Arstiabi Euroopas pensionäridele

pilt

Kui Eesti pensionär lahkub Eestist ja asub elama mõnda teise Euroopa Liidu liikmesriiki, Liechtensteini, Norrasse, Islandile või Šveitsi, on tal oma uues elukohas õigus saada arstiabi samadel alustel nagu selle riigi pensionäridelgi. Samuti saab inimene taotleda S1 vormi Ühendkuningriiki elama asudes.

Sama kehtib ka Euroopa Liidu liikmesriigist, Liechtensteinist, Norrast, Islandilt või Šveitsist ning ka Ühendkuningriigis Eestisse elama koliva pensionäri kohta – tal on Eestis õigus saada arstiabi samadel alustel nagu Eesti pensionäridel.

Tervisekassa liitus 2019. aastal ühena esimestest liikmesriikidest sotsiaalkindlustusteabe elektroonilise vahetamise infosüsteemiga (EESSI). EESSI aitab sotsiaalkindlustusasutustel kogu ELis vahetada kiiremini ja turvalisemalt teavet kohaldatavate õigusaktide, haiguste, kutsehaiguste ja tööõnnetuste kohta, nagu on nõutud ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjades. Rohkem infot EESSi kohta on võimalik lugeda Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Asudes elama Eestisse

Teisest EL-i liikmesriigist Eestisse elama asuvatel pensionäridel on õigus saada Eestis arstiabi võrdsetel tingimustel Eesti pensionäridega. Selleks, et seda õigust tõendada, tuleb Tervisekassale esitada tõend S1 või E121, mille on väljastanud selle riigi sotsiaal- või ravikindlustusasutus, kust inimene pensioni saab. Kui on vaja abi S1 väljastava asutuse leidmisel, on võimalik pöörduda enda kindlustajariigi  kontaktpunkti poole. Nende kontaktid on kättesaadavad meie kodulehelt.
Selleks, et Euroopa Liidu liikmesriigi, Liechtensteini, Norra, Islandi, Šveitsi ja Ühendkuningriigi pensionär saaks Eestis ravi võrdselt Eesti pensionäridega, on vajalikud järgmised sammud. 

  1. Tervisekassa klienditeenindusbüroole tuleb esitada tõend  S1või E121 kahes eksemplaris koos meie kodulehel oleva avaldusega  „Avaldus teises EL-i liikmesriigis kindlustatud isiku ja/või tema pereliikmete registreerimiseks". Avalduse saab täita ka klienditeenindusbüroos.
  2. Tervisekassa kontrollib avalduse laekumisel seda, et inimese elukoht oleks Eesti rahvastikuregistri andmetel Eestis ja et tal ei oleks siin mõnel muul alusel juba kindlustust (nt töötajana või Eestis riiklikku pensioni saava inimesena). Kui elukoht on Eestis ja muul alusel kindlustusele õigust ei ole, lisatakse inimene Eesti ravikindlustussüsteemi.
  3. Peale seda on inimesel võimalus saada Eestis tervishoiuteenuseid võrdselt siinsete pensionäridega.
  4. Ravikindlustuse saamisest teavitatakse inimest kirjalikult.
  5. Osutatud tervishoiuteenuste kulud tasub Eestile tõendi S1 või E121 väljastanud riik.

NB! Eestis arsti juures käies tuleb näidata oma isikut tõendavat dokumenti, millel on Eesti isikukood (ID-kaart, pass).

Reisimine ja arstiabi Euroopas

Kui Eestis elav pensionär läheb reisile mõnda Euroopa Liidu liikmesriiki, Liechtensteini, Norrasse, Islandile, Šveitsi või Ühendkuningriiki tasub kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart, mis on välismaal tekkinud terviserikke korral oluline abimees. Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel osutatakse talle ülalnimetatud riikides vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate ravikindlustatutega.Näiteks kui inimene elab Eestis ja ta on Eestis kindlustatud tõendi S1 alusel, mille on talle väljastanud Soome KELA, siis väljastab KELA talle ka Euroopa ravikindlustuskaardi.

