Haigekassa kommentaar 02.06.2017 Eesti Päevalehes ilmunud artiklile „Niine kliinikut kontrollinud haigekassa töötaja ja kliinikut juhtiv arst on vanad tuttavad“

Suhtume väga tõsiselt kohustusse vastutada selle eest, et ravikindlustuse vahendid oleksid kasutatud otstarbekalt ja läbipaistvalt. Selleks ja korruptsioonivastase seaduse nõuete täitmiseks on välja töötatud väga põhjalik huvide konfliktide vältimise süsteem ning eetikakoodeks.

Iga haigekassa töötaja, kes võib vähimalgi määral kokku puutuda meie kindlustatute või lepingupartneritega seotud otsustega või kes täidab tööülesandeid, mis mõjutavad haigekassa ressursside kasutamist (eelarvelised otsused, lepingute järelevalve, jne), peab täitma huvide konflikti deklaratsiooni, mida hoiab ja mille täitmist jälgib majaväline partner. Deklaratsioonis esitatud andmeid kontrollib väline partner pisteliselt. Haigekassa juhatuse liikmed on allutatud kahekordsele huvide konflikti deklareerimise kohustusele: lisaks haigekassa sisesele vormile deklareerivad nad oma huve ka korruptsioonivastase seaduse §-s 14 kehtestatud vormil ja esitavad deklaratsioonid avalikku registrisse.

Igal töötajal lasub otsene vastutus huvide konflikti vältimiseks. Töötaja peab ennast taandama otsuse tegemisest või isegi sellega seotud toimingutest  kohe, kui ta tunneb, et võib tekkida huvide konflikt või olukord, kus välised osapooled võiksid hinnata seda huvide konfliktina. Taandamiskohustuse eiramine võib viia töölepingu lõpetamiseni usalduse kaotuse tõttu.

Lepingute järelevalve tulemused on avalik informatsioon. Igal poolaastal avaldame kontrollide tulemused kodulehel nõutud ulatuses, vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Kuna kontrollides käsitletakse inimeste ravilugusid, meditsiinilisi andmeid, terviseandmeid, peab meiepoolne tulemuste avalikustamine tagama, et ühelgi juhul ei oleks võimalik tuvastada viiteid konkreetsele patsiendile.

Kõnealuse artikli ja lisalugude valguses pöördub haigekassa Pressinõukogu poole seisukoha saamiseks, kuivõrd on ajakirjanik pidanud kinni heast ajakirjandustavast ning ajakirjanduse eetikakoodeksist teenides avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta ning hoolitsenud selle eest, et ei avaldata eksitavat informatsiooni.