Haigekassa pöördumine lepingupartnerite poole seoses tasuliste teenuste osutamisega

Haigekassa lepingupartnerid osutavad ravikindlustatud inimestele reeglina teenuseid, mis on tervishoiuteenuste loetelus ja mille eest tasub haigekassa, kuid võivad osutada ka täielikult tasulisi teenuseid, mille eest haigekassa ei tasu ning mille hinna sätestab raviasutus (k.a. teenuseid mis puuduvad haigekassa tervishoiuteenuste loetelust).

Soovime omalt poolt meelde tuletada häid praktikaid ja lepingust tulenevaid kohustusi, mis võimaldavad meil koostöös selgemalt eristada haigekassa poolt hüvitatavate ning tasuliste teenuste osutamist.

Väga oluline on tagada patsientide teadlikkus tasuliste ning ravikindlustuse poolt kaetud teenuste kasutamisest.

Iga meie lepingupartner peab vastutama selle eest, et enne teenuse osutamist on patsiendile üheselt selge ja arusaadav, milliste teenuste eest tasub haigekassa ja milliste eest peab inimene ise tasuma. Haigekassa leping sätestab, et lepingupartneril peab olema nii kodulehel kui asutuses info tasuliste teenuste kohta, sh hinnakiri. Patsiendil on õigus nõuda teenuse osutamist ja selle eest tasumist tõestav dokument ehk arve. Kokkuvõtteks – peab olema üheselt selge, millal lõpeb haigekassa hüvitatav ravijuht.

Juba vastuvõtule registreerimisel peab patsiendile olema üheselt selge, kas talle osutatakse raviteenust haigekassa järjekorra või tasulise visiidi järjekorra alusel.

Kui ravikindlustatud inimene soovib meie lepingupartneri juures broneerida vastuvõtu aega, on oluline juba broneerimisel hetkel patsiendile selgitada, kas osutatavate teenuste eest võtab tasu maksmise kohustuse üle haigekassa või tuleb patsiendil endal vastuvõtu ja selle raames tehtud uuringute ja protseduuride eest tasuda. Nii on inimesed informeeritud ning teadlikud oma õigustest ning kohustustest raviteenuste kasutamisel. Kui patsient kantakse plaanilist tervishoiuteenuse hüvitist ootavate kindlustatud inimese järjekorda, siis teenuse eest tasub haigekassa. Haigekassal on õigus kontrollida, kas lepingupartner peab sellest tingimusest kinni.

Ei ole aktsepteeritud olukord, kus haigekassa lepingu alusel registreeritakse inimene eelisjärjekorras vastuvõtule eeldusel, et ta tarbib ka tervishoiuteenuste loetellu mitte kuuluvaid tasulisi teenuseid.  Lepingupartner on kohustatud tagama, et tasuliste teenuste osutamine ei halvenda ravijärjekorras olevate kindlustatud inimeste tervishoiuteenuse saamise võimalusi.

Haigekassa lepingust tulenevalt on oluline esitada ka vastav aruandlus—järjekordade aruandluses peab olema võimalik eristada tasulisi ning haigekassa hüvitatavaid visiite. Meie prioriteediks on ravikindlustuse vahendite otstarbekas kasutamine, mistõttu on meil lepingust tulenevalt õigus kontrollida ka ravijärjekorra pidamise korraldust lepingupartneri juures. Et hinnata osutatud teenuste ning sellest tulenevalt ka raviarvete vastavust lepingule, kohustub lepingupartner meile esitama detailse järjekordade aruandluse.