Alkoholitarvitamise häire ennetus ja ravi

Perearstiabis - miks ja kellele

Ennetuse eesmärk on mõjutada ja kujundada inimeste hoiakuid, teadmisi, oskusi, motivatsiooni ja keskkonda, et hoida ära tervise- ja sotsiaalprobleeme. 

Eesti alkoholi tarbimist iseloomustab joomine valdavalt joobe saavutamise eesmärgiga ja suurte alkoholikoguste tarbimine korraga. 
Sellise tarbimismustri eripära on suur seos alkoholitarbimise ning vägivalla, ka enese vastu suunatud vägivalla vahel.  Samuti on tõestatud, et alkoholimürgistuste, alkohoolse kardiomüopaatia ning äkksurmade keskmisest sagedam esinemine on seotud kombega juua korraga suur kogus alkoholi.

2009 – 2011 töötas TAI koostöös erinevate osapooltega välja alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise teenuse kontseptsiooni (ALVAL).
Alkoholisõltuvuse varase avastamise, nõustamise ja ravi teenuste arendamist jätkati 2014 – 2022 programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames. 

Alates 2023. aastast on alkoholi liigtarvitamise teenuste arendaja ja koordineerija Tervisekassa.
Teenuse nimetus tervishoiuteenuste loetelus on "Alkoholitarvitamise häire ennetus ja nõustamine"

 

Teenust saab osutada tervishoiutöötaja või tervisevaldkonna spetsialist, kes on läbinud alkoholi liigtarvitamise varase avastamise ja lühisekkumise (ALVAL) ning nõustamiskoolituse (TAI) aastatel 2016 - 2022.

Teenust saab osutada tervishoiutöötaja või tervisevaldkonna spetsialist, kes on läbinud 
2023. aasta kevadel TAI Uimastitarvitamise häire (UTH) ja Uimastitarvitamise häire varajase avastamise ja lühisekkumise (UVAL) koolitusted. 

UTH ja UVAL koolitus

Koolitus on mõeldud tervishoiutöötajatele, kes nõustavad või ravivad uimasteid (sealhulgas ka alkoholi ja nikotiini) tarvitavaid inimesi ning kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi uimastitarvitamise varajasest avastamisest, uimastitest tingitud häiretest ja tänapäevasest patsiendi käsitlusest.
Koolituse läbimine võimaldab alustada Tervisekassa poolt rahastatavate teenuste pakkumist tubaka või nikotiinitoodetest loobumise nõustamiseks ning alkoholitarvitamise häire ennetamise ja nõustamise teenuste osutamiseks.

Sihtgrupp: tervishoiutöötajad, psühholoogid, sõltuvushäirega patsiendiga/kliendiga töötavad spetsialistid.
Õppevorm: iseseisev e-õpe moodle.edu.ee keskkonnas + 2-päevane kontaktõpe nõustamisoskuste ning motiveeriva intevjueerimise tehnikate arendamiseks.
Keel: eesti keel
Koolitus on tasuta.
Õppemaht: kokku 24 ak/h + 8 ak/h
Koolitusteemad:
• Ülevaade uimastite tarvitamisest
• Uimastitarvitamisest tingitud häired: olemus ja ravi erinevate uimastite puhul (nikotiin, alkohol, kanep, opioidid, rahustid, stimulandid.)
• Ravis osalevad spetsialistid ja nende rollid
• Noorukite uimastitarvitamise häire käsitlus

UTH koolituse (moodles) sisu
Uimastitarvitamisest tingitud häired: olemus ja ravi

 • uimastitarvitamise mõju ja seosed terviseseisundiga
 • uimastitarvitamisest tingitud psüühikahäired ja haigusseisundid põhi- või kaasuva haigusena 
 • uimastitarvitamisest tingitud häirete ravis kasutatavad ravimid, nende koosmõju teiste ravimitega ja kõrvalmõjusid

Uimastitarvitamisest tingitud häiretega kaasnevad psühholoogilised probleemid, nõustamine ja
psühhoteraapia

 • ülevaadet psühhosotsiaalsete sekkumiste eesmärkidest ja peamistest meetoditest
 • haiguse kulgu ja ravi olemus ja tulemuslikkus psühholoogilisest seisundist lähtuvalt
 • ravi toetavat meeskonna loomine
 • motiveeriva intervjueerimise teoreetiline taust, MI rakendamisvõimalused, kliendikesksed nõustamistehnikad

UVAL koolituse (2-päevane kontaktkoolitus) sisu
Motiveeriva intervjueerimise (MI) kasutamine praktikas

 • motiveeriva intervjueerimise metoodika rakendamine oma töös; 
 • MI rakendamisvõimalused oma töövaldkonnas; 
 • kliendikesksed nõustamistehnikad, kuidas jagada infot MI-le kohasel viisil;
 • motivatsiooni, ambivalentsuse ning ebakõlade olemus.

