Haigekassa täidab tervishoiutöötajatega sõlmitud kollektiivlepingut

  • Haigekassa kinnitab, et täidab kollektiivlepingut ja on suurendanud hinnakujunduse metoodika järgi voodipäeva hinnas arsti tööaja komponenti keskmiselt 4 minuti ja õe tööaja komponenti 19 minuti võrra. Uute piirhindadega tervishoiuteenuste loetelu jõustus 01.03.2013. Voodipäevade piirhindade muutmisega kaasnev lisakulu ravikindlustuseelarvele on tänavu 5,5 mln eurot.
  • Samuti on haigekassa kollektiivlepingus kokkulepitule vastavalt suurendanud alates 01.03.2013 eriarsti esmase vastuvõtu piirhinnas arsti ja õe tööaja komponenti 5 minuti võrra. Muudatus suurendas eriarstiabi kulusid 4,5 miljonit eurot.
  • Kogu kollektiivlepingu täitmise mõju haigekassa 2013. a. eelarvele on 28,4 miljonit eurot.
  • 9. mail sotsiaalministeeriumi, haigekassa, Eesti Arstide Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Õdede Liidu ja Tervishoiutöötajate Kutseliidu kohtumisel täiendavalt kokku lepitu alusel esitas haigekassa nõukogule ettepaneku ühtlustada kõigi voodipäevade puhul arsti ja õe tööaja komponenti standardkulus vastavalt 4 ja 17 minutile. Kui selle ettepaneku alusel piirhindu muudetakse, tooks see ravikindlustuseelarvele täiendava lisakulu 7,6 miljonit euro ulatuses.
  • Lisaks nõustus haigekassa järgmise tervishoiuteenuste loetelu ülevaatusel tegema ettepaneku õdede ja ämmaemandate iseseisva esmase ambulatoorse vastuvõtu piirhinnas tööajakomponendi suurendamiseks 5 minuti võrra.
 
Huvilistele on kättesaadav detailsem info koos arvutuste ja selgitustega:

1. Tervishoiuteenuste hindade arvutuskäik
Tervishoiuteenuste piirhindade kujundamise aluseks on sotsiaalministri määrusega kehtestatud hinnakujunduse metoodika*, mille alusel arvestatakse teenuse standardkulu. Teenuse piirhind arvutatakse lähtudes teenuse standardkuludel põhinevast arvestusest ning Ravikindlustuse seadusest.

Kollektiivlepingu tingimuste täitmiseks kontrollis haigekassa raviasutuste andmete põhjal õdede ja arstide tegelikku hõivet ning muutis teenuste standardhinda kooskõlas hinnakujunduse metoodikaga. Raviasutuste andmetest selgus, et tegelikkuses ei ole kõigil erialadel patsiendi käsitlemise aeg ühepikkune. Seetõttu ei lisatud kõigisse voodipäevadesse võrdselt 4 minutit arsti ja 17 minutit õe aega, vaid diferentseeritult, arvestades meditsiinitöötajate koormusi ja jälgides, et kaalutud keskmine vastaks EAL-i ettepanekule.

*Sotsiaalministri 19.01.2007. a määrus nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ https://www.riigiteataja.ee/akt/126022013004

2. Tööaja komponendi suurendamine voodipäeva hinnas
Nagu Sotsiaalministeeriumis k.a. aprillis ja mais toimunud kohtumistel selgitasime ja nagu on selgelt öeldud tervishoiuteenuste loetelu kehtestamise ettepaneku seletuskirjas, täidab haigekassa täielikult kollektiivlepingu tingimusi.

Selleks suurendati muuhulgas kooskõlas hinnakujunduse metoodikaga voodipäeva hinnas arsti ja õe tööaja komponenti 4 minuti ja 17 minuti võrra. 4 minuti arsti aja ja 17 minuti õe aja maksumus uue palgakomponendiga on 4,35 eurot. Kaalutud keskmine minutite arvu tõstmisest tulenev piirhinna kasv, kasutades 2011. aasta tervishoiuteenuste kasutusandmeid, on 4,71 eurot. Arsti lisanduvate minutite kaalutud keskmine - kasutades 2011. aasta kasutusandmeid - on 4 minutit ja õe lisanduvate minutite kaalutud keskmine 19 minutit. Piirhindade muutmisega kaasnev lisakulu vastab 5,5 mln eurole 10 kuu kohta ning on lisatud tervishoiuteenuste loetelu piirhindadesse, mis kehtib alates 1.03.2013. Eesti
Haigekassa on Eesti Arstide Liidule tööajakomponendi piirhindade arvestuse saatnud k.a. aprillis (vastav tabel on lisatud).

