Haigekassa ja Eesti Perearstide Selts leppisid kokku järgmise 5 aasta üldarstiabi raamlepingu tingimustes

PRESSITEADE
18.12.2014

Eesti Haigekassa ja Eesti Perearstide Seltsi juhatus leppisid kokku lähiaastate esmatasandi teenuste rahastamise lepingu üldtingimused ning arengusuunad. Uue lepingu tingimused võimaldavad senisest paindlikumalt arendada ja laiendada perearsti teenuseid ning meeskonda. Olulisel kohal on lepingus teenuste kvaliteedi tagamine.

Üldarstiabi lepingumuudatusi ja lähiaastate arengusuundi tutvustaval pressibriifingul rõhutas haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross, et esmatasandi tervishoiusüsteemi arendamine perearsti ja tema meeskonna rolli suurendamisega on haigekassa arengukavas oluline prioriteet. „Valdav osa inimeste terviseprobleemidest lahendatakse ära esmatasandil ning seetõttu on tugev perearstiabisüsteem ja selle jätkusuutlik rahastamine väga olulised,“ rõhutas Ross. „Neid põhimõtteid järgivad nii uued üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused kui ka järgmiseks aastaks planeeritav üldarstiabi eelarve.“

„Kuna perearstiabi kvaliteedist sõltub kogu arstiabi süsteemi toimivus, siis kokkulepe järgmise viie aasta osas on oluline stabiilsuse tagaja laiemal tervishoiu maastikul. Kindlasti peab esmatasand olema võimeline paindlikult arenema tulenevalt tervisevajadustest, rahvatervise olukorrast tervikuna ning selles osas on ka edasine teenuste muutmine ilma raamlepingu muutmiseta dünaamiliselt võimalik. EPS prioriteediks on kvaliteet ja hea meel on tõdeda, et oleme saavutanud kokkuleppe nii korraldusliku kui kliinilise tegevuse kvaliteedi süsteemide arendamise osas,“ ütles Perearstide Seltsi juht Diana Ingerainen.

Kindlustatu jaoks avarduvad järgmisest aastast perearstiabi võimalused. Laieneb perearsti poolt osutatavate teenuste pakett, kuhu lisandub nn teraapiafond kliinilise psühholoogi ning logopeedi teenustele suunamiseks. E-konsultatsiooni teenuse loetellu lisatakse uute erialadena pediaatria, neuroloogia ja hematoloogia,  samuti suureneb teenuse piirhind konsulteerivale arstile. Lisaks tõuseb uuringufondi piirmäär 5% võrra kõigile perearstidele, mis annab perearstidele võimaluse oma patsiente senisest enam uuringutele suunata. Samuti tõstetakse perearsti kvaliteeditasu piirhindu vastavalt kollektiivlepingus kokku lepitud arsti palgakomponendi kasvu võrra.  Kvaliteeditasude piirhinna muudatusettepaneku tegi perearstide seltsile haigekassa, kuna üldarstiabi teiste teenuste piirhinna kasvu korral kvaliteedi lisatasu jäämine samale tasemele vähendaks kvaliteedi lisatasu osakaalu perearstiabi rahastamisest. Haigekassa peab oluliseks, et kvaliteedi lisatasu osakaal ei väheneks.

Lisainfo:

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
Tel 521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)