Uue tervishoiuteenuste loeteluga paranevad patsientide ravivõimalused

1. jaanuaril 2016 jõustus uus Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu määrus. Möödunud aastal võeti menetlusse 93 taotlust tervishoiuteenuste loetelu uuendamiseks. Loetellu lisati osaliselt või täielikult 50 teenust.

Uue tervishoiuteenuste loeteluga laienesid ravivõimalused kaugele arenenud Parkinsoni tõvega patsientidele, kellele on nüüdsest kättesaadav ravi toimeainega apomorfiin. Erinevalt praegustest ravivõimalustest ei nõua selle kasutamine operatsiooni. Tänu loetellu lisatud toimeainele pegvisomant saavutab ravivastuse suur hulk endorinoloogilist haigust akromegaaliat põdevaid kindlustatuid, kes ei ole varasemalt ravile allunud.

Alanud aastast suurendati bioloogilise ravi kättesaadavust kolorektaalvähiga patsientidele, mis tagab neile senisest paremad ravitulemused ning pikema eluea. Seni saadud ravile allumatu urtikaaria ehk nõgestõvega patsientidele on nüüdsest kättesaadav elukvaliteeti parandav bioloogiline ravim omalizumab.

Lisaks alustati harvaesinevate ägedate neuroloogiliste seisundite raviks toimeaine rituksimab kompenseerimist, mis selle seisundiga patsientide jaoks on elupäästev võimalus.

Haigekassa tervishoiuteenuse loetelu on loetelu raviteenustest, protseduuridest, haiglaravimitest jm koos nende hindade ja tasumise tingimustega. Tervishoiuteenuste loetelus esitatud teenuste eest tasub haigekassa teenuse osutajale, kellel on haigekassaga sõlmitud leping, kui need teenused on ravikindlustatud inimesele osutatud meditsiinilisel näidustusel. Tervishoiuteenuste loetelu uuendatakse koostöös haiglate ja erialaspetsialistidega. Kõik loetelu muutmiseks esitatud taotlused ning menetlusdokumendid on avalikustatud haigekassa kodulehel.

Uus haigekassa tervishoiuteenuste loetelu on avaldatud Riigi Teatajas ja kättesaadav aadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/122122015054.