Ravimihanked

 

Ravimite riigihankeid korraldatakse ja rahastatakse Tervisekassa kaudu. Ravimite soetamine on osa vastavate riiklike tervishoiuprogrammide raames ellu viidavatest tegevustest. Tervisekassa hangib:

 • antiretroviirusravimeid
 • tuberkuloosiravimeid
 • vaktsiine ning immuunglobuliine/antitoksiine
 • antidoote
 • haiglaravimid
 • c-hepatiit
   

Tervisekassa sisesed riigihangete korraldamise protseduurireeglid on kehtestatud Tervisekassa hankekorraga, mis on leitav siit.
 

Hangitud antiretroviirusravimid ja immuunpreparaadid ladustatakse Magnum Logistics OÜ laos ning tuberkuloosiravimid Tartu Ülikooli Kliinikumi apteegis. Hoiukohtadest jaotatakse ravimid sobival ajal ja vajaminevates kogustes kokkulepitud tervishoiuteenuse osutajate vahel laiali. Ravimid antakse või manustatakse patsientidele tasuta. 

 

Tervisekassa hangib kokku 23 antiretroviirusravimit, sh 11 lasteravimit. Ravimite valiku kinnitab hankekomisjon vastavalt kehtivatele ravijuhistele ja ravivajadusele. Täpsem info hangitavate ravimite nimetuste ja koguste osas on leitav hankeplaanis.

Tervisekassa hangib kokku 22 tuberkuloosi põhiravimit ja 8 kõrvaltoimeravimit, samuti tuberkuliini teste. Ravimite valiku kinnitab hankekomisjon vastavalt kehtivatele ravijuhistele ja ravivajadusele. Täpsem info hangitavate ravimite nimetuste ja koguste osas on leitav hankeplaanis.

Riigihanked korraldatakse ka tuberkuloosiravimite kesklao teenuse ja transportteenuse (ravimite liikumine kesklaost tervishoiuteenuseosutajateni) tellimiseks.

Tervisekassa hangib kokku 15 vaktsiini ja 6 immuunglobuliini/antitoksiini, samuti tuberkuliini teste. Vaktsiinid hangitakse kooskõlas Sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika ekspertkomisjoni poolt kinnitatud immuniseerimiskavale. Komisjoni kohtumine toimub 1-2 korda aastas´. Täpsem info hangitavate vaktsiinide ja immuunglobuliinide/antitoksiinide nimetuste ja koguste osas hankeplaanis.

NB! Mitmekülgne informatsioon riikliku immuniseerimiskava koostamise, vaktsineerimise korralduse jms kohta on koondatud veebilehele vaktsineeri.ee.

Uus tervishoiuteenuste loetelu, mis sisaldab pneumo- ja meningokoki vastase vaktsineerimise kompenseerimist kõrgema riskiga riskirühmadele, on avaldatud (kehtib alates 1.04.2021): https://www.riigiteataja.ee/akt/123032021022. Lõplikud määratlused ja vaktsineerimisskeem leitavad järgmistest lisadest: 

 1. Pneumokokk-nakkuse ja meningokokk-nakkuse riskirühmad
 2. Pneumokokk-nakkuse ja meningokokk-nakkuse riskirühmade vaktsineerimisskeemid 

Tervisekassa hangib kokku 9 antidooti. Täpsem info hangitavate antidootide nimetustest ja kogustest on hankeplaanis.

NB! Mürgistusteabealane informatsioon sh mürgistuste raviks vajalike vastumürkide osas on leitav Terviseameti Mürgistusteabekeskuse veebilehel.  

Tervisekassa hangib koos HVA haiglatega koostöölepingu alusel ja pilootprojektide korras erinevaid haiglaravimeid. Tänaseks on hankimisel kokku 6 toimeainet. Ravimite valik lepitakse kokku läbirääkimiste teel haiglatega.

