Endoproteesimise juhtprojekt

Info perearstidele

 • Alates 1.jaanuarist tuleb lähtuda endoproteesimist vajava patsiendi käsitluses standardist.
 1. Endoproteesimise teekonna standard (pdf) est
 2. Endoproteesimise teekonna standard (pdf) rus
 • Patsient suunatakse ortopeedile endoproteesimise vajaduse hindamiseks ainult läbi e-konsultatsiooni. Juhime tähelepanu, et kõik standardis kirjeldatud punktid (k.a konservatiivne ravi, füsioteraapia) on samaväärselt tähtsad ja peavad olema eelnevalt täidetud.
 • Oxford skoor on vaid üks ortopeedile suunamise kriteeriumitest. Enne Oxford skoori täitmist tuleb veenduda, et eelnevad standardi punktid on täidetud (manusesse lisatud lihtsustatud skeem).
 • Patsiente tuleb suunata ainult opereerivasse raviasutusse 
 1. TÜ Kliinikum
 2. Ida-Tallinna Keskhaigla
 3. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 4. Lääne-Tallinna Keskhaigla
 5. Ida-Viru Keskhaigla
 6. Pärnu Haigla
 7. Ortopeedia Arstid
 8. Kuressaare Haigla
 9. Narva Haigla
 • Kui patsient on läbi e-konsultatsiooni ortopeedi poolt endoproteesimiseks üle võetud on tal õigus saada kõrgemas määras hambaravi hüvitist. Selle saamiseks tuleb perearstil märkida raviarvele lisaks statistiline kood 9071.
 • Raviarvele ja e-konsultatsiooni saatekirjale tuleb märkida ka artroosi staadium.

Tervisetulemite infot kogutakse erinevatel ajahetkedel: endoproteesimise vajaduse hindamisel perearsti juures ning opereerinud raviasutuses pärast operatsiooni. Tervisetulemid näitavad inimese tervislikku seisundit. Mitmekordsel mõõtmisel saab hinnata ka muutust seisundis näiteks mingi sekkumise (ravi) järgselt.

 • Tervisetulemite küsimustiku (Oxfordi skoor) täitmist tasustatakse tagasiulatuvalt al 01.01.2023 – märkides raviarvele kood 4506A
 • Küsimustiku täitmiseks soovitame patsiendi suunata pereõe vastuvõtule (ajakulu 20-30 minutit).
 • Tervisetulemeid kogutakse REDCap lahenduses. Selle kasutamiseks on olemas universaalne link ja juhendis.
 • Skoorimise tulemus tuleb sisestada epikriisi ja e-konsultatsiooni saatekirjale.
Tervisetulemite kogumise juhend perearstidele
 • Tervisetulemite kogumise juhend perearstidele (pdf) est
 • Tervisetulemite kogumise juhend perearstidele (pdf) rus
Oxfordi puusauuring ja Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustik
 • Oxfordi puusauuring (pdf) est
 • Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustik (pdf) est
 • Oxfordi puusauuring (pdf) eng
 • Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustik (pdf) eng
 • Oxfordi puusauuring (pdf) rus
 • Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustik (pdf) rus
EQ-5D-5L küsimustik
 • EQ-5D-5L küsimustik (pdf) est
 • EQ-5D-5L küsimustik (pdf) rus
Üldandmete küsimustik
 • Üldandmete küsimustik (pdf) est
 • Üldandmete küsimustik (pdf) rus

 • Kõikide järjekorras olevate patsientidega võetakse ühendust opereerivast raviasutusest.
 • Korrastamise tulemusel võivad raviasutused teatud juhtudel (kes pole pikalt perearsti külastanud, esineb vastunäidustusi, kaasuvad haigused pole kompenseeritud) patsiendi suunata perearstile täiendavaks terviseseisundi hindamiseks.
 • Juhul, kui patsient vajab täiendavat terviseseisundi hindamist, saab ta raviasutusest soovituse pöörduda perearstile (patsient informeerib perearsti ise, oluline info lisatakse raviasutuse poolt epikriisi).
 • Kui patsiendi terviseseisund on perearsti poolt üle hinnatud (sh vastunäidustusi operatsiooniks ei ole, kaasuvad haigused kompenseeritud), tuleb patsient suunata tagasi läbi e-konsultatsiooni opereerivasse asutusse andes sellega ühtlasi ka raviasutusele teada, et patsient on operatsiooniks üle vaadatud.
 • Teame, et senised järjekorrad on pikad ning järjekorras ootavate patsientidega võtavad raviasutused ühendust vastavalt võimekusele. Operatsiooniplaani täidetakse hetkel peamiselt vanast järjekorrast tulevate patsientidega ning lisaks uuest teekonnast tulevate ainult erakorralise proteesimise näidustust omavate patsientidega.

