Kaugteenuste terminoloogia

Kaugteenustega seonduv eestikeelne terminoloogia

Eesti tervishoius on kaugteenused uus suund ja terminoloogia täna veel erinevates dokumentides suuresti erineb. Allolev tabel ja joonised aitavad selgitada esmaseid seoseid mõistete vahel ning võiksid olla aluseks täiendavate terminite kasutusele võtmisel.

Eestikeelne termin

Definitsioon

Inglisekeelsed vasted

Venekeelsed vasted

Märkused

Kaugteenused tervishoius

Tervishoiuteenuse pakkumine distantsilt turvalise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) abil hõlmates meditsiinilise informatsiooni edastamist teksti, heli, video või muul kujul, et ennetada, diagnoosida, ravida ja monitoorida haiguseid.

Telemedicine

Telehealth

E-health

Remote care

удаленныe клиническиe услуги, телемедицина

EKI: „tele-“ = „kaug-“ http://www.eki.ee/dict/vsl/index.cgi?Q=tele&F=M&C06=en

Vastuvõtt

Tervishoiuspetsialisti kontakt patsiendiga kokkulepitud ajal ja viisil kas ambulatoorses tervishoiuasutuses või turvalist IKT lahendust kasutades

Out-patient appointment

Out-patient visit

приём

 

Kaugvastuvõtt

Vastuvõtt, mis toimub toimub tervishoiuspetsialisti ja patsiendi vahel distantsilt kasutades turvalist IKT lahendust, mis võimaldab osapoolte vahelist samaaegset suhtlust telefoni, video või veebivestluse vahendusel.

Teleconsultation Remote consultation

Virtual visit

e-consultation

 

 

удаленный  приём

Konsultatsioon eestikeelses terminoloogias viitab kitsamalt nõustamisele, mis on küll kaugvastuvõtu osa, kuid ei piirdu sellega.

 

Eestis tähistab termin e-konsultatsioon PA-eriarst kaugnõustamise teenust.

Kontaktvastuvõtt

Vastuvõtt, mis toimub tervishoiuspetsialisti ja patsiendi vahel näost näkku tervishoiuasutuses selleks ettenähtud ruumides.

In-person appointment

In-person visit

 

контактный приём

 

Kaugjälgimine

Patsiendi terviseseisundi objektiivsete ja/või subjektiivsete tervisenäitajate jälgimine tervishoiuspetsialisti poolt distantsilt, kasutades turvalist IKT lahendust.

Telemonitoring

Remote monitoring

удаленное наблюдение, удаленный мониторинг

EKI: monitooring = jälgimine http://www.eki.ee/dict/vsl/index.cgi?Q=monitooring&F=M&C06=en

Kaugteraapia

Ravi eesmärgiga terviseteenuste pakkumine distantsilt kõneravi, taastusravi ja vaimse tervise valdkondades kasutades turvalist IKT lahendust.

Teletherapy

Online therapy

Videotherapy

E-therapy

Remote therapy

 

удаленная терапия

https://positivepsychology.com/teletherapy/

 

teletherapy võib inglise keelses kirjanduses viidata ka nt kiiritusravile

 

EKI: Teraapia = ravi http://www.eki.ee/dict/vsl/index.cgi?Q=teraapia&F=M&C06=en

Telefonivastuvõtt

Kaugvastuvõtt telefoni vahendusel, st informatsiooni vahetatakse heli teel.

Telephone consultation

телефонный визит

Telefonikonsultatsioon on laiem mõiste ja viitab igasuguse sisuga THT ja patsiendi vahelisele telefonikontaktile (sh administratiivsed kontaktid)

Videovastuvõtt

Kaugvastuvõtt video vahendusel, st informatsiooni vahetatakse kõne, teksti ja pildina.

Videoconsultation

Video visit

видео-визит

Televastuvõtt = kaugvastuvõtt, mitte videovastuvõtt

 

 

Vastuvõtt veebivestlusena

Kaugvastuvõtt veebivestluse vahendusel, st informatsiooni vahetatakse tekstina.

Chat

визит через чат

Vastuvõtt veebivestlusena toimub samaaegse suhtlusena, asünkroonne sõnumivahetus (nt e-kirja teel) ei ole kaugvastuvõtt

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.