Tervisekassa hangib C-hepatiidi genotüüp 1a, 1b ja 4 raviks ravimit toimeainega elbaviir+grasopreviir. Kroonilise C-hepatiidi genotüüp 1, 2, 3, 4, 5 või 6 raviks ravimit toimeainega glekapreviir+pibrentasviir või sofosbuviir+velpatasviir ja kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi kordusraviks ravimit toimeainega sofosbuviir +velpatasviir +voksilapreviir. Täpsema info käimasolevate hangete kohta leiab riigihangete registrist. 

 

 

Ravimite ühishange 

Infektsioonivastaste ravimite ostmise ühishange august 2024 - oktoober 2024

Ühishanke „Infektsioonivastased ravimid“ tutvustus ja turu-uuring.

Dokumendi eesmärgiks on tutvustada Tervisekassa juhtimisel läbiviidavat ühishanget infektsioonivastaste ravimite hankimiseks ja viia läbi turu-uuring võimalike pakkujatega sh ravimite müügiloahoidjatega.

 • Mis on ühishanke eesmärgiks?

Läbi ühishanke soovitakse tõsta hangete atraktiivsust potentsiaalsete pakkujate jaoks, laiendada konkurentsi, tagada varustuskindlus ja saavutada hinnalangus suurendades mastaabiefekti ja muutes hankemenetlused strateegilisemaks. Samuti võimaldab see suurendada riigihangete efektiivsust, vähendades läbiviidavate hankemenetluste arvu ja sellega seonduvat töömahtu riigis tervikuna.

 • Kes osalevad?

Hankes osaleb Tervisekassa koos järgnevate haiglatega: kõik HVA haiglad, kes avaldavad soovi vastava ühishankega liituda (igas hanke osas minimaalselt TÜK, PERH ja ITK). Juhtiv ühishankija on Tervisekassa, kes viib haiglate nimel läbi kogu hankemenetluse protseduuri kuni raamlepingu (võimalusel DHS-i) allkirjastamiseni.

 • Mida hangitakse?

Hanke objektiks on infevktsioonivastased süstitavad ravimid (ATC koodi alusel J rühm). Igas vastavas hanke osas on ligikaudsed kolme haigla (PERH, TÜK, ITK) mahud, potentsiaalselt on lõplik maht mõnevõrra suurem seoses väiksemate haiglate liitumisega hankesse. Hankimisele tuleb kokku 36 osa (mahud on indikatiivsed ja võivad muutuda vastavalt lõplikule hanke tehnilisele kirjeldusele):

Osa nr.ATC koodToimeaineRavimvormÜhikKokku

1.

J01AA12

tigetsükliin

infusioonilahuse pulber

50 mg

800

2.

J01CA01

ampitsilliin

süste- /infusioonilahuse pulber

1000 mg

8 500

3.

J01CE01

bensüülpenitsilliin

süste- /infusioonilahuse pulber

1 000 000

95 000

4.

J01CF04

oksatsilliin

süste- /infusioonilahuse pulber

1000 mg

6000

5.

J01CR02

amoksitsilliin+klavulaanhape

süste- /infusioonilahuse pulber

1000

mg+200 mg

265 000

6.

J01CR05

piperatsilliin+tasobaktaam

süste- /infusioonilahuse pulber  või infusioonilahuse pulber

4000

mg+500 mg

137 000

7.

J01CR01

 

 

J01CR01

 

ampitsilliin+sulbaktaam


ampitsilliin+sulbaktaam

süste- /infusioonilahuse pulber

 

süste- /infusioonilahuse pulber

1000
mg+500 mg

 

2000 mg+1000
mg
 

800

 

25 000

8.

J01DB04

tsefasoliin

süste- /infusioonilahuse pulber võisüstelahuse pulber

1000 mg

125 000

9.

J01DC02

 

 

J01DC02

tsefuroksiim

 

tsefuroksiim

süste- /infusioonilahuse pulber või süstelahuse pulber

süste- /infusioonilahuse pulber või süstelahuse pulber

 

1500 mg

 

750 mg

44 000

 

7000

10.

