“ päring annab ülevaate tervishoiuteenuste loetelu teenuste erinevatest muudatustest erinevatel ajaperioodidel ning teenusele rakendamise tingimustest.

Tervishoiuteenuste loetelu rakendamise tingimused tehnilise juhendi leiate samalt lehelt 

X-tee teenuse "kirst.rta_teenused" kirjeldus nupukese alt. 

X-tee kaudu on TTO-l võimalik saata arveid osutatud raviteenuste eest. Arvetega on seotud teenuste koodid, mis on defineeritud TTL-is. Tervisekassa rakendab teenuste ridade kohta teatud sisukontrolle, mis tagavad, et arvel esitatud teenused on olemas kehtivas TTL-is ja arve sisu vastab TTL-is, ÜRL-is (üldarstiabi rahastamise lepingus), RRL-is (ravirahastamise lepingus) kehtestatud rakendustingimustele ja muudele kokkulepetele.

Antud teenus tagastab infot kindlal kuupäeval kehtivate tervishoiuteenuste koodide kohta, mida on lubatud arvetel kasutada.

Teenuse abil on võimalik vaadata teenuste loetelu kas tänase kuupäeva või mineviku kuupäeva seisuga ja kontrollida tunnuseid ja tingimusi, mis on aluseks arvetele rakendatavatele kontrollidele. Infot on võimalik küsida nii üksikute teenuste kohta, kui ka teatud teenuste grupi kohta või terve teenuste loetelu kohta korraga.

Lisaks toetab x-tee teenus hinnakirja muudatuste otsimist, mille puhul saab sisendis määrata ajavahemiku, mille jooksul toimunud hinnakirja muudatusi soovitakse näha või küsida kindlal kuupäeval lõppenud (kehtivuse kaotanud) teenuste loetelu.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.