Eesti Haigekassa kuulutas välja täiendavate lepingupartnerite valiku õendusabis

Haigekassa kuulutas täna välja koduõendusteenuse ning statsionaarse õendusabi täiendavate teenusepakkujate valiku aastateks 2014-2018.

Haigekassa rahastatava õendusabi teenuste maht 2014. aastaks kokku on ligikaudu 53 tuhat ravijuhtu. Teenuse rahastamine jaguneb haiglavõrgu arengukava haiglate ja valikupartnerite vahel. Juulis algaval valikupartnerite lepinguperioodil on haigekassa rahastatava koduõendusteenuse (sh vähihaigete kodune toetusravi) aastane maht ligikaudu 26 500 ravijuhtu ning statsionaarse õendusabi maht ligikaudu 7400 ravijuhtu.

Koduõendusteenuse ravijuhtude arv jääb käesoleval aastal võrreldes 2013. aastaga sarnasele tasemele. Koduõenduse teenuse arendamine on haigekassa lähiaastate üks prioriteete, kus prognoosime kasvavat valikupartnerite osatähtsust.

Statsionaarse õendusabi valiku mahtude muutuse käesoleval aastal on tinginud ERF investeeringud statsionaarse õendusabi kaasajastamiseks haiglavõrgu arengukava haiglates ning sellest tulenev suutlikkuse kasv patsientide teenindamisel. Samas on täiendavate teenuseosutajatega lepingute sõlmimine endiselt teenuse kättesaadavuse tagamiseks oluline.

Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.07.2014– 30.06.2018. a. Valikukonkursile taotluste esitamise lõpptähtaeg on 22. aprill. Laekunud pakkumusi hinnatakse haigekassa nõukogu kinnitatud kriteeriumite alusel, millest kõige kaalukamad on kvaliteedi tagamisega seotud nõuded.

Konkursil osalemise tingimused on toodud haigekassa veebilehel.