J01DD01

tsefotaksiim

süste- /infusioonilahuse pulber

1000 mg

65 000

11.

J01DD02

tseftasidiim

süste- /infusioonilahuse pulber või süstelahuse pulber

1000 mg

9000

12.

J01DD04

tseftriaksoon

süstelahuse pulber või süste- /infusioonilahuse pulber

1000 mg

17 000

13.

J01DD81

tseftasidiim+avibaktaam

infusioonilahuse kontsentraadi pulber

2000

mg+500 mg

8000

14.

J01DE01

tsefepiim

süste- /infusioonilahuse pulber

1000 mg

9000

15.

J01DH02

meropeneem

süste- /infusioonilahuse pulber

1000 mg

137 000

16.

J01DH03

ertapeneem

infusioonilahuse kontsentraadi pulber

1000 mg

10 000

17.

J01DH51

imipeneem+tsilastatiin

infusioonilahuse pulber

500

mg+500 mg

5500

18.

J01DI54

tseftolosaan+tasobaktaam

infusioonilahuse kontsentraadi pulber

1000 

mg+500 mg

40

19.

J01FA09

klaritromütsiin

infusioonilahuse pulber

500 mg

4200

20.

J01FF01

klindamütsiin

süste-/infusioonilahus

600 mg

11 000

21.

J01GB03

 

J01GB03

 

J01GB03

gentamütsiin

gentamütsiin

gentamütsiin

süstelahus

infusioonilahus

infusioonilahus

40 mg

80 mg

240 mg

7 300

450

1200

22.

J01GB06

 

J01GB06

amikatsiin

amikatsiin

infusioonilahus

infusioonilahus

500 mg

1000 mg

510

580

23.

J01MA02

 

 

J01MA02

 

 

J01MA02

tsiprofloksatsiin
 

tsiprofloksatsiin
 

tsiprofloksatsiin

infusioonilahuse kontsentraat


infusioonilahuse
 

infusioonilahuse

100 mg
 

2 -> mg/ml 100ml (200mg)

2 -> mg/ml 200ml (400mg)

13 000


500
 

14 000

24.

J01MA12

levofloksatsiin

infusioonilahus

500 mg

460

25.

J01MA14

moksifloksatsiin

infusioonilahus

400 mg/250ml 250 ml

115

26.

J01XA01

vankomütsiin

infusioonilahuse kontsentraadi pulber või infusioonilahuse pulber

1000 mg

45 000

27.

J01XD01

metronidasool

infusioonilahus

5 mg/ml 100 ml

23 000

28.

J01XX08

linesoliid

infusioonilahus

600 mg

6000

29.

J01XX09

 

J01XX09

daptomütsiin

daptomütsiin

süste- /infusioonilahuse pulber

süste- /infusioonilahuse pulber

350 mg

500 mg

410

100

30.

J02AC01

flukonasool

infusioonilahus

2mg/ml

100ml

35 000

31.

J02AC03

vorikonasool

infusioonilahuse pulber

200 mg

4000

32.

J02AC05

isavukonasool

infusioonilahuse kontsentraadi pulber

200 mg

310

33.

J02AX04

 

J02AX04

kaspofungiin

kaspofungiin

infusioonilahusekontsentraadi pulber

infusioonilahusekontsentraadi pulber

50 mg

70 mg

1300

200

34.

J02AX05

mikafungiin

infusioonilahusepulber

100 mg

14

35.

J02AX06

anidulafungiin

infusioonilahusekontsentraadi pulber

100 mg

7000

36.

J05AB01

atsikloviir

infusioonilahus kontsentraat või infusioonilahuse pulber

250 mg

16 000

Lisaks kaalub Tervisekassa koostöös haiglatega lisada ühishankimiseks lisaks tänastele bioloogilistele
ravimitele (rituksimab, infliksimab, trastuzumab, bevatzisumab) ka toimeained totsilizumab ja ustekinumab. Vastavad otsused tehakse 2024a augusti alguses pärast turu olukorra täpsemat selgitamist otsesuhtluses registreeritud müügiloahoidjate ja hulgimüüjatega.

