Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumine

Alates 01.07.2022 lisandusid esmatasandi teenuste loetellu tubakast loobumise nõustamise teenused.

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumine

Eestis on tubakatarvitamise trendid muutumas nagu kõikjal maailmas. Ühelt poolt on tavasigarettide suitsetamine langustrendis, kuid teisalt on probleem uudsete tubaka- ja nikotiinitoodete, nagu e-sigarettide ja huuletubaka tarvitamine järjest populaarsemaks muutumas.

Tubakast loobumise nõustamist nii esmatasandil, koolitervishoius kui ka nõustamiskabinettides rahastab Tervisekassa. 

2023. aastal sai tubakast või nikotiinist loobumise nõustamisteenust ca 900 inimest. Neist ligikaudu 400 on saanud teenuseid perearstilt või pereõelt ja ligi 500 nõustamiskabinetist.

Tervisekassa võtab lepingu raames Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise nõustamise teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul kui teenust osutab Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise nõustamise koolituse läbinud ning Tervise Arengu Instituudi poolt kinnitatud pädevusega tervishoiutöötaja või tervisevaldkonna spetsialist:

 • arst
 • õde
 • ämmaemand

Vajadusel koostöös koolituse läbinud tugispetsialistidega nagu füsioterapeut, logopeed, psühholoog, tegevusterapeut. 

Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt korraldatud tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise koolitused toimusid aastatel 2006 - 2022. 

Alates 2023. aastast korraldab Tervise Arengu Instituut Uimastitarvitamise häire (UTH) ja uimastitarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (UVAL) koolitusi, mis hõlmavad endas nii tubaka ja nikotiiniga seotud teemasid kui ka alkoholitarvitamise häire ja muude uimastite tarvitamise avastamist ning lühisekkumisi.

Nii varasemalt läbitud koolitused kui ka UTH ja UVAL koolituste läbimine annab üldarstiabi teenuse osutajatel õiguse pakkuda tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise nõustamise teenust ja alkoholitarvitamise häire ennetamine ja nõustamine teenust ning Tervisekassa võtab teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle.

Loe koolituste sisu kohta alltoodud teemast.

UTH ja UVAL koolitus

Koolitus on mõeldud tervishoiutöötajatele, kes nõustavad või ravivad uimasteid (sealhulgas ka alkoholi ja nikotiini) tarvitavaid inimesi ning kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi uimastitarvitamise varajasest avastamisest, uimastitest tingitud häiretest ja tänapäevasest patsiendi käsitlusest.
Koolituse läbimine võimaldab alustada Tervisekassa poolt rahastatavate teenuste pakkumist tubaka või nikotiinitoodetest loobumise nõustamiseks ning alkoholitarvitamise häire ennetamise ja nõustamise teenuste osutamiseks.

Sihtgrupp: tervishoiutöötajad, psühholoogid, sõltuvushäirega patsiendiga/kliendiga töötavad spetsialistid.
Õppevorm: iseseisev e-õpe moodle.edu.ee keskkonnas + 2-päevane kontaktõpe nõustamisoskuste ning motiveeriva intevjueerimise tehnikate arendamiseks.
Keel: eesti keel
Koolitus on tasuta.
Õppemaht: kokku 24 ak/h + 8 ak/h
Koolitusteemad:
• Ülevaade uimastite tarvitamisest
• Uimastitarvitamisest tingitud häired: olemus ja ravi erinevate uimastite puhul (nikotiin, alkohol, kanep, opioidid, rahustid, stimulandid.)
• Ravis osalevad spetsialistid ja nende rollid
• Noorukite uimastitarvitamise häire käsitlus

UTH koolituse (moodles) sisu
Uimastitarvitamisest tingitud häired: olemus ja ravi

 • uimastitarvitamise mõju ja seosed terviseseisundiga
 • uimastitarvitamisest tingitud psüühikahäired ja haigusseisundid põhi- või kaasuva haigusena 
 • uimastitarvitamisest tingitud häirete ravis kasutatavad ravimid, nende koosmõju teiste ravimitega ja kõrvalmõjusid

Uimastitarvitamisest tingitud häiretega kaasnevad psühholoogilised probleemid, nõustamine ja
psühhoteraapia

 • ülevaadet psühhosotsiaalsete sekkumiste eesmärkidest ja peamistest meetoditest
 • haiguse kulgu ja ravi olemus ja tulemuslikkus psühholoogilisest seisundist lähtuvalt
 • ravi toetavat meeskonna loomine
 • motiveeriva intervjueerimise teoreetiline taust, MI rakendamisvõimalused, kliendikesksed nõustamistehnikad