Info raviasutusele

Alates 1. jaanuarist tuleb lähtuda endoproteesimist vajava patsiendi käsitluses standardist.

Opereerivate raviasutuste nimekiri
 1. TÜ Kliinikum
 2. Ida-Tallinna Keskhaigla
 3. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 4. Lääne-Tallinna Keskhaigla
 5. Ida-Viru Keskhaigla
 6. Pärnu Haigla
 7. Ortopeedia Arstid
 8. Kuressaare Haigla
 9. Narva Haigla
 • Patsient suunatakse ortopeedile endoproteesimise vajaduse hindamiseks ainult läbi e-konsultatsiooni. Juhime tähelepanu, et kõik standardis kirjeldatud punktid (k.a konservatiivne ravi, füsioteraapia) on samaväärselt tähtsad ja peavad olema eelnevalt täidetud.

Tervisetulemite infot kogutakse erinevatel ajahetkedel: endoproteesimise vajaduse hindamisel enne operatsiooni ning järelkontrollide raames pärast operatsiooni. Tervisetulemid näitavad inimese tervislikku seisundit. Mitmekordsel mõõtmisel saab hinnata ka muutust seisundis näiteks mingi sekkumise (ravi) järgselt.

Kontrollkaart on olemasoleva ravijärjekorra korrastamise alus.

Järjekorra korrastamise (sh kontrollkaart, tervisetulemite ja skoorimise küsimustik) asub SIIN

2022. aasta lõpust alanud teekondade puhul (s.t operatsioon toimub alates 01.04.2023) antakse raviteekonnapõhise tasustamisega stiimul soovitud teekonna rakendamiseks. Kogu endoproteesimise raviteekonnaga kaasnevad teenused seotakse kokku: operatsiooniks ettevalmistamine, operatsioonijärgne taastumine, kaasuvate haiguste ja tüsistuste ravi, et asutustel tekiks motivatsioon parandada omavahelist koostööd. Raviteekonna standardi põhjal seni puudunud  teenused on lisatud raviteekonna maksumusse. Standardi kasutamise motiveerimisel kasutakse säästu ja ülekulu jagamist vastavalt mõõdikute täitmisele. Endoproteesimise raviteekonnapõhine tasumine on retrospektiivne, tasu saavad kõik teenuseosutajad ja riski kannab liigese endoproteesimise operatsiooni teostav asutus. See tähendab, et jooksvalt tasutakse kõikidele raviteekonna perioodil tervishoiuteenuseid osutanud raviasutustele ravijuhu ja/või teenusepõhiselt. Raviteekonna lõppedes võrreldakse raviteekonna jooksul tasutud summat (millised raviarved arvestatakse raviteekonda, on toodud metoodika määruse lisas 62) raviteekonna hinnaga (raviteekonna hind ja sellele rakenduvad koefitsiendid on toodud tervishoiuteenuste loetelus, hinnale lisanduvad ka defineeritud operatsiooniaegsed lisavahendite kulu raviteekonnal) ning tehakse endoproteesimist teostanud asutusega tasaarveldus 50% ulatuses (I PA lõppenud teekondade puhul 10. oktoobriks ja II PA lõppenud teekondade puhul 10. aprilliks). Kui 1 aasta jooksul alanud raviteekonnad on lõppenud, teostatakse säästu ja ülekulu jagamisega vastavalt eesmärkväärtuste täitmisele. Täpsemalt saab tasustamise ja tasustamisel rakendatavate mõõdikute kohta lugeda ravi rahastamise lepingu lisast 2a. Allpool toodud näited.