 • Milline on ühishanke ajakava?

Hankeprojekt kestab august 2024 - oktoober 2024. Riigihange planeeritakse välja kuulutada augusti teises pooles, raamleping (või DHS raames hankelepingud) allkirjastada oktoobri esimeses pooles.


TURU-UURING

Turu-uuringu viime läbi kõigi potentsiaalsete pakkujatega sh müügiloahoidjatega. Käesoleva projekti tutvustav dokument koos turu-uuringu küsimustikuga on kättesaadav Tervisekassa kodulehelt kõigile huvitatud osapooltele. Tervisekassa edastab täiendavalt info turu-uuringu toimumise osas otse kõigile vastavatele Eestis registreeritud ravimite müügiloahoidjatele. Turu-uuringu käigus edastatud vastused loetakse konfidentsiaalseks ja on kättesaadavad vaid Tervisekassa hanke vastutavale isikule ja hanget ettevalmistavale hankespetsialistile (kontaktid küsimustiku lõpus). Vastuste põhjal koostab Tervisekassa hanke alusdokumendi kavandi ja teeb seejärel ettepanekud hanke strateegia ja tingimuste osas haiglatele. Tervisekassa tagab turu-uuringu tegemisel ja selle käigus saadud nõuannete kasutamisel mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtete järgimise. Konkreetsetele turu-uuringus osalejatele või vastustele riigihanke alusdokumendi välja töötamisel ei viidata.

Küsimustik koos vastustega palume edastada riigihanke spetsialisti Triin Silm e-mailile: triin.silm [at] tervisekassa.ee, koopia: eveli.bauer [at] tervisekassa.ee. Vastamise tähtaeg on 22.07.2024.
 

Bioloogiliste ravimite ostmise ühishange juuli 2022 - jaanuar 2023

Ühishanke „Bioloogiliste ravimite ostmine“ tutvustus ja turu-uuring
 • Mis on ühishanke eesmärgiks?

Käesolev ühishange viiakse läbi koostöös haiglatega, mille juhtiv ühishankija on Tervisekassa ja mille peamiseks eesmärgiks on viia läbi kordus ühishange tagamaks nimetatud ravimite järjepidev ja tõrgeteta kättesaadavus kõigile hankes osalevatele haiglatele.

 • Kes osalevad pilootprojektis?

Ühishankes osaleb Tervisekassa koos nelja haiglaga: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Pärnu Haigla. Võimalikud täiendavad huvitatud haiglad selguvad hanke välja kuulutamise ajaks. Juhtiv ühishankija on Tervisekassa, kes viib haiglate nimel läbi kogu hankemenetluse protseduuri kuni raamlepingu allkirjastamiseni – st Tervisekassa allkirjastab haiglate nimel raamlepingu, müügilepingu sõlmib iga haigla iseseisvalt.

 • Mida hangitakse?

Pilootprojekti objektiks on bioloogilised ravimid, täpsemalt ravimid toimeainetega infliksimab, trastuzumab ja rituksimab. Igas vastavas hanke osas on liidetud kokku kõigi nelja haigla mahud. Hankimisele tuleb kokku 7 osa (mahud on indikatiivsed ja võivad muutuda vastavalt lõplikule hanke tehnilisele kirjeldusele):

 1. Rituksimab infusioonilahuse kontsentraat 500mg / 100mg biooriginaal, eeldatav maht kokku 300/ 20 viaali /ühes aastas.
 2. Rituksimab infusioonilahuse kontsentraat 500mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 2000 viaali /ühes aastas.
 3. Rituksimab subkutaanne süstelahus 1400mg/ 1600mg, eeldatav maht kokku 400/ 50 viaali/ /ühes aastas
 4. Trastuzumab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 150mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 2000 viaali/ /ühes aastas.
 5. Trastuzumab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 150mg biooriginaal, eeldatav maht kokku 50 viaali/ ühes aastas.
 6. Trastuzumab subkutaanne süstelahus 600mg, eeldatav maht kokku 2000 viaali/ ühes aastas.
 7. Infliksimab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 100mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 13000 viaali/ ühes aastas.
 • Milline on ühishanke ajakava?

