Alates 1. juulist hindab uute pikaajalise tervisekahjustusega inimeste töövõimet Eesti Töötukassa

 2016. aastal hindab töötukassa töövõimet üksnes neil inimestel, kellel pole viimase kuue aasta jooksul ehk pärast 1. juulit 2010 püsivat töövõimetust määratud. Kui inimesel on praegu püsiv töövõimetus ja korduvhindamise tähtaeg saabub 2016. aastal, tuleb tal endiselt pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse, kus tal hinnatakse töövõimekaotust ja määratakse töövõimetuspension senistel põhimõtetel.

2017. aastast hindab töövõimet ainult töötukassa. Kui inimesele on määratud püsiv töövõimetus korduvhindamise tähtajaga 2017. aastal või hiljem, tuleb tal otsuses määratud korduvekspertiisi tähtajal pöörduda uueks hindamiseks töötukassasse. Töötukassa hindab tema töövõimet uutel alustel ning maksab osalise ja puuduva töövõime korral töövõimetoetust.

Kui inimese töövõime on osaline või töövõime puudub, on ta ka ravikindlustatud.  

Töövõime hindamine koosneb viiest sammust:

• Arstivisiit - inimene peab olema taotlusele eelnenud kuue kuu jooksul käinud pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Arst kirjeldab tema töövõimet mõjutavat terviseseisundit ja sisestab andmed e-tervisesse.

• Töövõime hindamise taotlus - taotluse saab täita ja esitada töötukassa osakonnas kohapeal, täita ja saata töötukassasse posti või e-posti teel või esitada töötukassa iseteenindusportaali kaudu.

• Eksperdiarvamus - ekspertarst hindab töövõimet inimese taotluse ja terviseandmete põhjal, küsides vajadusel lisainfot teistelt arstidelt ja spetsialistidelt, kes on inimesega tegelenud. Eksperdiarvamus koostatakse üldjuhul dokumentide põhjal, ent kui inimese andmed taotlusel ja terviseandmed dokumentides on vastuolulised, võib ekspertarst kutsuda ta vastuvõtule. Kui inimesel on eriti raske ehk töövõimet välistav seisund (IV astme vähkkasvaja; saab dialüüsravi; on juhitaval hingamisel; väljakujunenud dementsus; raske või sügav vaimne alaareng; püsivalt voodihaige), kontrollib ekspertarst terviseandmetest välistava seisundi olemasolu ning koostab (lihtsustatud) arvamuse.

• Töövõime otsus - töötukassa teeb eksperdiarvamuse põhjal otsuse, kas inimene on töövõimeline, osalise töövõimega või töövõime puudub. Töövõime hindamise otsus kehtib kuni viis aastat, eriti raske seisundi puhul vanaduspensionieani. Osalise ja puuduva töövõime otsuse korral saab inimene kohe ka ravikindlustuse.

• Töövõimetoetuse maksmine osalise ja puuduva töövõimega inimestele. Vajaduse korral inimese nõustamine ning tööturuteenuste osutamine töötamise jätkamiseks või tööle saamiseks.

NB! Töötukassa teeb töövõime hindamise otsuse 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase töövõime hindamise taotluse saamisest arvates

Täpsem informatsioon töövõimereformi kohta Töötukassa kodulehel.