Ravikvaliteedi mõõtmiseks töötatakse välja kliinilised kvaliteediindikaatorid

Möödunud nädalal toimus Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja koosolek, kus lepiti kokku haigusseisundid, mille ravikvaliteedi hindamiseks indikaatoreid esmajärjekorras rakendada.

Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda on moodustatud eesmärgiga leppida kokku tervishoiuteenuste kvaliteedi jälgimiseks ja parendamiseks ühtsed standardid, mis aitaksid tagada kõigile Eesti patsientidele võrdselt kõrgekvaliteedilised tervishoiuteenused kõigis raviasutustes.  

„Indikaatorite rakendamine on üks tööriist ravikvaliteedi hindamisel ning selle kaudu tagatakse patsiendile nõuetele vastav ravi kõigis Eesti raviasutustes,“ selgitas nõukoja juht arstiteaduskonna dekaan professor Joel Starkopf. „Haigusseisundite valik, mille monitoorimisega käesoleval aastal algust teeme, tehti lähtuvalt haiguste esinemissagedusest, raviprotsessis esinevate riskide rohkusest ning nende võimalikust mõjust ravitulemusele.“

Arutelu tulemusena otsustati esmajärjekorras juurutada indikaatorid vähiravis, sünnitusabis, kirurgias, neuroloogias ja intensiivravis ning teha erialaühendustele ettepanek asjakohaste kliiniliste indikaatorite esitamiseks.

Kliiniliste indikaatorite nõukoda ootab 1.novembriks nimetatud erialaühendustelt loetelu tõenduspõhistest indikaatoritest, millega hinnata raviprotsessi vastavust erinevatele standarditele, misjärel otsustatakse, missuguseid indikaatoreid tuleks monitoorida üleriigiliselt hinnates kõigi vastava raviteenuse osutajate kvaliteeti. Teise rühma moodustavad indikaatorid, mida nõukoda soovitab rakendada raviasutuse siseselt, et tagada osutatud raviteenuste vastavus nõuetele.  

Kliiniliste indikaatorite nõukoda on Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja Eesti Haigekassa koostöölepingu alusel arstiteaduskonna juurde moodustatud nõuandev töörühm, mille eesmärgiks on välja töötada ühtne tervishoiuteenuste kvaliteedi monitoorimise süsteem, mis on teistes riikides (näiteks Taanis, Rootsis, aga ka Suurbritannias, USA-s) aidanud parandada osutatud tervishoiuteenuste kvaliteeti ja seeläbi ravi tulemusi. Kliiniliste indikaatorite nõukoda koosneb oma valdkonna tunnustatud ekspertidest, kellel on lisaks rikkalikele kliinilistele oskustele ka teadustöö kogemus.

Lisainfo:

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)