Pilootprojekt kestab juuli 2022 - jaanuar 2023. Riigihange planeeritakse välja kuulutada augusti teises pooles, raamleping allkirjastada oktoobri esimeses pooles.

 • Kuidas hinnatakse pilootprojekti tulemusi?

Pilootprojekti tulemust planeeritakse hinnata kolmes kategoorias: 1) ravimite hinnad 2) pakkujate arv 3) ühishangete juhtimise kvaliteet. Vastavad täpsemad hindamiskriteeriumid ja võrdlusandmed lepitakse kokku haiglaravimite ühishangete töörühmas.

 • Millised on olulisemad hankelepingu tingimused ühishankes?

Ühishankemenetluse strateegiaks on sõlmida raamleping mitme pakkujaga kolmeks aastaks (2023-2025). Iga-aastaselt korraldatakse minikonkursid (pärast aasta möödumist korraldatakse minikonkurss ja selgitatakse välja uus võimalik edukas pakkuja järgnevaks aastaks). Hangitav maht üheks aastaks on kõigi ühishankes osalevate haiglate maht kokku.

Turu-uuring

Turu-uuringu viime läbi kõigi potentsiaalsete pakkujatega sh müügiloahoidjatega. Käesoleva projekti tutvustav dokument koos turu-uuringu küsimustikuga on kättesaadav Riigihangete Registrist ja Tervisekassa kodulehelt kõigile huvitatud osapooltele. Tervisekassa edastab täiendavalt info turu-uuringu toimumise osas otse kõigile vastavatele Eestis registreeritud ravimite müügiloahoidjatele. Turu-uuringu käigus edastatud vastused loetakse konfidentsiaalseks ja on kättesaadavad vaid Tervisekassa haiglaravimite hankimise eest vastutatavatele isikutele (kontaktid küsimustiku lõpus). Vastuste põhjal koostab Tervisekassa hanke alusdokumendi kavandi ja teeb seejärel ettepanekud hanke strateegia ja tingimuste osas haiglatele. Tervisekassa tagab turu-uuringu tegemisel ja selle käigus saadud nõuannete kasutamisel mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtete järgimise. Konkreetsetele turu-uuringus osalejatele või vastustele riigihanke alusdokumendi välja töötamisel ei viidata.

Küsimustik koos vastustega palume edastada riigihanke vastutavale isikule Eveli Bauerile e-mailile: eveli.bauer [at] tervisekassa.ee ja koopia riigihangete assistendile Katriin Laursonile: katriin.laurson [at] tervisekassa.ee. Vastamise tähtaeg on 02.08.2020 kell 16:00.

Vähiravimite ostmise ühishange september 2021 - jaanuar 2022

Ühishanke „Vähiravimite ostmine“ tutvustus ja turu-uuring
 • Mis on ühishanke eesmärgiks?

Käesolev ühishange viiakse läbi koostöös haiglatega, mille juhtiv ühishankija on EHK ja mille peamiseks eesmärgiks on testida erinevate ravivaldkondade haiglaravimite ühishankimise plusse-miinuseid Eesti tervishoiusektoris (2020- bioloogilised ravimid, 2021- vähiravimid). Läbi ühishanke soovitakse tõsta hangete atraktiivsust potentsiaalsete pakkujate jaoks, laiendada konkurentsi ja saavutada hinnalangus suurendades mastaabiefekti ja muutes hankemenetlused strateegilisemaks. Samuti võimaldab see suurendada riigihangete efektiivsust, vähendades läbiviidavate hankemenetluste arvu ja sellega seonduvat töömahtu riigis tervikuna.

 • Kes osalevad ühishankes?

