PRESSITEADE: haigekassa nõukogu kinnitas uue arengukava aastani 2020

Kolmapäeval, 14. septembril kinnitas nõukogu Eesti Haigekassa arengukava aastateks 2017-2020. Järgneval neljal aastal on olulisteks eesmärkideks ravikindlustushüvitiste kättesaadavuse tagamine, tervishoiuteenuste kõrge kvaliteedi toetamine ja inimeste terviseteadlikkuse kujundamine.

Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross rõhutas nõukogu koosolekul, et arengukava koostamisel lähtuti eelkõige vajadusest tagada kindlustatute võrdne kohtlemine ja ligipääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele, meditsiiniseadmetele, ravimitele ning rahalistele hüvitistele. “Peame oluliseks säilitada ravikindlustushüvitiste kättesaadavus vähemalt praeguses mahus ning pakkuda inimestele valikuvõimalusi. Seetõttu on arengukavas tähtsal kohal ka tervisekeskuste ning perearstiabi arendamine, et kvaliteetne arstiabi oleks kõigile võrdselt kättesaadav.”

Patsiendikeskse tervishoiu arendamiseks panustab haigekassa järgneval neljal aastal terviklikku patsiendikäsitlusse. Esmatasandis nähakse võimalusi meeskonnatöö juurutamiseks, soodustatakse õendusabi teenuste arendamist ning eriarstiabi teenuste paketi laiendamist tõenduspõhiste kaasaegsete võimalustega. Terviklik ja ühtlaselt kõrge kvaliteediga ravikorraldus soosib patsiendi võimalusi—kindlustatud saavad jätkuvalt valida kvaliteetseid eriarstiabi teenuseid sõltumata elukohast.

Lisaks teenuste valiku laiendamisele pööratakse järgnevatel aastatel ka tähelepanu 2017. aastast rakenduva täiskasvanute hambaravihüvitiste põhimõtete rakendamisele ja seirele. Seoses uue hüvitise võimaldamisega panustatakse jätkuvalt kindlustatute teadlikkuse tõstmisele, et kõik ravikindlustatud oleksid hästi informeeritud nii uutest kui olemasolevatest ravivõimalustest kui ka tervishoiu korraldusest.

Nii kättesaadavus kui kvaliteedi tagamine on tihedalt seotud ka infotehnoloogia ja taristu tugedega. Juba edukalt käivitunud e-konsultatsiooni rakendatakse järgnevatel aastatel veelgi suuremal määral, laiendades ühtlasi teenusega kaetud erialade hulka. Samuti toetavad kvaliteeti ja patsiendiohutust lisaks ravimite koostoimete andmebaasile otsustustoe arendamine ning ühtsed kliendi-ja partnerhaldussüsteemid. Jätkame rahvusvaheliste projektidega ning koostööd Maailmapangaga ravi integreerituse ja tervisesüsteemi tulemuslikkuse tõstmiseks.

Eesti Haigekassa arengukava seab haigekassale nelja aasta olulised arengusuunad, lähtudes seadusandlusest, riigi tervishoiupoliitikast, Rahvastiku Tervise Arengukavast 2009-2020 ja teistest tervishoiualastest strateegia- ja arengudokumentidest.

Arengukavaga on võimalik tutvuda meie kodulehel.

Lisainfo:

Liis Hinsberg
Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht
Eesti Haigekassa
Tel 6208459
liis.hinsberg [at] haigekassa.ee (liis[dot]hinsberg[at]haigekassa[dot]ee)