Haigekassa nõukogu kinnitas haigekassa arengukava

11. septembril toimunud haigekassa nõukogu koosolekul kinnitati haigekassa arengukava aastateks 2016-2019. Järgneva nelja aasta prioriteetideks on inimestele kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamine ning esmatasandil pakutavate teenuste arendamine. Fookuses on ka patsiendi tervikliku ja koordineeritud käsitluse rakendamine arstiabis, haiguste ennetamine ning teenuste strateegilise ostmise kontseptsiooni ja e-teenuste arendamine.

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamisel on oluline lähiaastatel olulist tähelepanu pöörata perearstiabi arendamisele ning eriarstiabi teenuste optimaalse kasutuse saavutamisele. Oluline on siinkohal e-teenuste järjepidev arendamine, patsientide vaba liikumise ning tervikliku patsiendikäsitluse jätkuv toetamine. Arengukavas on seatud eesmärgiks leida lahendusi ooteaegade lühendamiseks nii raviasutustes tervikuna kui ka üksikutel erialadel.

Haigekassa poolt pakutava riikliku solidaarse ravikindlustuse jätkusuutlikkuse tagamise üheks peamiseks ülesandeks lähiaastail on strateegilise ostmise kontseptsiooni tugevdamine. Strateegiline ostmine peab toetama enam patsiendikeskset, terviklikku ja ravi kvaliteedi hindamisel põhinevat ravikorraldust, patsiendi valikuvabadust ja ressursside tulemuslikku kasutamist. Samuti on oluline toetada vajalikke investeeringuid iseseisvatel teenuseosutajatel põhinevas Eesti tervishoiusüsteemis. Eesti Haigekassa poolt kasutatavad tasustamismeetodid ja hinnakujundus peavad tervishoiuteenuse osutajaid motiveerima suurendama diagnostika-ja raviprotsessi kvaliteeti, kulutõhusust ning järjepidevust. Sellest tulenevalt pööratakse järgnevatel aastatel rõhku tervishoiusüsteemi arenguid arvestavate tasustamismeetodite arendamisele, mis toetaks üha enam patsiendikeskset ravikorraldust ning patsiendi jaoks säästlikumate raviviiside kasutamist.

Ravikvaliteedi süsteemi arendamine on Eesti tervishoiusüsteemi ja ravikindlustuse olulisemaid prioriteete, mille rakendamisest võidavad patsiendid, tervishoiuteenuse osutajad ja ühiskond tervikuna. Haigekassa panustab märkimisväärselt tervikliku kvaliteedisüsteemi loomisse ja rakendamisse Eesti tervishoius, mis tähtsustab nii raviprotsessi standardiseerimist kui ka ravi(protsessi) tulemuste mõõtmist ja terviklikku hindamist. Oluline on välja töötada Eesti spetsiifilisi ravijuhendeid, sest lisaks kliiniliste uuringute andmetele tuleb arvestada riigi olusid ja tervishoiukorraldust. Kvaliteetse tulemuse saavutamiseks on oluline seatud standardite mõõtmine ja osapooltele tagasiside andmine.

Haiguste ennetus ja terviseteadlikkuse suurendamine rakendades muuhulgas tõenduspõhiseid teenuseid ja skriiningprogramme ning kasutades kaasaegseid infotehnoloogiaid on haigekassa arengukavas ja tegevustes kasvava olulisusega valdkond. Ennetustegevused aitavad ühelt poolt võimalikult vara avastada haigusi ja seega säilitada inimeste elukvaliteeti, teisalt vähendada kalliste ravijuhtude teket. Haiguste ennetus hõlmab nii patsiendi tervisekäitumise suunamist teadlikkuse suurendamise kaudu kui mitmeid haigekassa ravikindlustuspaketti kuuluvaid tervishoiuteenuseid.

Arengukava oluliseks osaks on ka kogu e-tervise infosüsteemi tervikliku arendamise toetamine, sest see võimaldab efektiivseima ressursside kasutamise juures saavutada optimaalseimaid tulemusi. Tervise infosüsteemi potentsiaal vajab süsteemset ja ulatuslikku rakendamist, et realiseerida tema tegelikke võimalusi. See puudutab nii kesksüsteemi andmete kogumist ja infovahetust, sh. e-saatekirju, teenuseosutajate tarkvaraarendusi, mis võimaldavad iga üksiku raviotsuse toena tervikliku terviseinfo arvestamist ning samuti osapoolte tõhusamat koostööd parima tulemuse nimel, kaasates sealjuures ka patsiente. 

Haigekassa arengukava terviktekst on leitav SIIT.

Arengukava lühikokkuvõtet saab lugeda SIIT.