Valminud on esimene kliinilistel indikaatoritel põhinev ravikvaliteedi raport

Eesti Haigekassa ning Tartu Ülikooli koostöölepinguga loodud ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja ja arstlike erialade ekspertide töö tulemusena on valminud esimene ravikvaliteedi indikaatorite raport.  Avaldatud indikaatorid peegeldavad ravikvaliteeti nii esmatasandil kui eriarstiabis.

Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul on tervishoiu kvaliteet haigekassa oluliseks prioriteediks.  Kvaliteedialane arendustöö toimub tihedas koostöös Tartu Ülikooli ning erialaekspertidega. „Võimekus hinnata ravi kvaliteeti ja vastavust rahvusvahelistele standarditele loob eeldused kaasaegse tervishoiusüsteemi järjepidevaks arenguks. Eesti jaoks on esmalt oluline vastavate mõõdikute välja töötamine ning seejärel ka kogu süsteemi osapoolte ühine pingutus selle nimel, et suurendada indikaatorite arvutamise ja analüüsimise võimekust,“ kinnitab ta.

Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja esimees professor Joel Starkopf selgitab, et teaduspõhiste  indikaatorite määratlemine on esmane oluline eeldus ravikvaliteedi sisuliseks hindamiseks. „Tulemuste avalikustamine võimaldab läbipaistvalt ja süsteemselt hinnata Eesti tervishoiusüsteemi, analüüsida  tulemusi raviasutustes ja arstlikel erialadel ning võrrelda meie ravikvaliteeti teiste riikidega,“ lisab Starkopf. Hea näitena toob ta esile ravikvaliteedi hindamise ja analüüsi sünnitusabis. „Võime tõdeda, et meie ravitulemused sünnitusabis on väga heal rahvusvahelisel tasemel,“ kinnitab ta.    

Käesolevaks hetkeks on indikaatorid kinnitatud viiel erialal – sünnitusabis, kirurgias, onkoloogias  rinnavähi ja kolorektaalvähi osas, intensiivravis ning neuroloogias insuldi osas. Esmatasandi ravikvaliteeti võimaldab hinnata perearstide kvaliteedisüsteem. Indikaatorid töötasid välja Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Anestesioloogide Selts, Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni töögrupp, Eesti Naistearstide Selts, L. Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts ning Eesti Perearstide Selts. Raportis kasutatud andmed pärinevad kolmest allikast: haigekassa raviarvete andmebaas, retseptikeskuse andmed ja Eesti Meditsiiniline Sünniregister. Analüüsitud on peamiselt 2014. ja 2015. aasta andmeid.

Ravikvaliteedi indikaatorite nõukogu moodustati haigekassa ja Tartu Ülikooli koostööleppe alusel 2013. aasta detsembris oma valdkonna tunnustatud ekspertidest. Haigekassa juhatusele nõuandva organina on nõukogu eesmärgiks patsientidele osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteedi järjepidev parendamine. Nõukoda töötab välja põhimõtted ja metoodika ravikvaliteeti iseloomustavate indikaatorite valikuks, annab heakskiidu tõenduspõhistele ning kohalike oludega arvestavatele indikaatoritele, mis tuleb juurutada, hindab juurutatud indikaatorite analüüsi tulemusi ja annab soovitusi indikaatorite  täiendamiseks jm ravikvaliteeti tagavateks tegevusteks Eestis.

Kliiniliste indikaatorite raporteid hakatakse avaldama regulaarselt.  Lisaks käesolevas raportis kajastatud erialadele on hetkel väljatöötamisel indikaatorid kardioloogia, psühhiaatria, endokrinoloogia ja onkoloogia teiste vähipaikmete alal.    

Raportiga saab tutvuda haigekassa veebilehel siin

 

Lisainfo: Joel Starkopf Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja esimees Tartu Ülikool Tel 7318400 joel.starkopf [at] ut.ee (joel[dot]starkopf[at]ut[dot]ee) Liis Hinsberg Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht Eesti Haigekassa Tel 6208459 liis.hinsberg [at] haigekassa.ee (liis[dot]hinsberg[at]haigekassa[dot]ee)