Lühisekkumise struktuur, rollid, läbiviimine, juhtumianalüüs

 • lühisekkumise ja laiendatud nõustamise mõiste tähendus lähtuvalt uimastite
  tarvitamisest ja sellega seotud probleemidest;
 • tunnete ja/või hoiakute mõju lühisekkumisele; 
 • lühisekkumis ja laiendatud nõustamist täies mahus läbi viimine.

Tunnistus koolituse läbimise kohta: 
Kõik koolitusel tunnistuse saanud tervishoiutöötajad saavad alustada tubaka või nikotiinitoodetest loobumise nõustamis ning alkoholitarvitamise häire ennetamise ja nõustamise teenuste osutamist, mida rahastab Tervisekassa.

Koolituste korraldaja ja läbiviia on TAI ning info koolituste läbimise kohta edastatakse Tervisekassale TAI poolt iga koolituse järel.

Järgmine täiemahuline UTH+UVAL koolituste programm algab 2024. Täpsema info lisame kuupäevade kohta niipea kui koolituskavad on koos.

 

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja nõustamine teenuse eesmärk on alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine alkoholist põhjustatud kahju vähendamiseks.
Teenuse osutamise käigus hinnatakse AUDIT tesi abil patsiendi alkoholitarvitamise riskitaset ning seejärel otsustatakse vastavalt riskitasemele, kuidas edasi tegutseda.
Kui selgub, et inimene tarvitab alkoholi ohustavalt või kahjustavalt, on sobiv sekkumisviis kindla struktuuriga motiveeriv vestlus. Kui üldjuhul piisab kuni 15 minutilisest lühinõustamisest, siis mõne patsiendi puhul võib tekkida vajadus põhjalikumaks elustiilinõustamiseks (toitumine, liikumine, vaimne tervis jms), milleks saab kasutada laiendatud nõustamist (kuni 50 minutit).

Arvestades üldarstiabi kasvavat koormust, võib aja leidmine patsiendiga alkoholi teemal vestlemiseks olla keeruline. Samas tekitavad esmatasandil enim koormust just kroonilised haiged ning paljude krooniliste haiguste kulgu mõjutab ka alkoholitarvitamine. Leides aega alkoholiteema tõstatamiseks, võib tulevikus võita aega teiste murede ennetamise arvelt.
Kindlaid meetodeid kasutades ja neid pidevalt rakendades võib lühisekkumine aega võtta vaid mõned minutid.

Teema tõstatamise võimalused:

 • patsient ise soovib oma alkoholitarvitamisest rääkida või mainib alkoholitarvitamist mõne muu jutu sees;
 • tervishoiutöötaja tõstatab teema seoses konkreetsete märkidega, mis võivad viidata liiga suurtele alkoholikogustele (õnnetusjuhtumid, tervise-, tööalased, sotsiaalsed probleemid jne);
 • tervishoiutöötaja tõstatab teema kõigi patsientidega ja annab ka vastava sõnumi, et tegemist on rutiinse tegevusega.
   

NB! Nõustamisteenus perearsti või pereõe juures on tasuta nii ravikindlustusega kui ka ravikindlustamata inimestele.

NBB! Juhilubade taotlemisel tehtav AUDIT test ei kuulu Alkoholitarvitamise häire ennetuse ja nõustamise teenuse alla. Tasulise teenuse sees olevad testid ja sõelumised ei kuulu lisatasustamisele.

Teenuse osutamisel lähtutub tervishoiutöötaja ravijuhendist: „Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus“ ning heade kliiniliste tavade põhimõtetest.

Samuti on hea abivahend TAI poolt koostatud juhendmaterjal: Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine. Abimaterjal perearstile ja pereõele.

Tervisekassa teenuse koodid ja sisu juhendi leiad siit: "Alkoholitarvitamise häire ennetus ja nõustamine esmatasandil juhend"

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja nõustamine ravijuht on raviarve, millel kajastuvad ühele isikule ühe haigusjuhu käigus osutatud teenused. 