Ühishankes osaleb EHK koos järgmiste haiglatega: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, AS Ida-Tallinna Keskhaigla ja SA Pärnu Haigla. Juhtiv ühishankija on EHK, kes viib haiglate nimel läbi kogu hankemenetluse protseduuri kuni raamlepingu allkirjastamiseni – st EHK allkirjastab haiglate nimel raamlepingu, müügilepingu sõlmib iga haigla iseseisvalt.

 • Mida hangitakse?

Projekti objektiks on vähiravimid, täpsemalt ravimid toimeainetega bevatsizumab ja paklitakseel albumiiniga seotud nanoosakestena. Igas vastavas hanke osas on liidetud kokku kõigi nelja haigla mahud. Hankimisele tuleb kokku 5  osa (mahud on indikatiivsed ja võivad muutuda vastavalt lõplikule hanke tehnilisele kirjeldusele):

 1. Bevatsizumab infusioonilahuse kontsentraat biosimilar või biooriginaal 25mg/ml 16ml N1, eeldatav maht kokku 2980 viaali /ühes aastas.
 2. Bevatsizumab infusioonilahuse kontsentraat biosimilar või biooriginaal 25mg/ml 4ml N1, eeldatav maht kokku 50 viaali /ühes aastas
 3. Bevatsizumab infusioonilahuse kontsentraat biooriginaal 25mg/ml 16ml N1, eeldatav maht kokku 200 viaali /ühes aastas
 4. Bevatsizumab infusioonilahuse kontsentraat biooriginaal 25mg/ml 4ml N1, eeldatav maht kokku 485 viaali /ühes aastas
 5. Paklitakseel albumiiniga seotud nanoosakestena infusioonidispersiooni pulber 100mg N1, eeldatav maht kokku 1250 viaali /ühes aastas.
 • Milline on ühishanke ajakava?

Projekt kestab september 2021 - jaanuar 2022. Riigihange planeeritakse välja kuulutada septembri lõpus/ okt alguses pärast turu-uuringute tulemuste laekumist, raamleping allkirjastada novembri teises pooles. Ravimite tarnimine algab 01.02.2022. aastal.

 • Kuidas hinnatakse projekti tulemusi?

Projekti tulemust planeeritakse hinnata kahes kategoorias:

1) ravimite hinnad

2) pakkujate arv

Vastavad täpsemad hindamiskriteeriumid ja võrdlusandmed lepitakse kokku riigihanke töörühmas.

 • Millised on olulisemad hankelepingu tingimused ühishankes?

Ühishankemenetluse strateegiaks on sõlmida raamleping mitme pakkujaga kolmeks aastaks. Iga-aastaselt korraldatakse minikonkursid (pärast  aasta möödumist korraldatakse minikonkurss ja selgitatakse välja uus võimalik edukas pakkuja järgnevaks  aastaks). Hangitav maht üheks aastaks on kõigi ühishankes osalevate haiglate maht kokku.

Küsimustik koos vastustega palume edastada riigihanke vastutavale isikule Eveli Bauerile e-mailile: eveli.bauer [at] haigekassa.ee (eveli[dot]bauer[at]haigekassa[dot]ee)Vastamise tähtaeg on 27.09.2021 kell 10:00.

Bioloogiliste ravimite ostmise ühishange juuli 2020 - jaanuar 2021

Ühishanke „Bioloogiliste ravimite ostmine“ tutvustus ja turu-uuring

 • Mis on ühishanke eesmärgiks?

Ühishange viiakse läbi pilootprojektina, mille juhtiv ühishankija on esmakordselt Eesti Haigekassa (edaspidi EHK) ja mille peamiseks eesmärgiks on testida haiglaravimite ühishankimise plusse-miinuseid Eesti tervishoiusektoris. Läbi ühishanke soovitakse tõsta hangete atraktiivsust potentsiaalsete pakkujate jaoks, laiendada konkurentsi ja saavutada hinnalangus suurendades mastaabiefekti ja muutes hankemenetlused strateegilisemaks. Samuti võimaldab see suurendada riigihangete efektiivsust, vähendades läbiviidavate hankemenetluste arvu ja sellega seonduvat töömahtu riigis tervikuna.

