Töövõimetuslehe andmete edastamine

Töövõimetuslehtede täiendamine  

Eestis on kasutusel elektrooniline töövõimetusleht (E-TVL ). E-TVL teenus asub riigiportaalis.  

Tööandjale kuvatakse ainult oma asutuse kaudu ravikindlustatud töötajate töövõimetuslehti.  

Soovitame asutuse töökorralduse reeglites kokku leppida, kuidas töötaja oma haigestumisest ja tööle naasmisest tööandjat teavitab (telefoni teel, suusõnaliselt, e-kirjaga jne).  

Selleks, et Tervisekassa saaks inimesele töövõimetushüvitise mõistliku aja jooksul välja maksta, peab tööandja töövõimetuslehte täiendama seitsme kalendripäeva jooksul alates töövõimetuslehe lõpetamisest teadasaamisest. Tervisekassa ei maksa hüvitist, kui tööandja täiendab töövõimetuslehe hiljem kui 90 kalendripäeva pärast töövõimetuslehele märgitud töövabastuse lõpu kuupäeva. Juhul kui töötajal jääb hüvitis saamata tööandja süül, on töötajal lähtuvalt võlaõigusseadusest õigus nõuda tööandjalt tekkinud kahju hüvitamist.  

Teavituse tellimine avatud töövõimetuslehtede ja tööandja andmete ootel olevate lõpetatud töövõimetuslehtede kohta. 

Teavitusteenusega saavad liituda äriregistris registreeritud ettevõtted ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused. Riiklike teavituste (sh töövõimetuslehtede teavituste) saamiseks peab asutuse esindaja suunama riigi kirjad eelistatud e-posti aadressile ettevõtja iseteenindusmenüüs lehel „Postkasti seaded“. 

Teavitust ei saa tellida ja ametlikku e-posti suunata ettevõtted, millel on äriregistris esindusõiguse erisus (nt B-kaardil on kahel juhatuse liikmel koos esindusõigus; ettevõtte juhatuse liige on välismaalane, kellel puudub Eesti isikukood). 

Teavitamine avatud töövõimetuslehtedest 

Teavitus saadetakse tööandjale järgmisel päeval pärast töövõimetuslehe avamist. 

Teavitamine lõpetatud töövõimetuslehtedest 

Esimene teavitus saadetakse tööandjale järgmisel päeval pärast töövõimetuslehe andmete laekumist Tervisekassa andmekogusse. Kui tööandja omapoolseid andmeid ei lisa, saadetakse teine teavitus 30. päeval ja kolmas teavitus 76. päeval pärast töövõimetuslehe andmete laekumist Tervisekassa andmekogusse. 

Kui tööandja lisab omapoolsed andmed töövõimetuslehele samal päeval, kui Tervisekassa andmekogusse saabuvad andmed arstilt, siis teavitust ei saadeta. 

Kui inimesel on mitu tööandjat ja üks tööandja lisab töövõimetuslehele omapoolsed andmed samal päeval, kui Tervisekassa andmekogusse saabuvad andmed arstilt, ei saadeta teavitust ka teistele tööandjatele. 

Liitumine äriregistris olevale asutusele 

Juriidilised isikud ja FIE-d saavad töövõimetuslehe andmeid elektrooniliselt edastada riigiportaalis. Riigiportaali saab siseneda ID-kaardi, Smart-ID või mobiil-ID abil. Andmete edastamiseks tuleb pärast sisenemist valida esindaja roll. 

Ettevõtte registrikaardile kantud isikule (juhatuse liige, ainuõiguslik esindaja) antakse riigiportaali sisenemisel automaatselt ettevõtte volitatud esindaja õigus, millega saab kõiki teenuseid kohe kasutada. Kui volitatud esindaja soovib anda teenuse kasutamise õiguse mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.  

Kui ettevõtte/asutuse B-kaardile on märgitud ühisesindusõigus või esindusõiguse erisus, siis tuleb riigiportaalis teenuste kasutamiseks esitada taotlus . Taotluse peavad allkirjastama kõik ühise esindusõigusega isikud ja taotlus tuleb saata aadressile help [at] ria.ee (help[at]ria[dot]ee) või paberil aadressile Riigi Infosüsteemi Amet, Pärnu mnt 139a, 15169 Tallinn.  

Füüsiline isik saab enda töötaja töövõimetuslehe andmeid täiendada riigiportaalis eraisiku rollis E-teenused/Eraisik tööandjana. 

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, võib kirjutada riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help [at] ria.ee (help[at]ria[dot]ee)

Tööandja andmete edastamise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Tervisekassa klienditelefonil 669 6630 või e-posti aadressil info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee)

Mitteresidendist tööandjal, kes ei ole registreeritud e-äriregistris, ei ole võimalik riigiportaalis  E-TVL teenust kasutada. 

Mitteresidendist tööandjale edastab Tervisekassa töövõimetuslehtede andmed koos tööandja tõendi vormiga. Edastatud dokument on tööandjale aluseks hüvitise määramisel ja maksmisel. 

Selleks, et Tervisekassa saaks töötajale määrata ja maksta töövõimetushüvitist, palume täidetud tööandja tõendi tagastada: 

  • e-posti teel aadressile  info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee)
  • postiga Lastekodu 48, 10113 Tallinn. 

Kui töötajal on kindel kuutöötasu, siis tuleb töövõimetuslehe andmeväljale „Kalendrikuu kokkulepitud töötasu" kirjutada kokkulepitud töötasu.  

Kui töölepingus on kokku lepitud tunnitasu, siis on kokku lepitud ka mingi perioodi tööaeg (töötundide arv mingis ajavahemikus (päev, nädal, kuu vmt)). Nende andmete alusel tuleb arvutada ja märkida töövõimetuslehele töötaja kuu töötasu suurus.  

Kalendrikuu kokkulepitud töötasu tuleb märkida töövabastuse alguspäevale eelnenud päeva seisuga.  

Töövõimetuslehele kokkulepitud töötasu märkimisel tuleb lähtuda töölepingu seaduse §-st 29 – töötasu (st brutopalga) suurus.  

Selgitus: töölepingu seaduse § 5 lõike 1 punkti 5 alusel on töötasu töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud. Töötasu hulka ei kuulu puhkusetasu, tööandja haigushüvitis, tööandja makstavad toetused, nt lapse sünnitoetus, juubeli- või matusetoetus, kuna nimetatud juhtudel ei ole tegemist tasuga, mida makstakse töötajale töö eest. Seega tuleb antud juhul märkida kuu töötasu, milles on töö eest kokku lepitud.  

Töötasu andmeid kasutab Tervisekassa ainult järgmistel juhtudel:  

  • kui kindlustatud inimene ei saanud töövabastuse alguse päevale eelnenud kalendriaastal tulu;  
  • kindlustatu töötasu ja arvu 30 jagatis on suurem tema eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust, kuid ei ületa valitsuse kehtestatud kuu alammäära ja arvu 30 jagatist.  
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.