Kuidas säilitada ravikindlustus pärast gümnaasiumi lõpetamist?

Maris Liitmäe, haigekassa infotelefoni juht

Meditsiiniteenused on väga kallid, tõsisemate tervisehädade puhul võib ravi maksumus ulatuda tuhandetesse eurodesse. Ravikindlustuseta inimestel tuleb tasuda ravikulud ise. Et ravikulude eest tasuks haigekassa, on vajalik ravikindlustus.

Gümnaasiumis õppimise ajal on õpilased ravikindlustustatud riigi poolt. Nendel, kes on gümnaasiumi lõpetamise ajal nooremad kui 19-aastased, kehtib ravikindlustus kuni 19. aastaseks saamiseni. Neil, kes on gümnaasiumi lõpetades vähemalt 19. aastased ning lõpetavad kooli õppeaja nominaalkestuse piires, kehtib kindlustus veel 3 kuud pärast seda. Ravikindlustus ei katke, kui jätkatakse õpinguid, minnakse tööle vms hiljemalt kolme kuu jooksul pärast gümnaasiumi lõpetamist.

Riik tagab ravikindlustuse õpingute jätkajatele ning ajateenijatele

Noortele, kes kohe pärast gümnaasiumi lõpetamist asuvad õppima kutse- või ülikooli, tagab riik ravikindlustuse kehtivuse kogu õppekava nominaalkestuse aja ja veel 3 kuud pärast kooli lõpetamist. Ravikindlustusele on õigus ka kaugõppevormis või osalise koormusega õppivatel üliõpilastel. Andmed Eesti kutse- ja ülikoolide õpilaste kohta esitab haigekassale Haridus- ja Teadusministeerium.

Üliõpilastel on õigus võtta ka akadeemilist puhkust. Sellel ajal aga ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud inimese haigusest, vigastusest või kui üliõpilane pole samal ajal kindlustatud ka muul alusel. Ravikindlustus jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu. Kui õpilane ei lõpeta kooli õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu) või ta heidetakse koolist välja, siis lõpeb tema ravikindlustus 1 kuu pärast õppekava nominaalkestuse möödumist või eksmatrikuleerimist.

Riik tagab ravikindlustuse ka ajateenijatele. Andmed nende kohta edastab haigekassale Kaitseressursside Amet. Kui ajateenistus on läbitud, kehtib ravikindlustus veel ühe kuu.

Ka välismaal õppides on võimalik säilitada ravikindlustus Eestis

Üha rohkem õpilasi ja üliõpilasi suundub pärast gümnaasiumi lõpetamist õppima välismaale. Sel puhul peab vajaliku dokumendi ravikindlustuse jätkamiseks Eestis esitama haigekassale õpilane ise. Meeles tuleb pidada, et välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument tuleb haigekassasse esitada igal õppeaastal.

Dokumendil peavad olema kirjas õppija ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutuse nimi ja aadress, õppeperioodi kestus ning õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, õppeasutuse kontaktandmed ning kooli töötaja allkiri.

Euroopa Liidus ja lisaks ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis saab vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi kasutada, kui ravikindlustus on lõppenud. Täpsemat infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiate haigekassa kodulehelt.

Töötajate ravikindlustuse eest vastutab tööandja

Paljud gümnaasiumi lõpetanud noored asuvad peale kooli lõpetamist hoopis tööle. Töötaja ravikindlustuse kehtivuse eest peab hoolt kandma tööandja. Kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud on kohustatud oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamise, peatamise ja lõpetamise) Maksu- ja Tolliametis registreerima. Andmed töötajate kindlustamiseks ning kindlustuse peatamiseks või lõpetamiseks edastab haigekassale töötamise register.

Ka füüsilisest isikust ettevõtjal (FIE) on õigus saada ravikindlustus. FIE puhul edastab ravikindlustuseks vajalikud andmed haigekassale äriregister või teatud juhtudel (nt notarid, vandetõlgid, kohtutäiturid) Maksu- ja Tolliamet. Ravikindlustus kehtib pärast töösuhte lõppemist või FIE-na tegevuse lõpetamist veel kaks kuud.

Töötuks registreerimine

Kui pärast gümnaasiumi lõpetamist ei ole võimalik õpinguid jätkata, minna tööle vms, on võimalik end töötukassas töötuna arvele võtta ning seeläbi ravikindlustus saada. Andmed edastab haigekassale sel juhul töötukassa. Teavet töötuks registreerimise võimaluste, töötutoetuste ja -hüvitiste ning avalduste ja vajalike blankettide kohta saab töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee.

See, et ravikindlustus ei kehti võib selguda mõnikord ootamatult, näiteks perearsti juures oma tavapärast retsepti pikendades. Seega  tasub oma kindlustuse kehtivust kontrollida. Seda saab teha riigiportaalis www.eesti.ee või helistades haigekassa infotelefonil 16363.

Kontrolli ravikindlustuse kehtivust!

  • Oma ravikindlustuse kehtivust saad igal ajal kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee.

Lisainformatsiooni ravikindlustuse kohta saab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee, kirjutades e-posti aadressile info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee) või klienditeenindusest. Küsimustega võib pöörduda ka haigekassa infotelefonile 16363, välisriigist helistades +372 669 6630.