Kinnitati esimesed riiklikud ravikvaliteeti mõõtvad kliinilised indikaatorid

PRESSITEADE

30.10.2015

Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna moodustatud ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda kinnitas Eestis esimesed rahvusvaheliselt võrreldavad riiklikud kliinilised indikaatorid intensiivravis, sünnitusabis ja onkoloogias. Indikaatoritega saab tutvuda siin.

Pea aasta väldanud protsessi tulemusel on arstlike erialaseltside esindajatest moodustanud töörühmad esitanud enda erialal Eesti kontekstis kõige olulisemad  indikaatorid, mille abil ravikvaliteeti mõõta.

„Pean äärmiselt oluliseks seda, et protsessi said kaasatud erialaseltsid ning soovin tunnustada vastavate erialade juhtivaid klinitsiste, kes indikaatorite väljatöötamise juures võtmerolli mängisid“, sõnas nõukoja juht arstiteaduskonna dekaan professor Joel Starkopf. „See annab alust uskuda, et ravikvaliteedi läbi mõeldud, kaasaegne käsitlus järjest enam juurdub igapäevases kliinilises praktikas ning avaldub otseselt meie patsientide paremas ravis.“

Haigekassa juhatuse esimehe Tanel Rossi sõnul on patsiendi kvaliteetse ja tervikliku käsitluse tagamise küsimused ja nendega tegelemine haigekassa arengukavas oluliste eesmärkidena kirjas.  „Selleks, et ravikvaliteeti mõõta ja tulemusi hinnata, on alustuseks on vaja informatsiooni, sest täna veel puudub efektiivne riiklik süsteem haiglate ravikvaliteedi omavaheliseks võrdluseks. Nüüd on esimene oluline samm selles suunas tehtud.“

Lähitulevikus järgnevad ettevalmistused kinnitatud indikaatorite andmete kogumiseks raviasutustes üleriigiliselt ning nende regulaarne analüüs ja avalikustamine. Hetkel on arendamisel süsteem, mille kaudu saaks lähimate aastate jooksul edastada järjepidevalt kogutud andmeid indikaatorite ühtseks arvutamiseks. Samal ajal jätkatakse uute erialade kaasamist uute kliiniliste kvaliteediindikaatorite välja töötamiseks.

2014. aastal moodustati arstiteaduskonna juurde haigekassa juhatusele nõuandev oma valdkonna tunnustatud ekspertidest koosnev ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda. Koostöö eesmärgiks on välja töötada ühtne ja järjepidav tervishoiuteenuste kvaliteedi jälgimise süsteem kliiniliste indikaatoritena, et aidata tagada ajakohaseid tervishoiuteenuseid kõikidele patsientidele vastavalt vajadustele ja ootustele, erialaselt aktsepteeritud nõuetele kui ka ühiskonna seadusandlikele ja eetilistele põhimõtetele.