Arstiabi ühtlane kättesaadavus peab olema võrdselt tagatud kõigile Eesti ravikindlustatud inimestele

Kvaliteetne arstiabi peab olema kättesaadav kõigile Eesti ravikindlustatud inimestele nii linnades kui maakondades ning haigekassa eesmärk on tagada, et ravi rahastamise lepingute kaudu oleks Eesti raviasutustele tagatud võimalused elanikkonnale vajalike teenuste osutamiseks ning ka motivatsioon haiglate vaheliseks koostööks ja teenuste kvaliteedi järjepidevaks parandamiseks.

Tervishoiusüsteem, sh selle rahastamine peab kaasas käima arengutega ühiskonnas ja nende toetamiseks on oluline ellu viia hoolikalt kaalutletud ning osapooltega läbi arutatud muudatusi.

Tagamaks maakonnahaiglatele võimekus pakkuda paindlikult eelkõige neid teenuseid, mida vajavad maakonna elanikud kohapeal ning tehes seda võimalusel ja vajadusel kõrgema etapi haiglaga koostöös, on järjepidevalt kaasajastatud haigekassa lepingute struktuuri, samuti innustatud haiglaid omavahelisele tihedamale koostööle.

Selle tulemusena ei vähene maapiirkondades elavate inimeste jaoks pakutavad eriarstiabi teenused, vaid luuakse võimalused käsitleda haigekassa lepinguid senisest paindlikumalt, pakkuda kohapeal igal juhul kõiki põhierialasid ning tagada kõrgekvaliteediline spetsiifiliste erialade arstiabi üldhaiglate koostöös piirkondlike ja keskhaiglatega vastavalt konkreetsetele vajadustele. Sealjuures ei vähene ühegi maakonna elanike jaoks eriarstiabi teenuste hulk ja rahaline maht.

Tervishoiuteenuste osutamine on Eesti tervishoiusüsteemis tagatud läbi kahe väga olulise tasandi  – tervisemure korral on inimese esmaseks nõuandjaks ja ravijaks põhjaliku õppe läbinud perearst, kelle roll terviseküsimuste lahendamisel on aina kasvamas. Perearstiabi on elukohalähedane ja tasuta, perearst tegeleb nii oma nimistu täiskasvanute kui alates sünnist laste tervise jälgimise, haiguste ennetuse, ägedate ja krooniliste haiguste ohjamisega ning nõustamisega. Vajadusel saab perearst üha enam konsulteerida e-konsultatsiooni teenuse kaudu erinevate eriarstidega, mis võimaldab korraldada kogu ravi ilma täiendava eriarsti ooteajata.

Kõiki küsimusi esmatasandil lahendada ei saa, kaasaegne tõenduspõhine meditsiin on üha spetsiifilisemaid teadmisi ja tehnoloogiaid nõudev. Teiseks oluliseks etapiks on eriarst, kes vajadusel tagab keerukamate tervisemurede lahendamise maakonnahaiglas või kõrgema etapi haiglas.

Laste terviseküsimustega tegelemine on haigekassale väga tähtis. Me peame oluliseks laste head tervist ja teenuste võrdset kättesaadavust ka lastele sõltumata nende elukohast.

Samuti on kõigi ootamatute juhtumite puhul kõigile alati tagatud kiire erakorraline arstiabi. Lisaks pakub inimeste vajadusel meditsiinilisi teenuseid õendusabi, kas koduste teenustena või haiglaravina.

Need on ravikindlustuse rahastatavate arstiabi teenuste olulised alustalad, mille elanikkonna vajadustele vastavasse korraldusse ning rahastusse suhtume täie tõsidusega. Samuti on oluline, et kõik teenusepakkujad, erialaseltsid jt osapooled suhtuksid arstiabi parimal moel korraldamisse vastutustundlikult ning pidades silmas eelkõige inimeste vajadusi.