Arvel peab olema (lisaks muudele andmetele):

 • ravikindlustamata isiku puhul statistiline kood ja eriala konto;
 • teenusetüüp, põhi- või kaasuv diagnoos;
 • AUDIT skoor raskusastme väljal; 
 • teenuse kood 

+ muud TTL koodid, mis olid vajalikud alkoholitarvitamise häire ennetuse ja nõustamise teenuse osutamisel 

Täpsem juhend arve esitamiseks on SIIN

NB! Juhilubade taotlemisel tehtav AUDIT test ei kuulu Alkoholitarvitamise häire ennetuse ja nõustamise teenuse alla ning selle eest arvet esitada ei või.
Tasulise teenuse sees olevad testid ja sõelumised on juba teenuse hinnas.

Valik veebipõhiseid töövahendeid on leitav SIIN

Eestikeelsete paberkandjal trükiste, juhendite ja töövahendite tellimiskeskkond on SIIN

Venekeelsete paberkandjal trükiste tellimiskeskkond on SIIN
 

Sagedamini vajaminevad trükised koos kirjeldustega:

AUDIT test

Alkopäevik

Alkoholiühikute kalkulaator

Alkoholi liigtarvitamine – mis see on ja kust saab abi

Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine

Lähedane joob. Mida teha?

Lühisekkumise etapid

Lihtsad toitumissoovitused alkoholi liigtarvitamisest taastujale

AUDIT test

Alkoholi liigtarvitamise sõelumiseks sobib kasutada kümnest küsimusest koosnevat AUDIT-testi. Testitulemuste põhjal saab otsustada edasise sekkumise vajaduse olenevalt sellest, kas tegemist on ohustava tarvitamise, kuritarvitamise (tervist kahjustav tarvitamine) või alkoholisõltuvusega.
Esmatasandi arstiabis sõeluge kõiki alkoholitarvitamise häire kahtlusega täiskasvanud patsiente AUDIT-testiga.
Alkoholi liigtarvitamise sõelumisele peab järgnema tagasiside testi kohta ja vajaduse korral lühinõustamine.

NB! AUDIT test, mida tehakse juhilubade väljastamise puhul ei kuulu Alkoholitarvitamise häire ennetus ja nõustamine teenuse juurde.
Tasuliste teenuste puhul on testide jm tegemine juba teenuse hinna sisse arvestatud ning Tervisekassale eraldi arvet nende teenuste eest saata ei või.

 

Lühisekkumine

Lühisekkumise kohta varieeruvad andmed esmajoones mõiste endaga seonduvalt. Lühisekkumine on kindla struktuuriga lühike ja motiveeriv vestlus, mis järgib motiveeriva
intervjueerimise põhitõdesid.
Lühinõustamiseks peetakse nii viieminutilist nõuandmist kui ka mitme kontaktiga motiveeriva intervjuu rakendamist.
See on tõhus meetod alkoholi liigtarvitamise vähendamisel, kuid ei ole tõenduspõhine meede alkoholisõltuvusega inimestele.

 

Mitu korda peaks lühisekkumist tegema?

Erinevad uuringud on püüdnud hinnata, mitu korda peaks lühisekkumist tegema ning kui kaua selle mõju kestab. Ühest vastust ei ole, kuid üldjuhul piirdub lühisekkumise kordade
arv maksimaalselt neljaga (Moyer et al. 2002, Whitlock et al. 2004, Zoorob et al. 2014).
Kordade arv sõltub arvukatest teguritest: spetsialisti oskused ja praktika lühisekkumise läbiviimisel, patsiendi vastuvõtlikkus ja motiveeritus, patsiendi teised tervisemured.
Seepärast peaks kordade arvu iga spetsialist ise otsustama, võttes arvesse eelnimetatud tegureid.

 

Kuidas aru saada, kas lühisekkumine toimis?

Lühisekkumise mõju hindamiseks saab teha uuesti AUDITi. Lisaks sellele, et AUDIT on sõelumisinstrument, saab sellega hinnata ka sekkumise mõju. Taaskord ei ole ühest vastust, kui pika ajaperioodi jooksul lühisekkumised läbi viia ning millal hindamine teha.
Teaduskirjandus ütleb, et kõige efektiivsem on lühisekkumised teha 6-12 kuu jooksul ning seejärel on lühisekkumiste efektiivsus kõige paremini näha (Kaner et al. 2007, Bertholet et al. 2005).

