Hambaravi- ja proteesihüvitise leping

Hambaravi hüvitiselepingu info

Tervisekassa sõlmib lepingu sooviavalduse alusel kõigi teenuseosutajatega, kellel on olemas tegevusluba. Valikuprotsessi ei toimu. Lepinguid sõlmivad Tervisekassa piirkondlikud haldurid, kelle poole saab pöörduda lisainfo saamiseks. Taotluse menetlemisele on planeeritud keskmiselt üks nädal.

Lepingu sõlmimiseks palume saata digiallkirjastatud taotlusvormi aadressile hambaravi [at] tervisekassa.ee (hambaravi[at]tervisekassa[dot]ee)

Täiskasvanute hambaravihüvitise pakkumiseks sõlmivad Tervisekassa ja tervishoiuteenuse osutaja (juriidiline isik või FIE) lepingu, mille nõuded on sätestatud ravikindlustuse seaduses. Leping on tähtajaline. Teenuseosutajatega, kellel on kehtiv laste hambaravi leping, sõlmitakse täiskasvanute hambaravihüvitise pakkumiseks leping kolmeks aastaks. Teenuseosutajatega, kellel praegu ei ole Tervisekassaga kehtivat lepingut, sõlmitakse hüvitise leping üheks aastaks. Leping ei mõjuta juba sõlmitud või tulevikus sõlmitavat lepingut laste hambaravi või täiskasvanutele vältimatu abi osutamiseks.

 • Hüvitatavad hambaravi teenused on siin
 • Hüvitatavad proteesi teenused on siin, millele rakendub raviasutuse hinnakiri

Hambaravihüvitise võimaldamiseks ja iga kindlustatud inimese hüvitise limiidi jälgimiseks ning arveldamiseks on loodud lahendused hambaarstide kasutatavatesse tarkvaraprogrammidesse. Need võimaldavad hambaarstil või tugitöötajal kohe kontrollida patsiendi õigust proteesihüvitisele ja hambaravile (sh elupuhuse hambaravi õigust), samuti hambaravihüvitise summa suurust ja jääki, ning esitada arveid Tervisekassale.

Tervisekassasse edastatud arvetele koostab Tervisekassa kord nädalas koondarved. See tähendab, et teenuseosutaja ei pea eraldi koondarveid kinnitama.

Kuidas toimub arveldamine?

 • Arveldamine toimub kohe teenuse osutamisel elektrooniliselt ja info liigub hambaarstide ning Tervisekassa vahel X-tee kaudu, autentimiseks on vajalik ID-kaart ning selle tarkvara. Kindlasti tuleb veenduda, et nii ID-kaart kui ka sertifikaadid oleksid kehtivad.
 • Arst või registraator saab arvutisüsteemis automaatse vastuse hüvitise jäägi kohta. Samuti selle kohta, kui suures mahus kulutusi hüvitis katab ning kui suur osa tuleb tasuda patsiendil.

 

 

 

Vastused ja käitumisjuhised enim esitatud küsimuste korral

Ekslikult edastatud arvete muutmine toimub ainult tervishoiuteenuse osutaja poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel. Digiallkirjastatud taotlused palume saata e-posti teel aadressil info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).

 Taotlus arve tühistamiseks/krediteerimiseks peab sisaldama:

 • arve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber);
 • teenuse saaja nimi ja isikukood;
 • arve number;
 • arve kuupäev;
 • arve tühistamise põhjus;
 • Tervisekassa poolt hüvitamisele kuuluv summa;
 • viidet koondarvele, mille kohta taotlus esitatakse (täidetakse juhul kui arve on koondarveldatud);
 • kinnitust, et  tervishoiuteenuse osutaja on informeerinud arve tühistamisest klienti.

Taotluse vorm esitamiseks Tervisekassale: taotlus arve tühistamiseks/krediteerimiseks.

Peale Tervisekassa poolt arve tühistamist/krediteerimist informeerib Tervisekassa tervishoiuteenuse osutajat uue arve saatmise võimalusest.

Selleks, et vältida proteesihüvitise taotlemist nii raviasutuse kaudu kui ka otse Tervisekassalt, soovitab Tervisekassa teenusepakkujatel märkida kviitungile selgelt, millise teenuse eest on kviitung väljastatud. Oluline on eristada, kas tegu on proteesiteenusega või hambaraviga.