On oluline rõhutada, et tööaja komponent teenuse piirhinnas (millel tugineb teenuse hind tervishoiuteenuste loetelus) ja tööjõu standardkulu teenuses (mis on esitatud sotsiaalministri 200i7. a. määruse lisades) võivad erineda. Lisaks Sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumistel antud selgitustele on hinnakujundusest ning piirhinna ja standardkulu mõistetest ja erinevuse põhjustest põhjalikult räägitud Eesti Haigekassa ettekandes TÜKi kevadkonverentsil (vt. ettekande salvestus https://www.youtube.com/user/Kliinikum/videos?view=0&sort=dd&tag_id).

09.05 Sotsiaalministeeriumis sõlmitud täiendava kokkuleppega kooskõlas on Eesti Haigekassa juhatus esitanud nõukogule ettepaneku suurendada voodipäevade standardkulus arsti ja õe tööaja komponenti (tuleb arvestada, et piirhindade võrdsustamine standardkulu komponendiga tähendaks tervishoiuteenuste eelarvele lisakulu kokku üle 7,6 miljonit eurot aastas; tervishoiuteenuste loetelu muutmisel arvestatakse ühe komponendina haigekassa rahalisi võimalusi).
Tervishoiuteenuste loetelu ja piirhindade muutmisettepanekute tegemisel arvestab haigekassa juhatus täielikult 09.05 täiendavat kokkulepet, juhindudes kehtivatest õigusaktidest. Sama põhimõte kehtib ka hooldusravi voodipäevade kohta, kuigi kollektiivlepingu sõlmimisel olid fookuses eriarstiabi voodipäevad (seetõttu ei esitanud referentshaiglad andmeid ning haigekassa ei hinnanud hooldusravi voodipäevade meditsiinitöötajate ajakulu vastavust praegu kehtivalemudelile). Lisaks tuleb pidada oluliseks hetkel käimasolevaid muudatusi hooldusravist statsionaarseks õendusabi teenuseks, millega tuleb muudatuste sisseviimisel arvestada. Kooskõlas 09.05 kokkuleppega oleme teinud ka siin nõukogule ettepaneku suurendada lisas 3 hooldusravi voodipäeva standardkulu vastavalt 4 ja 17 minuti võrra. 3. Tööaja komponendi suurendamine esmase ambulatoorse vastuvõtu hinnas Täies kooskõlas kollektiivlepingu tingimustega on haigekassa suurendanud alates 01.03.2013 eriarsti esmase vastuvõtu piirhinnas arsti ja õe tööaja komponenti 5 minuti võrra (EAL tekstis esitatud näide viitab lihtsalt piirhinna ja nn. standardkulu erinevusele). Vastavalt 09.05 kokkuleppele oleme haigekassa poolelt nõus tervishoiuteenuste loetelu järgmisel ülevaatusel tegema ettepaneku ka õdede ja ämmaemandate esmase ambulatoorse vastuvõtu piirhinnas tööajakomponendi suurendamiseks 5 minuti võrra.  
Kokkuvõttes kinnitab haigekassa veel kord, et tervishoiuteenuste piirhindu on muudetud vastavalt kollektiivlepingu tingimustele alates 1.03.2013. Kõigi tervishoiuteenuste piirhindu puudutavate muudatuste puhul on haigekassa juhindunud ning juhindub edaspidiselt kehtivatest õigusaktidest, sh sotsiaalministri määrusega kinnitatud tegevuspõhise kuluarvestuse metoodikast. Samal ajal oleme omalt taganud ka 09.05 täiendava kokkuleppe täitmise, muuhulgas teinud ettepaneku standardkulu komponendi muudatusettepanekud metoodika määruse lisas 3.     Evelin Koppel Eesti Haigekassa
Avalike suhete juht + 372 6 208 439; 53 478 949 evelin.koppel [at] haigekassa.ee (evelin[dot]koppel[at]haigekassa[dot]ee)