 

Millal ja kuhu patsient suunata?

Kuigi alkoholi kuritarvitamise ja sõltuvuse puhul võib ravi korraldada ka üldarstiabi tasandil, võib tekkida olukordi, kus perearst vajab täiendavat abi. Probleeme võib olla mitmeid: patsient ei nõustu valitud ravimeetoditega; patsient soovib privaatseks jääda ja ravi mujal saada; perearst ei tunne end piisavalt pädevalt; perearst ei leia vajalikke koostööpartnereid (nt psühhiaater, psühholoog) vmt. Sellistes olukordades võiks kaaluda patsiendi edasisuunamist psühhiaatrilisse eriarstiabisse.
Vaata ravikeskuste kontakte.

Lisainfo:

Anu Kivi

Sõltuvushäirete teenusejuht

Telefon: 513 9345

anu.kivi [at] tervisekassa.ee (anu[dot]kivi[at]tervisekassa[dot]ee)

Eriarstiabis - alkoholitarvitamise häire ravi teenus

Alates 2023. aastast on alkoholi liigtarvitamise teenuste arendaja ja koordineerija Tervisekassa.
Teenuse nimetus tervishoiuteenuste loetelus on "Alkoholitarvitamise häire ravi"

Alkoholitarvitamise häire ravi osutamine on ambulatoorne teenus.
Alkoholitarvitamise häirega patsientide ravimisel lähtutakse alkoholitarvitamise häire ravijuhendist  Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus ning heade kliiniliste tavade põhimõtetest.
Teenuse osutamise  eelduseks on psühhiaatria tegevusluba. 

Ravimeeskonda kuuluvad üldjuhul psühhiaater, (vaimse tervise) õde, sotsiaaltöötaja ja (kliiniline) psühholoog.
Lisaks võivad meeskonda kuuluda ka veel juhtumikorraldaja, füsioterapeut ja sekretär/assistent. ​

Teenuse osutamise eelduseks on Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud koolituste läbimine perioodil 2016 - 2021 „Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine”, "Nõustamise põhisoksuste koolitus" ja "Sõltuvushäirega patsiendi nõustamise koolitus".

Alates 2023. aastast korraldab Tervise Arengu Instituut koolitusi uimastiülese lähenemisega. 
Raviteenuse osutajatele on planeeritud "Uimastitarvitamisest tingitud häired: olemus ja ravi" ning "Uimastitarvitamisest tingitud häiretega kaasnevad psühholoogilised probleemid, nõustamine ja
psühhoteraapia" koolitused.

Teenuse kirjelduse leiad "Alkoholitarvitamise häire ravi teenuse osutamise juhendist"

Teenuse sihtrühmaks on kõik alkoholi kuritarvitavad isikud.
Patsiendid sisenevad alkoholitarvitamise häire raviteenusele läbi isikliku initsiatiivi, lähedaste/sõprade, perearstide, sotsiaaltöötajate või töötukassa soovitusel. Samuti võivad patsiendid siseneda teenusele läbi prokuratuuri/kohtu suunamise.

Raviteenusele pääsemise kriteeriumiks on patsiendi isiklik motivatsioon ja tahe oma alkoholiprobleemiga tegeleda.
Teenust osutatakse saatekirjata, vajalik on eelregistreerimine.
Alkoholitarvitamise häire raviteenust pakutakse patsientidele alates 18. eluaastast ning raviteenusele on võimalik pöörduda ka ravikindlustusega hõlmamata isikutel. 

Alkoholitarvitamise häire ravi ravijuht -  raviarve, millele märgitakse vastavalt juhendis toodule kõik patsiendile ühe haigusjuhu käigus osutatud teenused​.

Juhend raviarve koostamise kohta  

Taotluse alusel otsib Tervisekassa partnereid vaid ambulatoorse teenuse osutamiseks

Eelduseks on, et tervishoiuteenuse osutaja omab ambulatoorse psühhiaatria tegevusluba ning teenuse osutajad on läbinud nõutud koolitused. 

Haiguste ennetamise projekti „Alkoholitarvitamise häire ravi“ teenuse osutamiseks sõlmivad Tervisekassa ja tervishoiuteenuse osutaja ravi rahastamise lepingu.

