Perearsti nõuandetelefoni teenuse osutaja valiku välja kuulutamine

Eesti Haigekassa kuulutab välja üldarstiabi tervishoiuteenuste osutaja valiku perioodiks 01.08.2014- 31.07.2019 üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse osutamiseks.

Sõlmitava lepingu teeninduspiirkond on üle-Eestiline, lepingu periood on 01.08.2014. a kuni 31.07.2019.

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse rahastamise lepingu sõlmimise otsustamiseks teenuse mahuks ajavahemikul 01.08.2014-31.07.2015. a. on 261 600 kõnet (ravijuhtu), s.h. 2014. aastal 109 000 kõnet (ravijuhtu) teenuse osutamise kohas Eesti Vabariigis. Ravi rahastamise leping sõlmitakse ühe üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse osutajaga.     Taotluste esitamise tähtaeg on 8. jaanuar 2014. a. Palume taotlus esitada kas digitaalselt allkirjastatuna aadressile info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee), saata eeltoodud kuupäevaks tähitud kirjaga kättesaamiskinnituse vastu aadressile Lastekodu 48, Tallinn või tuua kohale.  
Eesti Haigekassa juhatus teeb otsuse valiku kinnitamise kohta eeldatavalt veebruariks, 2014. Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse rahastamise leping sõlmitakse eeldatavalt veebruaris 2014.a. Eeldatav aeg ei tekita õiguspärast ootust lepingu sõlmimiseks või lepingu mittesõlmimise otsuse tegemise kuupäeva suhtes.

Valiku läbiviimine põhineb Vabariigi Valitsuse 5.jaanuari 2001. a määruse nr 3 “Eesti Haigekassa põhikiri” § 20 punkti 25, ravikindlustuse seaduse § 2 lõike 2, § 36 lõigete 1, 2, 4, 41 ja 42 ning Eesti Haigekassa seaduse § 12 lõike 1 punkti 23 ja lõike 2 alusel kehtestatud Eesti Haigekassa nõukogu 01. novembri 2013. a otsuse nr 20 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks tervishoiuteenuse osutajate valiku väljakuulutamise põhimõtted, asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja üle otsustamise ravi rahastamise lepingu sõlmimise tingimused“ punktidele 1.3. ja 1.4.

Taotlemiseks vajalikud alusdokumendid leiate haigekassa kodulehelt.