UVAL koolituse (2-päevane kontaktkoolitus) sisu
Motiveeriva intervjueerimise (MI) kasutamine praktikas

 • motiveeriva intervjueerimise metoodika rakendamine oma töös; 
 • MI rakendamisvõimalused oma töövaldkonnas; 
 • kliendikesksed nõustamistehnikad, kuidas jagada infot MI-le kohasel viisil;
 • motivatsiooni, ambivalentsuse ning ebakõlade olemus.

Lühisekkumise struktuur, rollid, läbiviimine, juhtumianalüüs

 • lühisekkumise ja laiendatud nõustamise mõiste tähendus lähtuvalt uimastite
  tarvitamisest ja sellega seotud probleemidest;
 • tunnete ja/või hoiakute mõju lühisekkumisele; 
 • lühisekkumis ja laiendatud nõustamist täies mahus läbi viimine.

Tunnistus/tõend koolituse läbimise kohta: 
Kõik koolitusel tunnistuse saanud tervishoiutöötajad saavad alustada tubaka või nikotiinitoodetest loobumise nõustamis ning alkoholitarvitamise häire ennetamise ja nõustamise teenuste osutamist, mida rahastab Tervisekassa.

Koolituste korraldaja ja läbiviia on TAI ning info koolituste läbimise kohta edastatakse Tervisekassale TAI poolt iga koolituse järel.

Järgmine täiemahuline UTH+UVAL koolituste programm algab 2024. Täpsema info lisame kuupäevade kohta niipea kui koolituskavad on koos.

Alates 01.07.2022 lisandusid esmatasandi teenuste loetellu tubakast või nikotiinistoodetest loobumise nõustamise teenused.


Tubakast loobumise esmane nõustamine (50 min)    kood 3119
Tubakast loobumise korduvnõustamine (15 min)       kood 3120
Tubakast loobumise kaugnõustamine (15 min)           kood 3232
Tubakast loobumise videonõustamine (15 min)          kood 3233


Teenust saab osutada tervishoiutöötaja või tervisevaldkonna spetsialist, kes on läbinud tubakast loobumise nõustamiskoolituse.

Teenuse sihtrühmaks on kõik tubaka-, e-sigareti ja kuumutatava sigareti tarvitajad või muul viisil nikotiini sõltuvuslikud tarvitajad. 

Teenuse osutamisel tuleb lähtuda:

Esmasel nõustamisel lähtutakse ravijuhendis käsitletud meditsiinilise nõustamise põhimõtetest ning toimub kontaktvastuvõtuna vähemalt 50 minutit. Järgnevad nõustamised kestavad 15 minutit ning on lubatud ka e-maili teel, kaug- (st telefoni teel, veebivestlusena) või videonõustamisena.
Tubakast loobumise nõustamise teenuse hulka kuuluvad tubaka- või muu nikotiinitoote tarvitaja sõltuvustaseme ja loobumismotivatsiooni määramine, motivatsiooni suurendamine, loobumisvõimaluste arutamine, individuaalse loobumis- ja raviplaani koostamine, juhised taasalustamise vältimiseks, nikotiinsõltuvuse ravi ja patsiendi järjepidev jälgimine.
Vajadusel suunata inimene edasi tubakast loobumise nõustamiskabinetti, mille asukohad ja kontaktid leiab Tervisekassa kodulehelt

Tubakast loobumise nõustamise ravijuht on raviarve, millel kajastuvad ühele isikule ühe haigusjuhu käigus osutatud teenused. 

Arve rekvisiidid:

1. Rahastamise allikas:

 • PA
 • MK (mittekindlustatud) NB! Mittekindlustatud isiku nõustamise korral lisada statistiline kood 9405

2. Teenusetüüp: 1 – ambulatoorne

3. Põhidiagnoos:

 • RHK-10 diagnoosikood Z72.0 (Tubaka tarvitamine) või F17.25 (Tubaka tarvitamise sõltuvus; aine pidev tarbimine), mis on lubatud kodeerida vaid arsti poolt osutatud teenuse korral.