Lepingud sõlmitakse kõigi tervishoiuteenuste osutajatega, kes vastavad 04. novembril 2022 Eesti Haigekassa Nõukogu otsuse nr 48 kinnitatud hindamisalustele

Lepingu sõlmimiseks: 
 • Tutvu sõlmimise korraga  
 • Täida taotlusvorm 
 • Digiallkirjasta taotlus
 • Saada digiallkirjastatud taotlus ennetus [at] tervisekassa.ee (ennetus[at]tervisekassa[dot]ee)
Taotluse esitamise tähtpäevad on:
 • Hiljemalt 15. maiks laekunud taotluse esitajaga sõlmitakse leping algusega 1. juuli.
 • Hiljemalt 15. novembriks laekunud taotluse esitajaga sõlmitakse leping algusega 1. jaanuar.
Ravi rahastamise leping sisaldab:
 • Lisa 1  
 • Lisa 2
 • Lisa 4 (rahaline lisa)
 • Lisa 8
 • Lisa 20

Kui sageli võib AUDIT testi teha ja kuidas seda raviarvel märkida? 

AUDIT-test teostatakse patsiendile vähemalt ühe korra ning hiljemalt teisel vastuvõtul.
Järgnevad AUDIT-testimised esitatakse raviarvel vastavalt tegelikule testi teostamisele.
 

Raviteenuse pakkujate kontaktid


Teenuseosutaja

Aadress

Teenusele registreerumine

Telefon
AJK KliinikVaksali 17A, Tartuinfo [at] ajk-kliinik.ee (info[at]ajk-kliinik[dot]ee)57 49 39 60
E, T, K, N: 09.00-16.00
R: 09.00-14.00
Kuressaare HaiglaAia 25, Kuressaarekainem.tervem [at] saarehaigla.ee (kainem[dot]tervem[at]saarehaigla[dot]ee)452 0115
E, T, K, N, R: 09.00-17.00
Lõuna-Eesti Haigla psühhiaatriaosakondMeegomäe küla, Võru maakondregistratuur [at] leh.ee (registratuur[at]leh[dot]ee)786 8569
E, T, K, N, R: 08.00-17.00
Marienthali Psühhiaatria ja
Psühholoogia Keskus 
Kotka 12, TallinnVastuvõtule registreerimiseks helistada 6620680
Vastuvõtuaja muutmiseks või tühistamiseks
saata e-kiri info [at] mppk.ee (info[at]mppk[dot]ee)
662 06 80
E-N: 09.00-18.00
R: 09.00-17.00
Narva Haigla ambulatoorse vastuvõtu 
kabinet
Vestervalli 15,
polikliinik III korrus
jelena.kangas [at] narvahaigla.ee (jelena[dot]kangas[at]narvahaigla[dot]ee)357 1881
E, T, K, R: 08.00 – 16.00
N: 10.00-18.00
Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik
Ambulatoorse vastuvõtu kabinet
Paldiski mnt 52, Tallinn 
või
Nelgi tee 1, Viimsi
1. Läbi veebivormi
2. Helista telefonil 617 2644
617 2644
E, T, K, N, R: 08.30-17.00
Pärnu Haigla psühhiaatriakliinikRistiku 1
(F/G korpus, II korrus)
Pärnu
helen.saluri [at] ph.ee (helen[dot]saluri[at]ph[dot]ee) 555 38 103
E-R 08.00-16.00
Raplamaa haiglaAlu tee 1, Raplakte [at] raplahaigla.ee (kte[at]raplahaigla[dot]ee)489 0748
E, T, K, N, R: 09.00-15.00
Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik
Sõltuvushäirete keskus
Raja 31, Tartu
Riia 167, Tartu
Vastuvõtule saab registreerida SIIN
Vastuvõtule saab registreerida SIIN
731 9100
E, T, K, N, R: 07.30-18.00
Valga HaiglaPeetri tn 2, Valgainfo [at] valgahaigla.ee (info[at]valgahaigla[dot]ee)766 5206
E, T, K, N, R: 08.30-16.00
Viljandi Haigla psühhiaatriakliinikPärna tee 3, Jämejala küla, Viljandimaaalko [at] vmh.ee (alko[at]vmh[dot]ee)5866 5160
E, T, K, N, R: 08.00-16.00

Lisainfo:

Anu Kivi

Sõltuvushäirete teenusejuht

Telefon: 513 9345

anu.kivi [at] tervisekassa.ee (anu[dot]kivi[at]tervisekassa[dot]ee)

Koolitervishoiu spetsialistile

Alkoholi tarvitamisega tehakse Eestis algust varakult ja selle tarvitamine on sage. Kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust selgus, et alkoholi oli proovinud  40% 11-aastastest, 75% 13-aastastest ja 93% 15-aastastest kooliõpilastest.

