KKK

Tervishoiuteenuse osutaja:

 1. kontrollib enne andmete edastamist X-tee kaudu kindlustatud inimeste kindlustuskaitse kehtivust ja temale kalendriaastaks kehtestatud ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäära jäägi suurust
 2. esitab Tervisekassale edastataval arvel ainult teenused, mille eest tasub Tervisekassa
 3. esitab arved teenuse osutamise päeval läbi infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee
 4. tagab, et inimese raviarve numbrikombinatsioon on unikaalne vähemalt 3 kalendriaasta jooksul
 5. saab oma tarkvara kasutades vaadata koostatud koondarveid ja nende sisu
 6. kasutades hüvitatavate hambaraviteenuste andmete edastusel vabavaralist portaali Misp, omab võimalust kontrollida inimese hambaravihüvitise limiiti, edastada hüvitamisele kuuluvate teenuste andmeid ja jälgida koondarveldamise infot esitatud arvete kohta

Tervisekassa poolt:

 1. toimub edastatud korrektsete täiskasvanute hambaraviteenuste arvete koondarveldamine mitte harvem kui kord nädalas
 2. tasutakse arve tervishoiuteenuse osutajale koostatud koondarve alusel lepingus märgitud arvelduskontole (Eesti Vabariigi krediidiasutuses) hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul

Palume tervishoiuteenuste osutajal alati enne arvete esitamist veenduda, et arvel esitatud andmed on õiged ning kooskõlas teenuse osutamise kohta sätestatud tingimustega.

Ekslikult edastatud arvete muutmine toimub ainult tervishoiuteenuse osutaja poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel. Digiallkirjastatud taotlused palume saata e-posti teel aadressil info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).

 Taotlus arve tühistamiseks/krediteerimiseks peab sisaldama:

 • arve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber);
 • teenuse saaja nimi ja isikukood;
 • arve number;
 • arve kuupäev;
 • arve tühistamise põhjus;
 • Tervisekassa poolt hüvitamisele kuuluv summa;
 • viidet koondarvele, mille kohta taotlus esitatakse (täidetakse juhul kui arve on koondarveldatud);
 • kinnitust, et  tervishoiuteenuse osutaja on informeerinud arve tühistamisest klienti.

Taotluse vorm esitamiseks Tervisekassale: taotlus arve tühistamiseks/krediteerimiseks.

Peale Tervisekassa poolt arve tühistamist/krediteerimist informeerib Tervisekassa tervishoiuteenuse osutajat uue arve saatmise võimalusest.

Lepingupartnerist teenuseosutajal tasub teada järgmisi aspekte.

 1. Mitterahalise hüvitise pakkumisega seotud infovahetus ja arveldamine toimub elektrooniliselt hambaravi teenuseosutajate kasutatava tarkvara kaudu.
 2. Enne inimesele teenuse osutamist on teenuseosutajal võimalik kontrollida Tervisekassa süsteemist inimese ravikindlustuse olemasolu, hüvitise limiiti (60 või 105 eurot) ja selle jääki.
 3. Inimesele osutatakse vajalikke teenuseid, mille hulgas võivad olla nii Tervisekassa hüvitatavad kui ka mittehüvitatavad teenused.
 4. Pärast teenuste osutamist edastab teenuseosutaja Tervisekassale elektrooniliselt arve oma tarkvara kaudu (teenuseosutaja peab olema autenditud x-teele ID-kaardi vms (turvaserver) alusel). Kui visiidil osutatakse nii Tervisekassa hüvitatavaid kui ka täielikult tasulisi teenuseid, peavad Tervisekassasse saadetava arve osal kajastuma kõik teenused, mille eest Tervisekassa tasub, näidates ära nende täismaksumuse teenuste kaupa.
 5. Kui eelnevalt ei kontrollitud patsiendi hüvitise limiiti, kontrollitakse seda arveldamise käigus. Kohe tagastatakse vastusena summa, mis tasutakse patsiendi eest, arvestades limiiti ja teenuste hindu Tervisekassa hinnakirjas, ning teenuste arvu.
 6. Seejärel esitatakse koostatud arve Tervisekassale ja paralleelselt arveldatakse patsiendiga. St arve kogusumma ja Tervisekassa tasutud summa vahe tasub patsient.
 7. Tervisekassa tasub teenuseosutajale tolle esitatud arve alusel ja arvel toodud hüvitatava summa ulatuses.
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.