Innovatsioonitoetus

TOETUSE ANDMISE EESMÄRK 

Innovatsioonitoetusega toetatakse väljatöötatud teenuste mõju-uuringute läbiviimist. 

Mõju-uuringute toetamise eesmärk on saada usaldusväärset teavet uute teenuste rakendamise efektiivsuse, kulutõhususe ja kasutusmugavuse kohta võrdluses senise parima praktikaga. 

Toetuse andmisega soovime laiendada selliste terviseteenuste valikut, mis tõendatult: 

 • Suurendavad tervisesüsteemi inimkesksust 
 • Parandavad tervisetulemeid  
 • Toetavad inimest tervise hoidmisel ja haiguste ennetamisel  
 • Parandavad raviteekondade terviklikkust 
 • Tagavad teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse piiratud ressursside tingimustes 

Toetatavad projektid peavad lähtuma riiklikest strateegilistest eesmärkidest ja arengukavades  
(Tervisekassa arengukava 2022-2025) kirjeldatud arengusuundadest. Raviteekonna põhiste uute teenuste arendamisel kasutada toetava infomaterjalina Tervisekassa raviteekondade arendamise juhendit ja selle põhimõtteid.
 

KES SAAVAD TOETUST TAOTLEDA

Toetust saavad taotleda kõik Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud. 
 

TAOTLEMISE TEEKOND

Toetuse saamiseks on vajalik edukalt läbida kogu taotlemise teekond.

Kõik taotluse esitamise, toetuse saamise, projekti elluviimise ja aruandluse tingimused on toodud „Innovatsioonitoetuse andmise korras“.

Toetuse taotlemise teekond koosneb järgmistest sammudest:

 • Taotleja sõnastab teenuse pakutava väärtuse hüpoteesi, mida soovib mõju-uuringuga kinnitada.
 • Taotleja hangib tulevastelt projektipartneritelt esialgse nõusoleku projektis osalemiseks.
 • Taotleja täidab projektiideevormi.

 • Taotleja esitab projektiidee vormi Tervisekassale eelnõustamiseks.
 • Idee esitatakse eelnõustamiseks läbi veebivormi.
 • Eelnõustamise käigus hinnatakse projekti vastavust toetuse andmise eesmärkidele.
 • Positiivne eelhinnang ei tähenda positiivset toetuse andmise otsust.
 • Projektiidee etapis toetusraha ei jagata!

 • Taotlust on võimalik esitada pärast positiivse eelhinnangu saamist.
 • Taotluse esitamiseks vajaliku info edastab Tervisekassa peale positiivse eelhinnangu andmist.
 • Taotlemisel tuleb esitada kõik nõutud dokumendid.

 • Taotluse hindamiseks peavad taotlus, taotleja ja partnerid vastama tingimustele.
 • Taotluse menetlemise aeg on kuni 40 päeva.
 • Hinnanutud taotlused esitatakse innovatsioonikomisjonile, kes teeb Tervisekassa juhatusele ettepaneku toetuse andmiseks või tagasi lükkamiseks. 

 • Toetuse andmise otsuse teeb Tervisekassa juhatus.
 • Otsuse tegemisel võidakse toetuse andmisel seada projekti elluviimisele täiendavaid tingimusi.
 • Täiendavate tingimustega mitte nõustumisel projekti ei toetata.

 • Taotleja viib projekti ellu vastavalt koostatud projektiplaanile ning Tervisekassa juhatuse otsuses toodud tingimustele.
 • Projekti edasimineku jälgimine toimub aruannete alusel.
 • Projekti lõppedes esitatakse Tervisekassale lõppraport.
 • Taotleja avaldab mõju-uuringu tulemused avalikult.
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.