4. Teenuse kood vastavalt tegevusele

 • Tubakast loobumise esmane nõustamine (50 min) kood 3119
 • Tubakast loobumise korduvnõustamine (15 min) kood 3120
 • Tubakast loobumise kaugnõustamine (15 min) kood 3232
 • Tubakast loobumise videonõustamine (15 min) kood 3233

ERIARSTILE

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise nõustamine on siiani toimunud valdavalt haiglavõrgu arengukava haiglates, kuhu on loodud vastavad nõustamiskabinetid ja kus töötavad väljakoolitatud nõustajad.
Et loobumistugi oleks igale tubaka- või nikotiinitoote tarvitajale veelgi kättesaadavam, on TAI alustanud uute koolituste, kus saavad osaleda erinevad tervishoiuspetsialistid - apteekrid, eriarstid, eriõed jpt.

Kui soovid alustada tubaka või nikotiinitoodetest loobumise nõustamise teenustega vaata lähemalt rubriigist "Kes saab teenust osutada".

 

Haiguste ennetamise projekti „Tubakast loobumise nõustamine“ teenuste osutamiseks sõlmivad Tervisekassa ja tervishoiuteenuse osutaja ravi rahastamise lepingu

Lepingud sõlmitakse kõigi tervishoiuteenuse osutajatega, kes vastavad 22.veebruaril.2022 Eesti Haigekassa Nõukogu otsuse nr 13 kinnitatud hindamisalustele.

Lepingu sõlmimiseks:

 • tutvu sõlmimise korraga
 • täida taotlusvorm
 • digiallkirjasta taotlus
 • saada digiallkirjastatud taotus ennetus [at] tervisekassa.ee (ennetus[at]tervisekassa[dot]ee)
Taotluse esitamise tähtpäevad on: 
 • Hiljemalt 15. maiks laekunud taotluse esitajaga sõlmitakse leping algusega 01.juuli
 • Hiljemalt 15. novembriks laekunud taotluse esitajaga sõlmitakse leping algusega 01.jaanuar
Ravi rahastamise leping sisaldab
 • Lisa 1
 • Lisa 2
 • Lisa 8
 • Lisa 20
Rahaline lisa
 • Lisa 4

Nõustamise esimene vastuvõtt toimub kontaktvisiidina, korduvvastuvõtud on võimalikud ka telefoni, meili ja video vahendusel.

Teenust osutatakse ilma saatekirja ja visiiditasuta nii kindlustatud kui ka kindlustamata isikutele. Vajalik on eelregistreerimine.

Nõustamisteenuse hulka kuuluvad nõuanded, individuaalse loobumis- ja raviplaani koostamine, juhised taasalustamise vältimiseks ja nikotiinsõltuvuse ravi.

Nõustatakse kõiki tubaka-, e-sigareti ja kuumutatava sigareti tarvitajad või muul viisil nikotiini sõltuvuslikke tarvitajad.

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumine - Koolitervishoiu spetsialistile

Sisu täiendamisel

Sotsiaal-, haridus-, noorsoo- jt spetsialistile

Tubaka ja nikotiinitoodete tarvitamise, nagu ka enamiku teiste riskikäitumise viiside puhul mängib rolli mitu asjaolu: eeskujud, hoiakud, väärtushinnangud, peresuhted, kooli- ja töökeskkond, vaimne tervis, enesekontroll, analüüsivõime ning ka lihtsalt juhus.

Iga päev tarvitab mõnda tubaka- või nikotiinitoodet 23% elanikkonnast (16-64-aastased) ja 7%  õpilastest (11-18-aastased). Tubakatoodete tarvitamine noorte hulgas on kahjuks kasvutrendis. 
Lisaks sigarettide ja e-sigarettide suitsetamisele on viimastel aastatel suurenenud suukaudsete tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamine.

Tubakast või nikotiinist loobumise nõustamist pakuvad perearstid ja suitsemisest loobumise nõustamise kabinetid. Kabinetti saab minna ilma perearsti saatekirjata ja tasuta ka ilma ravikindlustuseta soovija, tuleb vaid aeg kokku leppida.
Tervisearengu Instituut (TAI) on loonud uue koolituste mooduli, et loobumise sooviga inimesele oleks teenus võimalikult kättesaadav. Koolitusel saavad osaleda nii  perearstid ja-õed, kui ka apteekrid ja teised spetsialistid, kes puutuvad oma töös kokku suitsetajate tervisemuredega. Nõustamine toimub kõigile ühtemoodi, ükskõik, kas suitsetatakse või tarvitatakse huuletubakat või nikotiinipatju.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.