Lisaks soovitame kviitungil teenusepakkuja kaudu broneeritud proteesihüvitise summa märkida eraldi reana, kus hüvitamisele kuuluv summa on miinusmärgiga või vastavasisulise märkega.

Hüvitisi reguleerivas määruses on nõuded hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendi sisu kohta järgmised:

 1. dokumendi number
 2. tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood
 3. hambaarsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number
 4. inimese, kellele hambaraviteenust osutati, ees- ja perekonnanimi
 5. hambaraviteenuse nimetus ja arvnäitajad (kogus, hind, summa)
 6. hambaraviteenuse osutamise kuupäev
 7. dokumendi vormistaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev

Hambaraviteenuse osutajal on kohustus proteesihüvitise saamiseks vajalikke andmeid elektrooniliselt edastada. See kohustus tuleneb sotsiaalministri määrusest nr 145, täpsemalt § 14. Lisaks sätestab määrus ka hambaraviteenuse osutaja kohustuse säilitada talle esitatud avaldusi kolm aastat.

Selgitus arvete edastamise teenuse kohta

Proteesihüvitise arvete esitamine 

 1. "kirst.koond_arve_info.v1" - Koondarvete info küsimine

 2. „kirst.proteesiravi.v1“ ja "kirst.prh_saatmine.v1" - Proteesihüvitise teenused tervisehoiuteenuse osutajale

NB! Limiiti saab kontrollida ka Tervisekassa klienditelefonilt 669 6630.

Arvete sisestamine

Arvete üles laadimise teenus toimib sünkroonselt – info jõuab Tervisekassa infosüsteemi kohe. Arve infot võib edastada kahel viisil.

a. Täites väljad
- isikukood – inimese, kellele teenust osutati, isikukood
- kuupäev – inimesele hambaraviteenuse osutamise kuupäev
- number – proteesi arve number
- summa – proteesi arve summa

b. Manustades andmed CSV-failiga. 

Arved, mille kohta veateateid ei tule, on edukalt esitatud.

Pärast arve süsteemi salvestamist tekib ekraanile kinnitus salvestatud arvete hulga kohta: „x kuludokumendist salvestati x“.

Andmete edastamisel tekkinud vigade korral võite saada järgmised veateated:
- Esitatud kulust hüvitatakse XXX“‒ Isikul ei ole kogu esitatud summa ulatuses vaba limiiti.
- Limiit on juba ära kasutatud – Isikul puudub vaba limiit.
- Sisend kirje ei ole korrektne. Palun kontrollige sisendit ‒ dokument on vales valuutas või on mõni kirje element puudu.
- Dokumendi esitajal puudub kindlustatus seisuga (kuupäev) ‒ isikul ei ole teenuse osutamise päeval kehtivat ravikindlustust, mistõttu puudub tal õigus proteesihüvitisele.
- Isik on noorem kui 0063 seisuga (kuupäev) ‒ isik on noorem kui 63-aastane ning ta pole töövõimetuspensionär, mistõttu puudub tal õigus proteesihüvitisele
- Aegunud kulutus ‒ sisestatud kuupäev on hilisem kui kolm aastat
- Isikul on juba avatud HRH dokument ‒ isikule on avatud teenuse osutamise kuupäevast hilisem limiidiperiood
- Selline dokument on juba esitatud! ‒ Dokumendi topelt saatmine

Hüvitise ABC

 • Tervisekassa sõlmitav leping tagab Teie patsiendile võimaluse saada Tervisekassalt hambaravihüvitist.
 • Teenuse osutamise lepingus fikseeritakse peamised põhimõtted elektrooniliseks arveldamiseks, lepingu sõlmimise protsess on lihtne ja lepinguga ei teki hambaarstile kohustusi teenuste mahu, teenuse osutamise aja jms osas.
 • Tervisekassaga sõlmitav leping ei kohusta kõiki teenuseid osutama Tervisekassa hinnakirja alusel – hinnakiri kehtib vaid hüvitisega hõlmatud teenustele ning hüvitise piirmäära ulatuses. Hüvitise piirmäära täitumisel ja esmavajalike hambaraviteenuste paketis mittesisalduvate teenuste puhul võib iga hambaarst osutada teenuseid oma hinnakirja alusel.
 • Tänu elektroonsele arvestusele saab hüvitist kasutada mitmel visiidil – seni, kuni aastane piirmäär (60 või 105 eurot) täitub.
 • Hüvitis hõlmab esmavajalikke hambaraviteenuseid, mille loetelu on koostatud koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga.
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.