Tervisekassa koostab tervishoiuteenuse osutajale koondarve:

a) 01.04.2023–31.12.2023 alanud raviteekondade eest 10.04.2025

b) 01.01.2024–31.12.2024 alanud raviteekondade eest 10.04.2026

c) 01.01.2025–31.12.2025 alanud raviteekondade eest 10.04.2027

NB! 10. aprill saab TTO ühe koondarve, mis sisaldab:

 1. Tasaarvelduse koondarvet ning
 2. Ülekulu ja säästu jagamise koondarvet

Ülekulu ja säästu arvestatakse järgnevalt:

a) kuni kahe mõõdiku täitmisel säästu ja ülekulu ei jagata;

b) kolme kuni nelja mõõdiku täitmisel jagatakse säästust ja ülekulust 20%;

c) viie kuni seitsme mõõdiku täitmisel jagatakse säästust ja ülekulust 40%;

d) vähemalt kaheksa mõõdiku täitmisel jagatakse säästust ja ülekulust 50%.

Tasaarveldamise näited: 

Sääst
Ülekuluks

NB! Ülekulu ja säästu jagatakse, kui TTO täidab kolm või rohkem mõõdikut!

Säästu jagamise näited:

a) Täidab vähemalt 8 mõõdikut:

 • TTO-l on tasaarvelduse koondarvega juba ette tasutud maksimaalselt 50% säästu näiteks 40 000 EUR.
 • Kui TTO täidab vähemalt 8 mõõdikut, siis TTO käest säästu tagasi ei küsita ja sellekohast koondarvet ei koostata.

TTO saab endale kõik eelnevat tasaarvelduse koondarvega tasutud säästu.

b) Ei täida 8 mõõdikut:

 • TTO-l on tasaarvelduse koondarvega juba ette tasutud maksimaalselt 50% säästu näiteks 40 000 EUR.
 • TTO täidab näiteks 4 mõõdikut, siis jagatakse säästust 20%.

Arvutus: 50% = 40 000 EUR → siis 20% = 16 000 EUR

TTO-le tehakse koondarve summas 16 000 - 40 000 = -24 000 ehk küsitakse -24 000 EUR eelnevalt tasutud säästust tagasi.

TTO-lt küsitakse eelnevalt tasaarvelduse koondarvega tasutud säästust osa tagasi.

Ülekulu jagamise näited:

a) TTO täidab vähemalt 8 mõõdikut:

 • TTO-l on tasaarvelduse koondarvega juba ette tasutud maksimaalselt 50% ülekulust näiteks 40 000 EUR.
 • TTO täidab vähemalt 8 mõõdikut, siis TTO käest ülekulu tagasi ei küsita, koondarvet ei koostata.

TTO saab endale kõik eelnevalt tasaarvelduse koondarvega tasutud ülekulu.

b) Ei täida 8 mõõdikut:

 • TTO-l on tasaarvelduse koondarvega juba ette tasutud maksimaalselt 50% ülekulu näiteks 40 000 EUR.
 • TTO täidab näiteks 4 mõõdikut, siis jagatakse ülekulust 20%.

Arvutus: 50% = 40 000 EUR  →  siis 20% = 16 000 EUR

TTO-le tehakse koondarve summas 16 000 - 40 000 = -24 000 ehk küsitakse -24 000 EUR eelnevalt tasutud ülekulust tagasi.  

TTO-lt küsitakse eelnevalt tasaarvelduse koondarvega tasutud ülekulust osa tagasi.

Raviteekonna standard

Endoproteesimise teekonna standard
 • Endoproteesimise teekonna standard (pdf) est
 • Endoproteesimise teekonna standard (pdf) rus

Hambaravi hüvitis endoproteesi raviteekonna patsiendile

Arst kannab endoproteesi raviteekonna patsiendi raviarvele statistilise koodi 9071.

Arve esitamise järgselt tekib patsiendil õigus saada kahe aasta jooksul kõrgemas määras hambaravihüvitist so 105 eurot. Patsiendi omaosalus on 15 eurot aastas.

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 105 eurot.

Põletikuriske välistav hambaravi on operatsioonile pääsemise eelduseks.

