Arstiabi Euroopas reisides

Vajaminev arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi alusel

pilt

Vajaminev arstiabi tähendab seda, et inimesel tekkis välisriigis viibides ootamatu terviserike, mille ravimiseks ta vajab arstiabi, mitte ta ei läinud spetsiaalselt ravi saamise eesmärgil välisriiki. Vajamineva arstiabi saamiseks peab kaasas olema Euroopa ravikindlustuskaart. Euroopa ravikindlustuskaarti saab taotleda  Tervisekassast ja see on tasuta.  

Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas ning Šveitsis viibimise ajal. 

Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa tariifide järgi. 

Omavastutustasusid patsiendile ei korvata. Samuti ei kata kaart riikidevahelise transpordi kulusid. Seetõttu soovitame välisriiki reisimisel alati osta meditsiiniabi kaitsega reisikindlustuse, mis katab inimese võimalikud kulutused arstiabile. Seega kui inimesel on nii Euroopa ravikindlustuskaart kui ka reisikindlustus, väljastaks haigla talle arve vaid omavastutustasude kohta, mille inimene saab omakorda esitada erakindlustusfirmale.

Kindlasti tuleb arstiabi saamiseks pöörduda riiklikusse raviasutusse, mitte eraarsti juurde, sest Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteeritakse ainult riiklikusse süsteemi kuuluvates raviasutustes.

  • Rohkem infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiab siit.

Euroopa Komisjon on loonud patsiendi käsiraamatu tervishoiuteenustele juurdepääsu kohta ükskõik millises EL-i/EMP riigis. Samuti saab tutvuda korduma kippuvate küsimustega väljaminevate patsientide ja sissetulevate patsientide jaoks. 

Rohkem informatsiooni Euroopa Liidu ja tervishoiu kohta on Euroopa Komisjoni kodulehel.

Plaaniline arstiabi välisriigis

Alates 25. oktoobrist 2013 tuli kõikidel Euroopa Liidu (EL-i) liikmesriikidel oma õigussüsteemi üle võtta direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius. Tervisekassa kindlustatud patsiendi jaoks tõi direktiiv kaasa olulise lisaväärtuse: patsiendid võivad minna teise EL-i liikmesriiki, et saada seal plaanilist ravi ning taotleda pärast seda Tervisekassalt rahalist hüvitist. Plaanilise ravi puhul on teise riiki mineku eesmärk end seal ravida. See tähendab, et inimese ravivajadus tekib ühes riigis ja ravi saab ta teises riigis. Rohkem infot plaanilise arstiabi kohta välisriigis leiab siit. Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus, mille blankett on kättesaadav Tervisekassa kodulehel või klienditeenindusbüroodes. Samuti tuleb esitada raviteenuse originaalarved, maksmist tõendavad dokumendid, eriarsti saatekiri ja raviloo kokkuvõte.

NB! Juhime tähelepanu, et Šveitsis ei kehti direktiiv 2011/24/EL, mille alusel on inimesel õigus pöörduda teise EL-i liikmesriiki plaanilist arstiabi saama ning hiljem koduriiki naastes taotleda hüvitist.

  • Rohkem infot plaanilise välisravi kohta leiab siit.

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Euroopa ravikindlustuskaarti on võimalik tellida kas riigiportaalist eesti.ee või saates taotluse Tervisekassasse posti teel lihtkirjana või digiallkirjastatuna e-posti teel.  

Euroopa ravikindlustuskaarti saab taotleda vähemalt 15-aastane inimene.

Kui ravikindlustuskaart on juba tellitud, ei ole aadressi, kuhu kaart saadetakse, enam võimalik muuta. Kui tellida kaart riigiportaali eesti.ee kaudu, on vaja enne taotluse esitamist seal oma aadress üle kontrollida. Kaart saadetakse taotluses märgitud aadressile. 

Kaardi väljastab inimesele tema kindlustajariik (riik, kuhu inimese maksud laekuvad). Inimene saab olla kindlustatud ainult ühes liikmesriigis. Kui inimene töötab mitmes liikmesriigis, siis peaks ta oma kindlustajariigi määramiseks pöörduma sotsiaalkindlustusameti poole.

Kui inimese maksud laekuvad Eestisse ning ta on siin töötajana ravikindlustatud, saab ta taotleda Euroopa ravikindlustuskaarti Tervisekassast. Ravikindlustuse juures ei ole oluline kodakondsus.

Uue ravikindlustuskaardi tellimiseks tuleb eelmine tühistada. Selleks on vaja helistada Tervisekassa infotelefonile. Seejärel saab riigiportaalist tellida uue kaardi. Kaardi taotluse saab ka ise tuua Tervisekassa esindusse, saata selle postiga või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel. Taotlus on kättesaadav Tervisekassa kodulehel.

Uue Euroopa ravikindlustuskaardi saamiseks tuleb esitada uus taotlus. Uue kaardi saab tellida kuu aega enne vana kaardi kehtivuse lõppu.

Pärast kaardi tellimist jõuab see inimesele postiga koju kümne kalendripäeva jooksul.

