Haigekassa kutsub esitama teemade ettepanekuid järgmise aasta ravijuhenditele

Kuni 1. veebruarini 2017 on võimalus esitada oma ettepanekud teemade osas ravijuhendite koostamiseks või olemasolevate uuendamiseks. Ravijuhendi koostamise algatus võib tulla ükskõik milliselt organisatsioonilt.

Ravijuhendi koostamise algataja esitab ettepaneku juhendi koostamiseks, töörühma võimaliku koosseisu kohta ning juhendi käsitlusala kirjelduse.

Teemaalgatuse ettepanekuid tehes tuleb silmas pidada, et parima rahvusvahelise tõenduspõhisusega ravijuhend keskenduks Eesti elanike jaoks olulistele terviseseisunditele arvestades täiendavalt kohaliku tervishoiukorraldusega. Valminud ravijuhendi lahutamatu osa on selle erinevad rakendustegevused, mille teostamist toetab Eesti Haigekassa.

Esitatud algatustest valib Ravijuhendite nõukoda rahastatavad ravijuhendid välja märtsis 2017. Nõukoda koosneb asjatundjatest, kes valivad algatatud teemade hulgast igal aastal ravijuhendite koostamiseks oluliseimad ning hiljem hindavad valminud ravijuhendeid. Nõukoja tööd juhib Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan või tema poolt nimetatud esindaja.

Enne ravijuhendi koostamise töörühmade ja sekretariaatide tööle hakkamist läbivad ravijuhendi koostajad ka vastava koolituse.

Ravijuhend on dokument, mis annab soovitusi tervist mõjutavate tegevuste kohta. Selles antakse tervishoiutöötajatele tõenduspõhiseid juhiseid haiguste diagnoosimise ja ravimise viiside kohta, samuti võib see sisaldada soovitusi haiguste ennetuseks, patsientide koolitusstrateegiad vms. Ravijuhendis toodud teave aitab teha valikuid eri sekkumisviiside vahel, mis mõjutavad tervist, ravikvaliteeti ning tervishoiuressursside kasutamist. Juhiste puhul on kvaliteedi parendamiseks oluline käsitletava valdkonna standardiseeritus, ühtsed arusaamad, mis erialaspetsialistidega tõenduspõhisuse alusel läbi arutatakse ja kokku lepitakse. Kokkuvõttes tagab kohalik ravijuhis parima ravitulemuse patsientidele.

Lisainfot ravijuhendite kohta saab veebilehelt www.ravijuhend.ee ja haigekassa ravikvaliteedi talituse peaspetsialistilt Mare Oderilt telefonil 6208 441 või kirjutades aadressile mare.oder [at] haigekassa.ee (mare[dot]oder[at]haigekassa[dot]ee).