Eesti teismelised mitte ainult ei proovi alkoholi, vaid joovad regulaarselt  ka suuri koguseid – 53%  15-16 aastastest vastanutest olid enda sõnul vähemalt korra viimase kuu jooksul joonud viis või enam alkoholjooki järjest.

Alkoholi tarvitamine noores eas mõjutab otseselt arenevat aju, otsustusvõimet ja enesekontrolli. Kuna aju areneb 25. eluaastani, mõjutab noores eas tarvitatud alkohol aju toimimist ka täiskasvanuna ning seetõttu on tähtis mõjutada noorte arvamusi ja käitumist alkoholi suhtes. 

Teenuse osutamise eelduseks on Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud koolituste läbimine perioodil 2016 - 2021 „Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine”, "Nõustamise põhisoksuste koolitus" ja "Sõltuvushäirega patsiendi nõustamise koolitus".

Alates 2023. aastast korraldab Tervise Arengu Instituut koolitusi uimastiülese lähenemisega. 
Raviteenuse osutajatele korraldatakse „Uimastitarvitamisest tingitud häired (UTH)“ koolitused, kus on kombineeritud iseseisev õpe Moodle.edu.ee keskkonnas ja veebiseminarid. 

Koolitusteemad:

 • Ülevaade uimastite tarvitamisest
 • Uimastitarvitamisest tingitud häired: olemus ja ravi erinevate uimastite puhul (nikotiin, alkohol, kanep, opioidid, rahustid, stimulandid.)
 • Ravis osalevad spetsialistid ja nende rollid
 • Noorukite uimastitarvitamise häire käsitlus

Koolituse tunnistuse saavad kõik, kes läbivad iseseisva õppe Moodle kursusel vähemalt 80%. Koolituse tunnistus võimaldab alustada Tervisekassa poolt rahastatavate teenuste pakkumist tubakast või nikotiinitoodetest loobumise nõustamiseks ja alkoholitarvitamise häire nõustamiseks.

 • Teenuse sihtrühmaks on kuni 19-aastased (k.a.) õpilased, kes tarvitavad alkoholi ohustaval või kuritarvitaval määral.
 • Teenuse osutamiseks tuleb küsida lapsevanema nõusolek taasesitamist võimaldavas vormis. 

Teenuse osutamise käigus hinnatakse õpilase alkoholitarvitamise riskitaset ning seejärel otsustatakse vastavalt riskitasemele, kuidas edasi tegutseda. 
Kui selgub, et õpilane tarvitab alkoholi tervist ohustaval või kahjustaval viisil, on sobiv sekkumisviis lühinõustamine.  Kui üldjuhul piisab kuni 15 minutilisest lühinõustamisest, siis mõne õpilase puhul võib tekkida vajadus põhjalikumaks elustiilinõustamiseks (toitumine, liikumine, vaimne tervis jms), milleks saab kasutada laiendatud nõustamist (kuni 50 minutit).
Kui kuritarvitamisele lahendusi ei leita või on tekkinud kahtlus alkoholisõltuvuse suhtes, kaasake võimalusel lapsevanem või lapse seaduslik esindaja ning soovitage pöörduda perearsti poole, kes oskab abivajadust hinnata ja edasisi abisaamis võimalusi selgitada. 

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja nõustamine ravijuht on raviarve, millel kajastuvad ühele isikule ühe haigusjuhu käigus osutatud teenused. 

Arvel peab olema (lisaks muudele andmetele):

 • teenusetüüp, põhi- või kaasuv diagnoos;
 • AUDIT skoor raskusastme väljal; 
 • teenuse kood 

+ muud TTL koodid, mis olid vajalikud alkoholitarvitamise häire ennetuse ja nõustamise teenuse osutamisel 

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja nõustamine koolitervishoius juhend

 

Eestikeelsete paberkandjal trükiste, juhendite ja töövahendite tellimiskeskkond on SIIN

Venekeelsete paberkandjal trükiste tellimiskeskkond on SIIN

 

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja ravi - Sotsiaal-, haridus-, noorsoo- jt spetsialistile

Sisu täiendamisel

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.