Euroopa ravikindlustuskaart kehtib kuni kolm aastat. Kehtivuse eeldus on see, et inimene on ravikindlustatud. Alla 19-aastastele väljastatakse kuni viieaastase kehtivusajaga kaart.

Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaal kehtivate tariifide järgi. Neid patsiendile hiljem ei hüvitata. Samuti ei kata Euroopa ravikindlustuskaart riikidevahelise transpordi kulusid.

Üliõpilased (ka õpilased), kes suunduvad õppima välismaale, peavad Eestis ravikindlustuse jätkamiseks esitama Tervisekassale välismaa kooli tõendi ja allkirjastatud avalduse. Tõend peab sisaldama järgmisi andmeid: õpilase isikukood, ees- ja perenimi, õppeasutuse andmed, õppeaja kestus.

Selleks, et saada Euroopa Liidu liikmesriigis vajadusel arstiabi, tuleb Eestis taotleda endale Euroopa ravikindlustuskaart. See annab võimaluse saada vajaminevat arstiabi välisriigis võrdsetel tingimustel sealsete kindlustatutega.

Ravikindlustus vormistatakse õpilasele maksimaalselt 12 kuuks. Seetõttu tuleb igal õppeaastal Tervisekassasse toimetada uus välismaal õppimist tõendav dokument. 

Kui Eesti kodanik asub Euroopa Liidu liikmesriiki tööle ning tema eest tasutakse selles riigis maksud, saab ta seal töötades ka ravikindlustuse. Eestis aga ei tohi tal samal ajal kehtivat kindlustust olla.

Kindlustaja riigi määrab Sotsiaalkindlustusamet. 

Kui inimene asub tööle ning tema eest hakatakse Eestis sotsiaalmaksu tasuma, siis  tuleb tööandjal inimese töötamine registreerida maksu- ja tolliameti töötamise registris.  Selleks, et tööandja saaks töötaja registreerida, peaks inimesel olema Eesti isikukood ning tal ei tohi olla ravikindlustust mõnes teises EL-i riigis.

Täpsemat infot välismaalase Eestis töötamise kohta saab politsei- ja piirivalveametist.

Välisriiki ravile suunamiseks peab Tervisekassale esitama taotluse, millele oleks hea lisada ka arstliku konsiiliumi otsus ning väljavõte haigusloost. Arstliku konsiiliumi otsuse saamiseks tuleb pöörduda raviarsti poole, kes selle koostab. Otsuseta taotluseid menetletakse kauem, kuna siis tuleb Tervisekassal endal pöörduda inimese raviarsti poole ja paluda kutsuda kokku konsiilium.

Tervisekassa katab vaid loa saanud inimeste ravikulud. Kui inimene esitab hüvitamise taotluse või raviarve hiljem, ilma eelneva kokkuleppeta, siis Tervisekassa ravikulusid ei korva.

Kindlustusperioode saad tõendada vormiga E104. Vorm E104 väljastatakse inimesele vastava avalduse alusel.  Vastavalt rahvastikuregistri seadusele tuleb teise EL-i liikmesriiki elama asudes teavitada oma uuest elukohast ka rahvastikuregistrit.

Avaldus tõendi saamiseks. Avalduse saab saata Tervisekassasse postiga või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel.

Kui Eesti riigi kodanik asub alaliselt elama teise EL-i liikmesriiki, peaks tal olema ka selle riigi ravikindlustus. Eestis viibides saab inimene vajaminevat arstiabi kindlustajariigi väljastatud Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Inimene ei saa olla kindlustatud kahes liikmesriigis korraga.

 

Kuna uuringud ei ole vajaminev arstiabi ja Eestis ravikindlustus puudub, ei saa ka tasuta uuringuid teha.

Kui Eesti pensionär saab Eestist pensioni, peab ta Soome elama asudes taotlema Tervisekassast kaasa vormikohase tõendi E121 (avalduse vorm). Pärast selle registreerimist uues elukohariigis tekib tal õigus igasugusele arstiabile võrdselt teiste selle riigi pensionäridega.

Kui tegemist on lähetatud töötaja või mitmes riigis töötava inimesega, siis esmalt on vaja esitada sotsiaalkindlustusametile avaldus vormikohase tõendi A1 saamiseks. Seejärel tuleb teha tervisekassale avaldus vormi E106/S1 saamiseks. Tervisekassa lähtub vormi E106/S1 väljastamisel vormile A1 märgitud teabest.

Kui kõik vajalik info (lähetus kestab kauem kui kuus kuud) on olemas, saab Tervisekassa väljastada vormi E106/S1, mis annab inimesele õiguse registreerida end lähetusriigi ravikindlustussüsteemis. Vorm E106/S1 saadetakse tööandjale, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

Lisaks lähetatud töötajale saavad vormi E106 tellida piirialatöötajad ja alla kolmeaastast last kasvatavad inimesed, kelle tööleping on peatatud. Ka nemad peavad esitama Tervisekassale avalduse.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.