Alates 01.07.2016. a. kehtivad uued kindlustatud isikuga võrdsustamise lepingu tüüptingimused

Haigekassa nõukogu otsusega kinnitati uued kindlustatud isikuga võrdsustamise lepingu (ravikindlustuse seadus §-id 22 -24) tüüptingimused.

Peamised muudatused on:

  • Laienes isikute ring, kellel on õigus enda või oma ülalpeetava kasuks lepingut sõlmida. Lisandusid isikud, kes on iseenda eest maksnud või kelle eest on makstud sotsiaalmaksu lepingu sõlmimisele eelneval kalendriaastal vähemalt kaheteistkümnekordselt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna

  • Esinduse korral tuleb esitada kirjalik volitus, millest nähtub esindaja õigus kindlustusvõtjat lepingu sõlmimisel esindada

  • Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral maksab haigekassa kindlustusvõtja ettemakstud kindlustusmakse tagasi lepingu sõlmimise avalduses märgitud arvelduskontole

  • Lepingu lõppemise alus muuhulgas on ka kindlustatud isiku elama asumine välisriiki. Kindlustusvõtja on kohustatud viivitamatult haigekassat teavitama lepingu alusel kindlustuse saaja elama asumisest välisriiki

Juhime tähelepanu, et lepingus kokkulepitud tingimused hakkavad kehtima, kui mõlemad lepingu osapooled on lepingu allkirjastanud. Seega tuleb posti või  e-kirja teel lepingu sõlmimisel haigekassa saadetud leping allkirjastatult tagastada esimesel võimalusel.

Täpsemalt saate lugeda siit