Tervisekassa on kahe aasta jooksul nõudnud lepingupartneritelt tagasi miljon eurot

Viimase kahe aasta jooksul on Tervisekassa tervishoiuteenuste osutajatelt nõudnud tagasi ligi miljon eurot valesti või põhjendamatult osutatud tervishoiuteenuste ja välja makstud hüvitiste eest.  

Tervisekassa on meie kõigi ühise ravikindlustusraha hoidja. See ei tähenda Tervisekassale ainult õigust raviarveid tasuda, vaid ka kohustust kontrollida selle raha kasutuse õigsust ja otstarbekust, et ennetada ja tuvastada võimalikke pettusi või vigu.

“Raviraha kasutamise kontrollimine on töö, millega Tervisekassa järjepidevalt tegeleb. Aastatel 2021–2022 toimunud kontrollide tulemusena nõudsime tervishoiuteenuste osutajatelt tagasi ligi miljon eurot, et ohjeldada ühise ravikindlustusraha alusetut kulutamist. Möödunud aastal on kõige rohkem tagasinõudeid esitatud günekoloogia ja hambaravi erialadel, kokku ligi 90 000 euro eest, ” ütles Tervisekassa järelevalve osakonna juht Jelena Kont.

„Paljude tagasinõuete puhul on tegu raviasutuse tahtmatu eksimusega, sest aastas esitatakse meile ca 10 miljonit raviarvet ja ikka tuleb ette, et kogemata tehakse arvel kodeerimisvigu või lisatakse arvele vale teenus.  Ent avastame ka sihipäraseid ja süsteemseid pettusi. Selline tegevus on ebaseaduslik ja toob kaasa tagajärjed, nagu näiteks leppetrahv, lepingu lõpetamine ja ka politseisse pöördumine,“ kinnitas Kont.

Tuleb ette ka seda, et arstid  on valesti või alusetult välja kirjutanud soodusretsepte ja töövõimetuslehti. Möödunud aastal läbiviidud kontrollide tulemusel nõudis Tervisekassa lepingupartneritelt põhjendamatult väljastatud töövõimetuslehtede eest tagasi 81 000 eurot. Ka apteekidele võib Tervisekassa esitada tagasinõudeid juhul, kui müüdud on näiteks vale soodustusega retseptiravimeid või meditsiiniseadmeid jmt. „Sellised tagasinõuded on üsna marginaalsed võrreldes sadade miljonitega, mida Tervisekassa inimestele osutatud tervisehoiuteenuste eest oma partneritele igal aastal välja maksab,“ nentis Kont.

Tervisekassa teeb erinevaid kontrolle

Raviarved, haiguslehed ja retseptid läbivad Tervisekassas tehnilise automaatkontrolli, mis võimaldab ennetada ja tuvastada eelkõige lihtsamaid vigu, nagu näiteks vigane raviarve, vale teenuse kood või liiga suur teenuse koodide arv, vale töövõimetulehe liik või väljakirjutatud retseptide arv ja muud taolised eksimused.  Vigased raviarved lükatakse tagasi ning vastuvõetud arved liiguvad töölauale, kus neid saab jooksvalt monitoorida teemade kaupa. Samuti läbivad osad arved sisulise kontrolli standardpäringu või sihtvaliku raames.

“Teeme pidevalt raviarvete andmebaasi (standard)päringuid ja andmeanalüüse, et hinnata raviarvetel esitatud andmete õigsust ja põhjendatust ning leida kõrvalekaldeid. Sellise kontrolli käigus vaatame, kas tasutud tervishoiuteenuste arved, hüvitatavad soodusretseptid ja töövõimetuslehed on põhjendatult esitatud,” selgitas Kont.  2022. aastal leidis Tervisekassa standardpäringute ligi 8000 raviarvet summas 752 500 eurot, mis olid põhjendamatud, nendest pool on parandatud või tühistatud raviasutuste poolt ja ülejäänud esitatud tagasinõudeks.

Tervishoiuteenuste kvaliteedi toetamiseks tehakse lisaks sihtvalikuid, mille käigus võrreldakse raviarve vastavust patsiendi haigusloole ja vaadatakse, kas raviarvel kajastuvad need teenused, mida patsiendile ravidokumendi alusel osutati  ja kas osutatud raviteenus oli meditsiiniliselt põhjendatud. Eelmisel aastal kontrollis Tervisekassa sihtvalikute käigus 170 partneri 2600 raviarvet (raviarved, töövõimetuslehed, retseptid). Kontrollitud materjalidest tuvastati vigu, mille põhjalt esitati nõudeid 92 raviasutusele enam kui 110 000 euro eest.

