Taastusravi tagab parema elukvaliteedi

Kersti Esnar ja Reet Kadakmaa, haigekassa tervishoiu osakond

Taastusravi on suunatud häirunud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele.

Taastusravi on töövõimet või toimetulekut taastav ravi, mille eesmärk, sihtrühmad ja meetodid erinevad hooldusravist ning sotsiaalkindlustusameti rahastatavast rehabilitatsiooniteenusest. Haigekassa tasub taastusravi eest, kui seda osutatakse kindlustatule meditsiinilisel näidustusel. Tavaliselt otsustab taastusarst ravi vajaduse üle, milliseid protseduure on vaja teha ja kas patsient peab olema haiglaravil või saab protseduure teha ambulatoorselt. Ka teiste erialade arstid (nt neuroloogid) määravad oma patsientidele mõningaid taastusravi protseduure.

Haigekassa tasub nende taastusravi teenuste eest, mis on kantud haigekassa teenuste loetellu. Mitmete teenuste juures on täpsustatud diagnoos või seisund, mille puhul nende eest tasutakse. Haigekassa tasub füsioteraapia (sh basseinis), tegevusteraapia, massaažiseansi (mõõduka või tugeva halvatusega haigele), raviujumisseansi (liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele), mudaraviseansi (reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ja väljendunud liigesejäikusega haigele), külmvõimlemiskambri raviseansi ja speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele (nn soolakamber). Uute teenustena on loetelus lümfiteraapia ja 6 minuti kõnnitest.

NB! Statsionaarses taastusravis katab haigekassa nii voodipäevatasud kui ka protseduurid ja uuringud.

Statsionaarne taastusravi

Seda vajatakse enamasti pärast rasket haigust, operatsiooni või traumat, teatud juhtudel ka krooniliste haigusseisundite või nende ägenemise puhul. Statsionaarse taastusravi puhul rakendatakse nelja erinevat teenuse tasu piirhinda sõltuvalt patsiendi seisundist.

Need on: intensiivne funktsioone taastav taastusravi; funktsioone taastav taastusravi; funktsioone toetav taastusravi (vähemalt 19aastasele) ja funktsioone toetav taastusravi (alla 19aastasele).

Intensiivse funktsioone taastava taastusravi eest tasub täielikult haigekassa ja seda saab patsient 6 kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni või 18 kuu jooksul pärast pea- või seljaajutraumat. Intensiivset taastust on vaja juhtudel, kui on tekkinud raskekujuline või mõõdukas liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire ning vähemalt kaks raskekujulist või mõõdukat funktsioonihäiret (kõne-, neelamis-, mälu- ja/või kognitiivsete funktsioonide häired, põie ja soole töö häired, tegevuse piirang käe motoorika häire tõttu).

Funktsioone taastava statsionaarse taastusravi puhul on võrreldes intensiivsega taastamist vajavaid funktsioone vähem. Funktsioone taastavat taastusravi saab 6 kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni, mille tagajärjel on tekkinud raskekujuline või mõõdukas funktsioonihäire.

Mõlemal juhul tasub taastusraviteenuse eest haigekassa 100% ulatuses ja täiendavalt võib raviasutus patsiendilt küsida voodipäevatasu kuni 2,5 eurot päevas.

Funktsioone toetava statsionaarse taastusravi osutamisel tasub haigekassa täiskasvanute eest 80% teenuse maksumusest. Omaosalusena võib raviasutus vähemalt 19aastaselt patsiendilt võtta 20% teenuse hinnast (s.o kuni 11,40 eurot päevas) ja lisaks voodipäevatasu (kuni 2,5 eurot päevas). Funktsioone toetava taastusravi puhul tasub haigekassa täiskasvanute haiglaravi eest krooniliste tugi- ja liikumiselundkonna funktsioonihäirete, tasakaalu- ja propriotseptsiooni-, südame- või hingamisfunktsiooni häirete korral.

Kuni 19aastaste laste funktsioone toetava taastusravi eest tasub haigekassa neuroarengulise ja taastusravi näidustuste esinemisel.

Kui toetav ravi on vajalik alla 19aastasele või noorele, tasub haigekassa need teenused 100% ulatuses. Kuni 7aastase või kuni 14aastase sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapse ravi korral katab haigekassa lisaks ka vanema haiglas viibimise kulud.

Piirangud taastusraviteenuste kasutuskordadele

Haigekassa tasustavate taastusraviteenuste kasutuskordade arv on alati olnud piirangutega, et  teenused oleks kättesaadavad võimalikult paljudele abivajajatele. Näiteks ambulatoorse taastusravi puhul on võimalik saada ravikindlustuse vahenditest 6 kuu jooksul kuni 60 30minutilist individuaalset füsioteraapia seanssi. Arsti taotluse alusel saab individuaalse füsioteraapia kordi suurendada. Intensiivsel funktsioone taastaval taastusravil ja funktsioone taastaval taastusravil viibimise korral ei ole individuaalsele füsioteraapiale piiranguid.

Et tagada füsioteraapia ja tegevusteraapia protseduuride parem kättesaadavus, rahastab haigekassa ka mitmele patsiendile samal ajal (ehk grupis) osutatavaid teenuseid. See võimaldab spetsialistidel aega efektiivsemalt kasutada ja parandab seega taastusravi kättesaadavust. Grupis osutatavale füsioteraapiale pole seevastu kasutuspiirangut seatud.  Alati tuleb muidugi arvestada patsiendi seisundist tuleneva vajadusega.

VV: Uute teenustena on loetelus lümfiteraapia ja 6 minuti kõnnitest.

ERALDI

Mõne protseduuri piirhinnad:

Taastusravi protseduur  Protseduuri eest tasutav hind (eurodes)

Individuaalne tegevusteraapia (30 min) 11,83

Individuaalne füsioteraapia (30 min)     10,91

Füsioteraapia grupis (30 min)    4,39

Individuaalne füsioteraapia basseinis (30 min)   11,24

Speleoteraapia (nn soolakamber) kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele      2,02

Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (30 min)          7,10

Mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ja väljendunud liigesejäikusega haigele     6,80

Allikas: Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

ERALDI

Taastusarst – eriarst, kes hindab patsiendi seisundit, otsustab taastusravi vajalikkuse ja sõltuvalt probleemist määrab edasise ravi, suunates patsiendi taastusravi teenustele (füsioteraapia, tegevusteraapia, massaaž jms.). Vastuvõtule pääsemiseks on vajalik saatekiri.

Füsioterapeut – spetsialist, kes taastab, säilitab ja arendab patsiendi/kliendi liikumis- ja tegevusvõimet ning tema osalust igapäevaelus.

Füsioteraapia – osa taastusravi protsessist, mis põhineb kehalistel harjutustel, massaažil, sooja-, külma- ja elektriravil. Füsioteraapia eesmärk on terviseprobleemide ennetamine või nende leevendamine, et patsient suudaks iseseisvalt toime tulla normaalses elu- ja töökeskkonnas.

Tegevusterapeut – tegevuse ja tegevusvõime spetsialist. Töö eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevusteraapia on suunatud iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus.