Eriarstiabi kulud on nüüd detailselt ja interaktiivselt vaadeldavad

Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus (Tarkvara TAK) on koostöös Eesti Haigekassaga avaldanud interaktiivse graafiku, kus on võimalik vaadata Eesti ravikindlustatud inimeste kulusid eriarstiabile  soo, vanuse ja haigusgruppide lõikes.

Interaktiivse graafiku aluseks on 6,5 miljonit haigekassa eriarstiabi raviarvet 2013.-2014. aastast grupeerituna patsiendi vanuse, soo ja põhidiagnoosi kaupa. Haigusjuhtude keskmise arvu ja kulude leidmisel on arvesse võetud Eesti rahvastiku soo ja vanuselist jaotust. Selleks, et üksikjuhtumid ei oleks graafikult tuvastatavad, eemaldati andmestikust mõningad arved, mis üldsummasid ja proportsioone siiski märkimisväärselt ei muuda. Lähiajal lisanduvad graafikusse ka 2015. ja 2016. aasta andmed.

“Kindlustatutele osutatud tervishoiuteenuste andmete analüüsi avalikustamine suurendab tervishoiusüsteemi läbipaistvust, mis on üks meie prioriteete. Loodud graafik näitab selgelt, et suurem osa kõigist eriarstiabi kuludest tehakse juba praegu vanemaealiste patsientide raviks. Arvestades, et praegune Eesti tervishoiu rahastus sõltub peamiselt tööhõivel põhinevast rahastamisest ning vaadates tendentsi, et meie elanikkond vananeb järgnevate aastakümnete jooksul veelgi ja tööealisi inimesi jääb järjest vähemaks, on selliste süvaanalüüside teostamine oluliseks toeks tervishoiusüsteemi rahastuse ja jätkusuutlikkuse diskussioonides,” ütles haigekassa finantsjuhtimise osakonna juhataja Pille Banhard.

Interaktiivne graafik annab ülevaate nii eriarstiabi tervishoiukulude üldpildist kui võimaldab uurida täpsemalt mõnda huvipakkuvat diagnoosikategooriat. Eriarstiabi kuludes, mis moodustavad 80% tervishoiuteenuste eelarvest, domineerivad ootuspäraselt kulutused vanemaealiste raviks. Näiteks, kui kõikide 40-aastaste eesti inimeste eriarstiabikulud on alla 5 miljoni euro, siis 65-aastaste puhul on see juba üle kahe korra suurem. Ning kui 45-aastase Eesti elaniku keskmine kulu Eesti riigile aastas on alla 300 euro, siis 50-aastase puhul on see juba 350 ning 60-aastase puhul 550 eurot.

Graafik võimaldab võrrelda kulutusi meestele ja naistele. Nii ilmneb näiteks, et kui keskmiselt kulub ühe 78-aastase eestimaalase raviks 1000 eurot aastas, siis samas vanuses mehe raviks kulub keskmiselt märkimisväärselt rohkem - ligi 1300 eurot, samas kui keskmiselt ühe naise ravile kulub alla 900 euro aastas. Keskmised kulud ühe mehe kohta on naiste vastavast näitajast suuremad paljudes diagnoosikategooriates, teiste hulgas on oluline vahe vereringeelundite haiguste ja kasvajate ravikuludes. Need kaks on kõige kulukamad diagnoosikategooriad - 2014. aastal kulus vereringeelundite haiguste raviks haigekassal 93 miljonit ja kasvajate raviks 61 miljonit eurot.

“Sellised konkreetsed võrreldavad numbrid panevad oma tervise üle juba varakult mõtlema, sest on näha, et haigused ja tervisega seotud kulutused ei taba inimesi alles vanas eas. Vastupidi, tervisekulud hakkavad aasta-aastalt kasvama juba noorena. See näitab, kui vajalik on tervise edendus ja ennetustöö, et kujundada inimestel tervislikke eluviise,” ütles Tarkvara TAK-i teadur ja graafiku looja Tormi Reinson.

Tarkvara TAK-i uurimissuuna juht professor Jaak Vilo lisas: “Eesti elanike erinevate haiguste sagedus ja nendele kuluv eriarstiabi maksumus erinevas vanuses inimestel on oluline, hindamaks haiguste mõju ja kulu rahva vananemise ja uute ravimeetodite kasutuselevõtu kontekstis. Suurandmete analüüs on tähtis, analüüsimaks haiguste omavahelisi seoseid, ravimeetodeid ja kulgu, samuti ennetustegevuseks.”

Kuigi üldine tervishoiukulude ülevaade on olnud alati kättesaadav, on loodud graafiku detailne diagnoosi-, vanuse- ja soopõhine vaade uudne ning kasutatud on uudseimat interaktiivset esituslahendust.

Graafik on kättesaadav Tarkvara TAK kodulehel ning haigekassa kodulehel.

Tarkvara TAK on 15 ettevõtet ja 2 ülikooli ühendav teadus-arendusasutus, mis tegeleb uute tarkvaratehnoloogiate väljatöötamise ja väga suurte andmestike analüüsiga. Tervise valdkonna projektis teevad koostööd Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut, Eesti Geenivaramu, OÜ Quretec ja Eesti Haigekassa. Koostöö vastu on huvi tundnud ka mitmed teised partnerid.

Eesti Haigekassa korraldab ravikindlustust Eestis. Haigekassa eesmärgiks on tagada enam kui 1,2 miljonile ravikindlustatud inimesele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ning rahaliste hüvitiste kättesaadavus ja ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkus.

Lisainfo:

Kristjan Eljand Tegevjuht Tarkvara TAK +372 55 54 47 53 kristjan.eljand [at] stacc.ee (kristjan[dot]eljand[at]stacc[dot]ee)   Pille Banhard Eesti Haigekassa Finantsjuhtimise osakonna juhataja +6208430 Pille.banhard [at] haigekassa.ee (Pille[dot]banhard[at]haigekassa[dot]ee)