Soodusravimid

Ravimite soodustamine ehk ravimite eest täielik või osaline tasumine riiklikest vahenditest on üks meetmetest ravimite kättesaadavuse tagamisel. Soodusravimite loetellu kantud ravimite eest tasumisel osaleb Tervisekassa.

Ravimitele soodustuse kehtestamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:

  • vajadus ravimi järele, sh ravimi rahaline kättesaadavus ilma soodustuseta või madalama soodusmääraga;
  • ravimi tõendatud efektiivsus ning ohutus
  • ravimi kuluefektiivsus (hinna ja efektiivsuse suhe, hinnataseme õigustatus)
  • alternatiivsete ravimite või raviviiside olemasolu
  • ravimi väär- ja liigkasutuse võimalikkus ja tagajärjed
  • ravimi ratsionaalse kasutuse tagamise ning jaemüügi mahu usaldusväärse prognoosi võimalikkus
  • vastavus ravikindlustuse rahalistele vahenditele, sealhulgas põhimõte, et kulud ravimihüvitistele ei või ületada ravikindlustuse aastaeelarves 20% tervishoiuteenuse hüvitise kuludest.

Soodusravimite loetelu muutmine

Alates 1. jaanuarist 2018 tegeleb Eesti Haigekassa soodusravimite hinnakokkulepete sõlmimise ja muutmisega, arvutab soodusravimite piirhindu, menetleb soodusravimite loetelu taotlusi ja koordineerib ravimikomisjoni tööd. Sotsiaalministeerium menetleb Tervisekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrusi regulaarselt kord kvartalis (1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril), samaaegselt piirhindade muutmisega.

Uue toimeaine lisamist soodusravimite loetellu taotlevad reeglina ravimitootjad, kes plaanivad ravimi turustamist, kellel on enim informatsiooni uue ravimi efektiivsuse ja ohutuse kohta ning kellega peetakse hinnaläbirääkimisi. Muudatusi soodusravimite loetellu juba kantud ravimite väljakirjutamise tingimuste osas võivad taotleda kõik huvitatud isikud, sealhulgas ravimitootjad ja arstide erialaseltsid.

Taotluste esitamise ja menetlemise kord on kirjeldatud tervise- ja tööministri määruses.

Juhtudel, kus soodusravimite loetelu muutmisega seoses võib ette näha ravimite kasutamise tava ja Tervisekassa rahaliste kohustuste olulist muutust, kaasatakse taotluste menetlemisse ravimikomisjon. Ravimikomisjoni koosseisu kuulub 8 liiget – Eesti Arstide Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Patsientide Liidu, Ravimiameti, Tervisekassa, Tartu Ülikooli Peremeditsiini ja Rahvatervishoiu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Komisjon on nõuandev Tervisekassale ning selle arutelude protokollid avalikud. Komisjoni koosolekud toimuvad keskmiselt 2-kuuliste intervallidega.

  • Ravimiskomisjoni koosolekute päevakorrad ja protokollid leiad siit.

Ravimite soodustusega väljakirjutamisele võivad kehtida väljakirjutaja erialaga seotud või meditsiinilise sisuga piirangud, tulenevalt haiguse diagnoosimise ja haigete jälgimise vajadusest vastava erialaspetsialisti poolt ning ravikindlustusraha otstarbeka kasutamise tagamiseks.

Tervishoiuteenuste loetelus olevate ravimite nimekirja täiendamise põhimõtted leiate loetelu muutmise üldinfo lehelt.

Lihtsustatud korras menetletava soodusravimite taotluse vorm on leitav siit. 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.