Esmatasandi tervisekeskused

Tervisekassa peab oluliseks tugeva perearstikeskse süsteemi arengu toetamist, et kõigile kindlustatutele oleks kiirelt, tasuta ja elukoha lähedal kättesaadav esmane vajalik nõustamine ning arstiabi. Ühe olulise arenguna on alates 2018. aastast tervisekeskustesse koondunud  linnade ja valdade perearstid. Tänu tervisekeskustele laieneb inimeste jaoks perearsti pakutavate tervishoiuteenuste valik. 

Tervisekeskustes osutavad teenuseid lisaks perearstile  ja pereõele ka füsioterapeut, ämmaemand ja koduõde. Sõltuvalt kohapealsetest vajadustest ja võimalustest võib seal töötada ka teisi spetsialiste.

Mis on esmatasandi tervisekeskus?

Esmatasandi tervisekeskus (ETTK) on ühtses taristus üldarstiabi osutav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja ning selles osutab üldarstiabi vähemalt kolm nimistuga perearsti (kokku 4500 isikut). Tervisekeskuse nimistute suurus võib olla alla 4500 isiku juhul, kui perearsti teeninduspiirkond asub valla territooriumil ning tervisekeskuse teenuse osutamata jätmine avaldab mõju üldarstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile.

ETTK filiaaliks saavad olla nimistud, mis ei asu tervisekeskusega ühtses taristus ja kus osutab üldarstiabi kuni kaks nimistuga perearsti. Filiaalis võib osutada ämmaemanda teenust, füsioteraapiateenust ja koduõendusteenust juhul, kui on tagatud nimetatud teenuste osutamine ka tervisekeskuses. Tervisekeskusel võib olla mitu filiaali erinevates taristutes.

Kooskõlas praeguste lepinguperioodidega toimub kolme teenuse osas (ämmaemandus, füsioteraapia ja koduõendus) järk-järguline üleminek teenuste osutamisele esmatasandil. 

Esmatasandi teenuste osutamisel on perearst koos meeskonnaga lisaks diagnoosimisele ja ravile juhtumikorraldaja, kelle teenuste puhul on kriitilise tähtsusega järgmised asjaolud:

 • erinevate tervishoiuteenuste vajaduse hindamine;
 • vajalikele teenustele ligipääsu korraldamine;
 • diagnostikaks ja raviks kitsama eriala arstile suunamine;
 • eriarstiabis aktiivravi saanud patsiendi tervise edasine jälgimine vastavalt saadud suunistele;
 • integreeritud lähenemine inimese terviseküsimusele;
 • inimese nõustamine tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi teenuste võimaluste osas (nn teejuht);
 • hea ravikvaliteet, mida saab mõõta arendades esmatasandi toimivuse ja ravitulemuste hindamise indikaatorite süsteemi ja luues supervisiooni (nii üksik- kui grupipraksiste ja tervisekeskuste toimivuse ning kvaliteedinäitajate süsteemseks võrdlevaks hindamiseks);
 • tõhusam ennetav nõustamine, diagnostika ja ravi perearsti juhtimisel;
 • kiire ja tõhus esmatasandi teenuste paketi rakendamine, mis tagab abi ja lahenduse perearsti meeskonna poolt enamiku terviseprobleemide korral ning laiema valiku kaasaegseid teenuseid ühes kohas kodu lähedal;
 • tervisekeskuse esmatasandi spetsialistide meeskonda kuuluvad perearstid, pereõed ja koduõe(d), ämmaemand(ad) ja füsioterapeu(t)/(did), samuti kliiniline assistent;
 • tervisekeskuse üleminek võimaldab rakendada terviklikult ja süsteemselt IT-põhiseid kaugteenuseid (nt e-konsultatsioon, e-saatekiri) ning kaasaegseid otsustustoe süsteeme (ning edaspidi personaalse meditsiini lahendusi), mis võimaldab tervisekeskuses tööd muuta efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks.

Olulised tingimused

 1. Tervisekeskus on avatud tööpäeviti kell 8 – 18. Lahtioleku aja pikendamisega on võimalik tagada inimestele parem perearstiabi kättesaadavus ning vähendada pöördumisi erakorralise meditsiini osakonda.
 2. Tervisekeskuse ruumid on suuremad ja kaasaegsemad.
 3. Tervisekeskusel on ajakohane veebileht, millel on avalikustatud vähemalt tervisekeskuse lahtioleku- ja vastuvõtuajad ning selles töötavate tervishoiutöötajate  ja füsioterapeudi vastuvõtuajad ning samad andmed on tervisekeskuses nähtaval kohal.
 4. Tervisekeskuse lahtiolekuajal peab olema tagatud patsientide ravijärjekorda registreerimine tervisekeskuses või telefoni, e-posti või Interneti vahendusel.
 5. Tervisekeskuse lahtiolekuajal võtab selles vastu vähemalt üks perearst ja pereõde, kes tagavad kõikide tervisekeskuse perearstide nimistutesse kuuluvate patsientide vastuvõtu ägeda tervisehäire korral.
 6. Tervisekeskuses on tagatud ämmaemanda iseseisev vastuvõtt, füsioteraapiateenuse osutamine ning koduõendusteenuse osutamine.
 7. Tervisekeskuses toimuvad kliiniliste juhtumite arutelud, et tagada perearsti ja temaga koos töötav meeskonnal lisanduvate põhiteenuste osas oleks info nende nimistutesse kuuluvate isikute terviseseisundi ja selle muutuse kohta, et seeläbi teha vajalikke muudatusi raviplaanis.
 8. Tervisekeskus võib olla avatud ka kauem kui 10 tundi päevas, et tagada parem teenuste kättesaadavus tervisekeskuse nimistutesse kuuluvatele isikutele. Neile tervisekeskustele, kes tagavad tervisekeskuse lahtioleku kauem, on võimalik saada selle eest ka tasu tööajavälise ületunnitööna.
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.