UURING: Eesti elanike hinnangul on arstiabi kvaliteet hea, muret teeb arstiabi kättesaadavus

Suurem osa Eesti elanikest hindab arstiabi kvaliteeti heaks ning elanike teadlikkus tervisevaldkonna e-teenustest kasvab. Samas on aastatega veidi langenud inimeste rahulolu arstiabi kättesaadavusega, selgus sotsiaalministeeriumi ja haigekassa tellitud iga-aastasest uuringust „Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2016“.

„Elanike hinnang arstiabi kvaliteedile on püsinud aastate jooksul kõrge, samal  ajal kasvab inimeste mure arstiabi kättesaadavuse pärast,“ rääkis sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse. „Olukorra parandamiseks esitab sotsiaalministeerium sel nädalal valitsusele tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse ettepanekud.“

Arstiabi kvaliteeti hindas mullu heaks 68% vastanutest, 2015. aastal oli see näitaja 73%. Keskmisest enam annavad arstiabi kvaliteedile positiivse hinnangu 15–29-aastased ja Lõuna-Eesti ning maapiirkonna elanikud. Samuti peavad arstiabi kvaliteeti paremaks need inimesed, kes hindavad oma tervist heaks või väga heaks.

Uuringust selgus, et kõige enam külastatavad inimesed perearste. Nende juures on viimase 12 kuu jooksul käinud 64% Eesti 15-74-aastastest elanikest. Seejuures on elanike rahulolu esmatasandi tervishoiutöötajatega väga kõrge – oma perearstiga jäi viimasel külastusel rahule 92% ning pereõega 95% viimase aasta jooksul perearsti külastanud inimestest.

Aastaga on kasvanud ka elanike teadlikkus tervishoiuvaldkonna e-teenustest. Võrreldes varasema aastaga kasvas nii patsiendiportaali tuntus (49%-lt 57%-le) kui ka selle külastamine (17%-lt 24%-le). Samuti kasutavad inimesed üha enam võimalust vaadata riigiportaalis eesti.ee oma ravimiretsepte ja nende ajalugu.

Eesti elanike hinnangul on kitsaskoht eeskätt arstiabi kättesaadavus, millega on rahul 38% vastanutest. Varasematel aastatel on rahulolu arstiabi kättesaadavusega jäänud vahemikku 42–55%, olles 2015. aastal 42%. Arstiabi kättesaadavust hindasid halvemaks eelkõige Põhja-Eesti (sh Tallinna) elanikud ning kõige enam olid arstiabi kättesaadavusega rahul Kesk- ja Lõuna-Eesti elanikud.

Sarnaselt varasemale kogevad inimesed kõige enam probleeme seoses eriarsti vastuvõtuga. Probleeme registreerimisel, kohalejõudmisel või vastuvõtul on tundnud 22% viimase aasta jooksul eriarsti külastanud inimestest. Kuigi rahulolu eriarstiga on püsinud stabiilselt kõrge (90%), kogetakse jätkuvalt probleeme seoses ravijärjekordadega.

Sotsiaalministeeriumi ja haigekassa tellitud iga-aastase uuringu eesmärk on saada ülevaade, milline on elanike rahulolu tervishoiukorralduse, tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga, kuidas hinnatakse oma tervist ja kui suur osa elanikkonnast on kuulnud digitaalsest terviseloost ning kui teadlikud on elanikud oma õigustest patsiendina. Uuringu viis läbi Kantar Emor.

Uuringu raport on kättesaadav sotsiaalministeeriumi kodulehelt. (Ka link TAI andmebaasi, kus need andmed paralleelselt uuringu raportiga avaldatakse: http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/index.html )