Tervisekassa maksis mullu ajutisi töövõimetushüvitisi 207 miljonit euro eest

TVH

Tervisekassa maksis mullu ajutisi töövõimetushüvitisi 207 miljonit euro eest. Inimestele hüvitati 762 830 töövõimetuslehte ning 7,3 miljonit ajutise töövõimetuse päeva. Kõige rohkem kasutati möödunud aastal haigushüvitist (76%) ning hooldushüvitist (23%).

Tervisekassa tasub töötavatele inimestele enda või lapse haigestumise või inimesega juhtunud töövigastuse puhul saamata jäänud tulu eest töövõimetushüvitisi ehk haiguslehe raha.

2022. aastal oldi haigestumise või muul tervislikul põhjusel ajutisel töövõimetusel enim veebruari- ja märtsikuus, mille osakaal võrreldes 2021. aastaga veebruaris kahekordistus ning märtsis kasvas peaaegu kolmandiku võrra. Maakondade vaates oldi töövõimetuslehel enim Harjumaal, Tartumaal ning Ida-Virumaal, kõige vähem kasutati töövimetuslehe võimalusi Valgamaa, Viljandimaa ning Võrumaa piirkondades. Üldpildis on haiguslehel olemise koguarv kasvanud märgatavalt – 2022. aastal võeti haiguslehti 578 900 korral, mis on pea 20% võrra rohkem kui möödunud aastal.

Tervisekassa finantsjuht Riho Peek märkis, et kui võrrelda haiguspäevi inimeste põhiselt, on näitajad maakonniti hoopis teised – Ida-Viru maakonnas viibiti isiku kohta 20,85 päeva haiguslehel, Põlvamaal 19,58 päeva ning Valgamaal 18,88 päeva. Haiguslehel viibisid sagedamini 30-39-aastased.

Haiguspäevade teisest päevast hüvitamine jätkub ka 2023. aastal

Haiguspäevade teisest päevast hüvitamine jätkub ka 2023. aastal ning seda kuni 30. juunini.  2021. aasta algusest kehtima hakanud haigushüvitiste maksmise ajutise korra järgi on esimene haiguspäev töötaja omavastutusel, tööandja maksab hüvitist teisest kuni viienda ning Tervisekassa alates kuuendast haiguspäevast.

Töövõimetushüvitised aeguvad kolme aasta jooksul 

Tervisekassa poolt makstavad rahalised hüvitised aeguvad kolme aasta jooksul. „See tähendab, et 2023. aastal saab töövõimetushüvitisi välja maksta veel 2020, 2021 ja 2022. aasta eest,“ tuletas meelde Tervisekassa klienditeeninduse osakonna peaspetsialist Tea Matson.

„Tervisekassal on 2023. aasta esimese kuu seisuga ootel 9000 inimese töövõimetushüvitise raha, sest puuduvad arvelduskontode numbrid. On oluline kontrollida oma arvelduskonto andmed riigiportaalis,“ pani Matson südamele.