Kaugvastuvõtud

Kaugvastuvõtt on vastuvõtt, mis toimub toimub tervishoiuspetsialisti ja patsiendi vahel distantsilt kasutades turvalist IKT lahendust, mis võimaldab osapoolte vahelist samaaegset suhtlust telefoni, video või veebivestluse vahendusel. Kaugvastuvõttu saab kasutada kontaktvastuvõtu asemel ehk see on täiendav vastuvõtu pakkumise viis. 

Kaugvastuvõtu eesmärk on võimaldada patsiendile mugavam tervishoiuteenuse saamise viis, tagades sealjuures teenuse jätkuvalt kõrge kvaliteedi. Tervishoiuteenuse osutajale tekib võimalus võtta kasutusele tööprotsessi lihtsustavaid tehnoloogilisi lahendusi ja tervishoiutöötajatele võimalus oma tööd paindlikumalt korraldada. Olemasoleva tõenduse alusel on kaugvastuvõtul potentsiaali parandada patsientide ravisoostumust ja -tulemusi, vähendada tühivastuvõttude osakaalu, lühendada vastuvõttude kestust, vähendada korduvhospitaliseerimiste ja haiglas veedetud voodipäevade arvu jpm.

Peamised valdkonnad tervisesüsteemis, mille arengusse kaugvastuvõtu kasutuselevõtt panustab:

 • INIMKESKSUS – Inimesed on võrdsed partnerid oma terviseprobleemi lahendamisel ning nende vajadustega arvestamine on oluline
 • OMAOSALUS - Patsiendi ja lähedase omaosaluse vähenemine läbi vastuvõtule sõitmiseks kuluva ajalise ja rahalise ressursikulu vähenemise
 • KÄTTESAADAVUS - Regionaalpoliitilise ebavõrdsuse vähenemine läbi tervishoiuteenuste kättesaadavuse paranemise maapiirkondades ning kvaliteedi ühtlustumise
 • TERVIKLIK RAVITEEKOND - Tervikliku raviteekonna kontseptsiooni toetamine läbi enamate võimaluste loomise  raviteekonna planeerimiseks
 • VÕRDSED VÕIMALUSED - Terviseteenuste turu valiku võrdsustamine teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega
 • TERVISETEHNOLOOGIATE ARENG - Tervisetehnoloogiate arendamisega tegeleva ettevõtluse hoogustamine Eestis
   
Kaugvastuvõtt eriarstiabis on teenuseosutajale tervisekassa poolt tasustatud järgmiste tingimuste täitmisel (kui ei ole täpsustatud teisiti):
 1. kaugvastuvõtt on sisu poolest võrdne kontaktvastuvõtuga ehk võrreldes kontaktvastuvõtuga tervishoiuteenuse kvaliteet säilib või paraneb;
 2. kaugvastuvõtt on vastuvõttu läbiviiva või vastuvõtule suunava tervishoiutöötaja poolt hinnatud konkreetse patsiendi terviseprobleemi käsitlemisel sobivaks;
 3. kaugvastuvõtu planeerimisel on hinnatud patsiendi tehnilist valmisolekut piisavaks kaugvastuvõtul osalemiseks;
 4. kaugvastuvõtt toimub patsiendi nõusolekul, mis on dokumenteeritud;
 5. kaugvastuvõtt toimub kokkulepitud ajal ja viisil, sünkroonse suhtlusena;
 6. kaugvastuvõtu läbiviimiseks kasutatav info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendus ja selle kasutamine vastavad õigusaktides (sh isikuandmete kaitse seadus, isikuandmete kaitse üldmäärus) sätestatud põhimõtetele;
 7. kaugvastuvõtul osaleva patsiendi isik on tuvastatud, mille eest vastutab tervishoiuteenuse osutaja.
   
Kaugvastuvõtt ei ole kontakt, milleks tervishoiuspetsialist muidu inimest kontaktvastuvõtule ei kutsuks:
 1. vastuvõtuaja kokku leppimine, muutmine või tühistamine;
 2. saatekirja väljastamisest teatamine;
 3. sõeluuringu negatiivsest tulemusest teatamine;
 4. ravi ümberkorraldamise ja/või nõustamise vajaduseta analüüside ja/või uuringutulemuste teatamine;
 5. ainult korduva ravimiretsepti väljastamine ravijuhiseid täpsustamata.
   
Kaugvastuvõttu saavad osutada:
 1. Eriarstid tagasikutsel (korduv vastuvõtt)
 2. Õed eriarsti (sh perearsti) või ämmaemanda suunamisel (saatekirjata erialadel ka õe tagasikutsel)
 3. Ämmaemandad eriarsti (sh perearsti) suunamisel või ämmemanda tagasikutsel
 4. Kliinilised psühholoogid, füsioterapeudid, tegevusterapeudid ja logopeedid. 

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.