 • Kes osalevad pilootprojektis?

Pilootprojektis osaleb EHK koos nelja haiglaga: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Pärnu Haigla. Juhtiv ühishankija on EHK, kes viib haiglate nimel läbi kogu hankemenetluse protseduuri kuni raamlepingu allkirjastamiseni.

 • Mida hangitakse?

Pilootprojekti objektiks on bioloogilised ravimid, täpsemalt ravimid toimeainetega infliksimab, trastuzumab ja rituksimab. Igas vastavas hanke osas on liidetud kokku kõigi nelja haigla mahud. Hankimisele tuleb kokku 8 osa (hangitavad mahud on indikatiivsed ja võivad muutuda vastavalt lõplikule hanke tehnilisele kirjeldusele):

 1. Rituksimab infusioonilahuse kontsentraat 500mg / 100mg biooriginaal, eeldatav maht kokku 570/ 90 viaali /ühes aastas.
 2. Rituksimab infusioonilahuse kontsentraat 500mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 2020 viaali /ühes aastas.
 3. Rituksimab subkutaanne süstelahus 1400mg/ 1600mg, eeldatav maht kokku 570/120 viaali/ /ühes aastas
 4. Trastuzumab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 150mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 3350 viaali/ /ühes aastas.
 5. Trastuzumab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 150mg biooriginaal, eeldatav maht kokku 600 viaali/ ühes aastas.
 6. Trastuzumab subkutaanne süstelahus 600mg, eeldatav maht kokku 1610 viaali/ ühes aastas.
 7. Infliksimab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 100mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 8370 viaali/ ühes aastas.
 8. Infliksimab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 100mg biooriginaal, eeldatav maht kokku 650 viaali/ ühes aastas.
 • Milline on ühishanke ajakava?

Pilootprojekt kestab juuli 2020 - jaanuar 2021. Riigihange planeeritakse välja kuulutada oktoobri esimeses pooles, raamleping allkirjastada detsembri alguses.

 • Kuidas hinnatakse pilootprojekti tulemusi?

Pilootprojekti tulemust planeeritakse hinnata kolmes kategoorias: 1) ravimite hinnad 2) pakkujate arv 3) projektijuhtimise kvaliteet. Vastavad täpsemad hindamiskriteeriumid ja võrdlusandmed lepitakse kokku haiglate ja EHK vahel sõlmitavas koostööleppes.

Turu-uuring

Turu-uuringu viime läbi kõigi potentsiaalsete pakkujatega sh müügiloahoidjatega. Käesoleva projekti tutvustav dokument koos turu-uuringu küsimustikuga on kättesaadav EHK kodulehelt kõigile huvitatud osapooltele. EHK edastab täiendavalt info turu-uuringu toimumise osas otse kõigile vastavatele Eestis registreeritud ravimite müügiloahoidjatele ja ravimite hulgimüüjate liidule. Turu-uuringu käigus edastatud vastused loetakse konfidentsiaalseks ja on kättesaadavad vaid EHK hanke vastutavale isikule (kontakt lehe lõpus). Vastuste põhjal koostab EHK hanke alusdokumendi kavandi ja teeb seejärel ettepanekud hanke strateegia ja tingimuste osas haiglatele. EHK tagab turu-uuringu tegemisel ja selle käigus saadud nõuannete kasutamisel mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtete järgimise. Konkreetsetele turu-uuringus osalejatele või vastustele riigihanke alusdokumendi välja töötamisel ei viidata.

Küsimustik koos vastustega palume edastada riigihanke vastutavale isikule Eveli Bauerile e-mailile: eveli.bauer [at] haigekassa.ee (eveli[dot]bauer[at]haigekassa[dot]ee)Vastamise tähtaeg on 16.09.2020 kell 10:00.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.