Hambaarst peab edastama Tervishoiu Pildipanka panoraamülesvõtte (teostatud maksimaalselt 6 kuud enne operatsiooni), lisanud digilukku hambaravikaardi sissekande informatsiooniga suuõõne infektsiooni riskide puudumise või minimeerimise kohta.

Kuidas hüvitist arvestatakse?

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 60 eurot.

Kui Teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hambaravihüvitistele, saate Te hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesel, kes on ühtlasi rase või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 105 eurot ühes kalendriaastas.

Milliseid hambaravi teenuseid hüvitatakse?

Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele Tervisekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • püsiva täidise paigaldamine;
 • hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimine;
 • juureravi;
 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
 • tuimestus.

Endoproteesimise infotunnid ja meediakajastus

Infotundide salvestused
 • 14.12.2022 - Endoproteesimise projekti andmete kogumise lahendus perearstidele (video)
 • 14.12.2022 - Endoproteesimise projekti andmete kogumise lahendus haiglatele (video)
 • 12.12.2022 - Endoproteesimise juhtprojekt ja standard (haiglad) (video)
 • 13.12.2022 - Endoproteesimise juhtprojekt ja standard (perearstidele) (video
Uudised ja meediakajastused

Endoproteesimise kontakt

Projektijuht - Eva Paalma (eva.paalma [at] tervisekassa.ee)

Endoproteesimise juhtprojekti ettevalmistamine algas 2021. aasta esimeses pooles, kui teenusdisainerite abiga hakati raviteekonna osapooltega (sh patsientidega) intervjuude käigus tuvastama endoproteesimise raviteekonnal esinevaid probleeme. Paralleelselt intervjuude läbiviimisele analüüsis Tervisekassa endoproteesimise raviteekonda ka raviarvete ja ravidokumentide vaatest. Teenusedisaini töötoas visandati osapooltega soovitud raviteekond endoproteesimist vajavale inimesele. Teenusedisaini raportiga saate lähemalt tutvuda siin.

Raviteekonna analüüsidest ilmnesid järgnevad probleemid:

 1. järjekorra haldamine (järjekorda lisatakse erinevatel alustel, jooksvat süsteemset prioriseerimist vastavalt seisundi muutusele ei toimu, puudub selge rollijaotus ja informatsioonivahetus operatsiooniks ettevalmistamisel);
 2. teenuseid ei planeerita vastavalt patsiendi vajadusele;
 3. tihti puudub arusaadav ja personaliseeritud informatsioon;

Need väljakutsed toovad kaasa patsiendi terviseseisundi halvenemise, operatsiooni edasi lükkamise, patsiendi teadmatuse, ärevuse ja ebarealistlikud ootused, mis võrdub halvema elukvaliteedi ja teenuskogemusega.

Et lahendada seniseid väljakutseid disainis Tervisekasse endoproteesimise juhtprojekti.

Endoproteesimise juhtprojekti eesmärk on parandada endoproteesimist vajava inimese elukvaliteeti optimaalsete kuludega läbi raviteekonna terviklikkuse ja inimkesksuse parandamise ning tööprotsesside optimeerimise.

Juhtprojekti viiakse ellu viies seotud osas:

Mis etappidest projekt koosneb
Mis etappidest projekt koosneb
Tänane olukord

2022 a jaanuaris moodustasime töögrupi, kuhu kuuluvad esindajad Eesti Ortopeedia Seltsist, Eesti Perearstide Seltsist, Eesti Taastusarstide Seltsist ning nelja proteesimisega tegeleva asutuse kvaliteedi-, arendus-, või finantsjuht.

 • Koostöös osapooltega töötasime välja raviteekonna standardi, mis kirjeldab täpsed osapoolte rollid ja inimese teenusevajadused teekonnal
 • Töötasime välja IT-lahendused tervisetulemite kogumiseks
 • Leppisime osapooltega kokku järjekorra korrastamise põhimõtted
 • Järjekordade korrastamisega on alustatud
Seoses sellega on täna käimas kaks paralleelset tegevust:
 1. vana ootejärjekorra korrastamine raviasutuste juures
 2. uue endoproteesimise raviteekonna piloteerimine koos tasustamisega
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.