Taotlemine

Innovatsioonitoetuse taotlemine

Projektiidee eelnõustamine 

Ideede esitamine toimub jooksvalt.

Eelnõustamise käigus suhtleb Tervisekassaidee esitajaga, et välja selgitada idee vastavus innovatsioonitoetuse eesmärgile ja teha ettepanekuid idee edasiarendamiseks.

Eelnõustamise tulemusena Tervisekassalt positiivse hinnangu saanud projektiidee elluviimiseks on võimalik esitada taotlus innovatsioonitoetuse toetuse saamiseks.

 • Eelnõustamise käigus hinnatakse projekti vastavust toetuse andmise eesmärkidele ja ambitsioonidele.
 • Eelnõustamise positiivne hinnang ei garanteeri positiivset toetuse andmise otsust.
 • Projektiidee etapis toetusraha ei jagata!

Innovatsioonitoetuse taotlemine

Taotluste esitamine toimub jooksvalt.

 • Taotlust saab esitada alles peale eelnõustamise läbimist
 • Eelhinnanguta taotlused lükatakse tagasi
 • Dokumendid peavad olema taotleja ja projektipartnerite poolt digitaalselt allkirjastatud
 • Taotlusele tuleb lisada eelnõustamiselt saadud projekti ID number

Taotlus koosneb järgmistest dokumentidest:

 • Innovatsioonitoetuse taotlemise vorm
 • Projekti eelarve ja tegevuskava vorm
 • Eetikakomitee taotlus ja seisukoht (kui projekti raames vastav taotlus esitatakse).
 • Terviseameti kliinilise uuringu taotlus ja seisukoht (kui projekti raames vaja vastav taotlus esitada)

Meditsiiniseadmete puhul on vaid mõned juhud, kui kasutada tohib nõuetekohast vastavushindamismenetlust veel mitte läbinud seadet. Tegemist võib olla uuritava seadmega (kliinilise uuringu või toimivusuuringu tegemiseks on enamasti vaja nii Terviseameti kui ka eetikakomitee luba) või seadmega, mille kohta on tehtud erand vastavushindamismenetlusest (erandi loa annab Terviseamet, kuid vaid äärmuslikel juhtudel). Määruse 2017/745 alla kuuluvate meditsiiniseadmete puhul viiakse läbi kliiniline uuring, mis tähendab ühte või mitut inimest hõlmavat süstemaatilist uurimist, mille eesmärk on hinnata seadme ohutust või toimivust. Kui tegemist on määruse 2017/746 alla kuuluva in vitro diagnostikameditsiiniseadmega, siis viiakse läbi toimivusuuring, mis tähendab uuringut, mille eesmärk on selgitada välja seadme analüütiline või kliiniline toimivus või seda kinnitada.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.