Haigekassa hüvitas Inglismaal ravi saava lapse reisikulud

Haigekassa leidis ühise lahenduse Tallinna Lastehaigla ja Lastefondi sihtasutusega, et hüvitada Inglismaale ravile saadetud Arseni reisikulud. Haigekassa juhatus võttis vastu erakorralise otsuse hüvitada tagantjärele fondile kogu transpordikulu, ligi 24 000 eurot.

Juunikuus esitas kahekuuse Arseni raviarst Tallinna Lastehaiglas haigekassale taotluse, et saata raske immuunpuudulikkusega laps ravile Inglismaale. Tuginedes arstide hinnangule, võttis haigekassa juhatus lapse ravikulude tasumise üle.

Paraku halvenes lapse seisund järsult, mistõttu haigla otsis võimalust saata laps erakorralise abi saamiseks varem Inglismaale. Immuunpuudulikkuse tõttu oli ainuke transpordivõimalus tellimuslend kahe haigla vahel. Eestis tellimuslendudeks kasutatav lennuk ei olnud töökorras, mistõttu pakkus Suurbritannia haigla Eesti haiglale võimalust saata lennuk patsiendile järele, paraku oli selle hind oluliselt kallim haigekassa poolt hüvitatavast hinnast. Kiireks tegutsemiseks otsustas haigla pöörduda Arseni transpordi korraldamiseks Lastefondi poole, kellel oli võimalik tasuda Inglismaa lennuki ettemaksuarve ning laps pääses kiiresti ravile.

Haigekassani ei jõudnud lapse seisundi halvenemise hetkel info lapse transportimise vajaduse kohta, kuid tänu heade inimeste toetusele oli Lastefondil piisavalt vahendeid, et transpordi eest kiiresti tasuda. Tänaseks on haigekassa hüvitanud Lastefondile kogu transpordikulu.

Haigekassa teeb lähiajal ka omapoolse ettepaneku muuta tervishoiuteenuste loetelu, kus on lennuki kasutamise tingimused kirjas lähtuvalt Politsei-ja Piirivalveameti lennuki lennuhinnale, tagamaks lennuki kättesaadavuse tulevikus ka neil juhtudel kui Eesti lennukit ei saa kasutada.

Peame väga oluliseks, et ravikindlustus kataks maksimaalselt vajalike tervishoiuteenuste kulud, seadmata patsiente või nende lähedasi vaesusriski või põhjustamata vajalikust arstiabist loobumist selle kulukuse tõttu. Sellest eesmärgist lähtuvalt oleme analüüsinud patsientide transpordiga seotud küsimusi ning töö selles vallas jätkub.

Soovitame alati nii kindlustatutel kui meie partneritel selliste erakorraliste juhtumite puhul võimalikult kiirelt haigekassat teavitada.

Plaaniline ning erakorraline ravi välismaal

Käesolevast aastast tasume uue võimalusena erakorraliste tellimuslendude eest välisriigi raviasutusse juhul, kui tegemist on vältimatu abiga ja patsiendi terviseseisundi tõttupole teiste transpordivahendite (nt kommertslennud) kasutamine võimalik.

Haigekassa on tasunud Eesti-sisese raviasutustevahelise transpordi eest ka varasematel aastatel ning meie teenuste loetelu sisaldab nii haiglatranspordi kui ka näiteks lennuki, helikopteri või parvlaeva kasutamist, kui see on patsiendi terviseseisundi tõttu vajalik.

Plaanilise ravi puhul, kui ravi ei ole Eestis kättesaadav ja sellele ei ole ka alternatiivi, tuleb haigekassale esitada taotlus eelloa saamiseks enne plaanilisele ravile minemist. Palume seejärel otsuse tegemiseks arstide konsiiliumi hinnangut, kas vajalikud tingimused on täidetud. Positiivse otsuse korral tasub haigekassa kogu ravi eest ehk raviteenuste eest. Kehtiva korra järgi tuleb inimesel ise tasuda kõik muud kaasnevad kulud nagu transport, tõlkekulud, majutus väljapool haiglat.