 

Asudes elama teise EL liikmesriiki

Kui Eesti pensionär soovib minna elama teise Euroopa Liidu liikmesriiki, Liechtensteini, Norrasse, Islandile, Šveitsi ja Ühendkuningriiki,  tuleb tal välisriigis arstiabi saamiseks taotleda Tervisekassast tõend S1. Pensionär saab taotleda iseendale Tervisekassast tõendi S1 – avalduse blanketid.  Tõendi S1 peab inimene viima uue elukohariigi sotsiaal- või ravikindlustusasutusse. Tõendi S1 alusel liidetakse inimene teise riigi ravikindlustussüsteemiga ja teda koheldakse võrdselt teiste sama riigi pensionäridega, kuid tema kindlustajariigiks jääb Eesti.  

Vajadusel saab tõendi S1 väljastada ka koos pensionäriga teise riiki elama asunud pereliikmetele. Tõendi S1 alusel ravikindlustatud pereliikmetel on nii elukohariigis kui ka Eestis samasugused õigused tervishoiuteenustele kui pensionäril. Ravikulude eest tasub elukohariigile Eesti.

NB! Tõendi S1 väljastamise eeldus on see, et inimene on Eesti rahvastikuregistrit teavitanud oma välisriiki elama asumisest. Elukoha muutusest saab rahvastikuregistrit teavitada e-rahvastikuregisti, kohaliku omavalitsuse või Eesti saatkonna kaudu.

Pärast tõendi  S1 väljastamist säilib inimesel õigus saada ajutise Eestis viibimise jooksul vajaminevat arstiabi. Näiteks siis, kui ta käib Eestis oma peret külastamas või siin puhkamas. Selleks, et tõendada oma õigust vajaminevale arstiabile, tuleb näidata oma ID-kaarti või muud isikut tõendavat dokumenti, millel on Eesti isikukood.

Perioodil, mille jooksul inimene on tõendi S1 alusel kindlustatud teises riigis, peatub tema õigus saada Eestis plaanilist arstiabi. Plaaniliseks arstiabiks loetakse näiteks pikemaajaliselt etteplaneeritavad operatsioonid; samuti teenused, mille osutamine on võimalik lükata ajale, mil inimene naaseb enda elukohariiki.

Kui inimene pöördub tagasi Eestisse elama, peab ta kindlustuse taastamiseks täitma avalduse ja esitama selle Tervisekassale. Blanketi leiab Tervisekassa kodulehelt pealkirjaga  „Avaldus tõendi E121/S1 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks”. Samuti on blankett kättesaadav Tervisekassa klienditeenindusbüroodes.

NB! Rahvastikuregistrit tuleb teavitada oma elukoha muutusest.

Reisimine ja arstiabi Euroopas

Kui pensionär läheb reisile mõnda Euroopa Liidu liikmesriiki, Liechtensteini, Norrasse, Islandile või Šveitsi, tasub kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart, mis on välismaal tekkinud terviserikke korral oluline abimees. Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel osutatakse pensionärile ülalnimetatud riikides vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate kindlustatutega. 

Euroopa ravikindlustuskaardi saavad pensionär ja tema ülalpeetavad pereliikmed tellida Tervisekassast, see on tasuta.  Näiteks kui pensionär elab Soomes, ta on seal Tervisekassa väljastatud tõendi S1 alusel kindlustatud ja tahab minna turismireisile Hollandisse, siis peab ta reisile minnes tellima Tervisekassast Euroopa ravikindlustuskaardi. Selle alusel on tal õigus saada Hollandis reisi jooksul vajaminevat arstiabi Hollandi kindlustatutega võrdsetel alustel.
Rohkem infot Euroopa ravikindlustuskaardi ja selle tellimise kohta leiab siit.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.