Tervisekassa on kasutusele võtnud ka masinõppe, et tuvastada raviarvetel võimalike erisusi. „Erisuste tuvastamisel kasutatakse prognoosivaid mudeleid, mis võimaldavad ettevaatavalt tuvastada, milline raviarve võib olla vormilt või sisult vale ja toob esile need teenused või teenuseosutajad, kellele enam tähelepanu pöörata. See on oluline tööriist kontrollitegevuse tõhustamiseks “ ütles Jelena Kont.

Retseptide kontrollimiseks teeb digiretsept süsteemseid ja tõhusaid kontrolle. Tervisekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhi Erki Laidmäe sõnul suudab digiretsept kontrollida, et retsepti väljastajal ja ravimi müüjal oleksid kehtivad tegevusload. Samuti suudab süsteem tagada, et ravimil oleks patsiendi jaoks soodsaim soodusmäär. Veelgi enam hoiatab digiretsept arsti, kui mõnda ravimit on patsiendile hiljuti ettenähtust rohkem välja kirjutatud. “See võimaldab peatada pettusi, mille eesmärgiks võib olla ravimite ostmine edasimüümise eesmärgil, saades ühise raviraha toel esmalt ravimi soodsamalt kätte ja hiljem seda edasi müües lisatulu,“ kinnitas Laidmäe. Sealhulgas teeb Tervisekassa koostööd ka Ravimiameti ja Terviseametiga, et tuvastada soodusretseptide kuritarvitamise petuskeeme võimalikult vara. 

Kontrolli oma raviarveid digiloos

Selleks, et Tervisekassa saaks ravikindlustusraha kasutamise üle teha üha tõhusamat järelevalvet, saavad inimesed ka ise digiloos oma raviarveid ja retsepte kontrollida ning Tervisekassale teada anda, kui nad märkavad midagi kahtlast. “See on väga oluline muudatus, mis aitab tagada, et meie kõigi ühist raviraha kasutatakse õigesti ja raha kasutust ei kuritarvitata, sest kuigi me oleme aasta aastalt panustanud infosüsteemide arengusse, me paraku ei tea, kas inimene käis arsti juures või mitte ja milliseid uuringuid või ravi talle tehti,“ ütles Kont, kelle sõnul jõutakse tänu valvsatele kodanikele  pahatahtlikele rikkujatele kiiremini jälile. 

2021. aastal loodi patsiendiportaali digilugu.ee uus võimalus, mille kaudu saab inimene raviarvet digiloo kaudu lisaks kontrollimisele ka vaidlustada. „Vaidlustuse nuppu vajutades ja vaide sisu kirjeldades tuleb Tervisekassale teade, et arve on vaidlustatud ning saadud info alusel pöördume raviasutuse poole selgituste küsimiseks. Oleme mitmele olulisele rikkumisele jälile saanud just tänu inimeste esitatud kaebustele ja tagasisidele,“ lausus Kont.

Tervisekassale laekub iga aasta mitusada kaebust võimalike rikkumiste koht.

Tervisekassa poole on aastate jooksul pöördutud erinevate tähelepanekute ja kaebustega. Kõige rohkem pöördumisi ja kaebuseid laekub Tervisekassale raviarvete, töövõimetuslehtede, meditsiiniseadmete ja soodusretseptide kohta. “Raviarvete kontrollimisel ja vaidlustamisel on inimesed välja toonud, et nad ei ole raviarve esitanud raviasutuses käinud või arvele märgitud teenust saanud. Samuti on inimesed kinnitanud, et nad tasusid raviarve eest ise ehk arve on esitatud nii inimesele kui ka Tervisekassale. Seoses retseptidega on inimesed digiloo kaudu avastanud, et nad ei ole sellist retsepti vajanud või nad ei ole endale välja kirjutatud retsepti ise kasutanud. Antakse tagasisidet ka teenuse kvaliteedi kohta, kui ei olda teenusega või arsti suhtumisega rahul,” tõi Kont näiteid erinevate pöördumiste sisust.

„Üldiselt laekub meile igal aastal mitusada kaebust või vihjet võimalike rikkumiste kohta. Sellele on hoogu andnud just võimalus vaadata patsiendiportaalis enda ja näiteks oma laste raviarveid,“ lisas Kont.

Digiloos raviarve kontrollimine

Logi sisse patsiendiportaali digilugu.ee keskkonda.  Seejärel mine rubriiki „Eesti Haigekassale esitatud arved“. Kui raviarvet vaadates tekib kahtluseid ja küsitavusi, siis saab samas vaates arvet vaidlustada.