1. juulil 2014 muutuvad soodusravimite loetelu ja ravimite piirhinnad

26. juunil k.a. allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused, mis jõustuvad alates 1. juulist 2014 (muutused on välja toodud lisatud failides).

Esmakordselt:

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%:

- toimeainet aksitiniib sisaldavate ravimitega INLYTA õhukese polümeerikattega tablett 1mg N56 ja INLYTA õhukese polümeerikattega tablett 5mg N56, millele kehtestatakse 100% soodusmäär järgmistel tingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi (C64) teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena, ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil.

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 75%:

- toimeaineid flutikasoon ja vilanterool sisaldavate ravimitega RELVAR ELLIPTA annustatud inhalatsioonipulber 22µg+92µg/annus 30 annust ja RELVAR ELLIPTA 22µg+184µg/annus 30 annust, millele kehtestatakse 75% soodusmäär järgmistel tingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus pulmonoloogil ja pediaatril astma (J45) näidustusel;

- toimeainet vildagliptiin sisaldava ravimiga GALVUS tablett 50mg N60, ravimi väljakirjutamise õigusega 75% määraga II tüüpi diabeedi (E11, E14) suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga või suukaudseks kaksikraviks metformiini või sulfonüüluurea preparaadiga juhul, kui ravi alustamine või jätkamine metformiini või sulfonüüluurea preparaadiga on meditsiiniliselt vastunäidustatud;

- toimeaineid vildagliptiin ja metformiin sisaldavate ravimitega EUCREAS õhukese polümeerikattega tablett 50+1000mg N60 ja EUCREAS õhukese polümeerikattega tablett 50+850mg N60, väljakirjutamise õigusega 75% määraga II tüüpi diabeedi (E11, E14) suukaudseks kolmikraviks sulfonüüluurea preparaadiga või suukaudseks kaksikraviks juhul, kui ravi alustamine või jätkamine sulfonüüluurea preparaadiga on meditsiiniliselt vastunäidustatud;

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 50%:

-toimeainet nepafenak sisaldava ravimiga NEVANAC silmatilgad, suspensioon 1mg/ml 5ml N1 ravimi väljakirjutamise õigus katarakti operatsiooni järgseks kuni 60 päevaseks raviks kaasuva diabeetilise retinopaatia esinemisel;

- toimeainet ulipristaal sisaldava ravimiga ESMYA tablett 5mg N28.

Muudetakse loetelus olevate ravimite väljakirjutamise tingimusi:   

- täiendatakse toimeainet naatriumenoksapariin sisaldavate ravimite CLEXANE süstelahus 10 000TÜ/ml 0,6ml N2, CLEXANE süstelahus 10 000TÜ/ml 0,8ml N2 ja CLEXANE süstelahus 100mg/ml 1ml N2 väljakirjutamise tingimusi 100% soodusmääraga järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus venoosse tromboosi ja trombemboolia näidustusel (I26; I80-82; I67.6) kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel;

- suurendatakse toimeainet gosereliin sisaldava ravimi ZOLADEX implantaat 3,6mg N1 ning toimeainet triptoreliin sisaldavate ravimite DIPHERELINE 3,75 MG toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti 3,75mg N1, DIPHERELINE 11,25 MG süstelahuse pulber ja lahusti 11,25mg N1  50%-lt 100%-le järgmistel väljakirjutamise tingimustel: ravimi väljakirjutamise õigusonkoloogil ja uroloogil lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga (C61) patsientidele (kliiniline staadium ≥T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA ≥20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kokkuvõttes kuni 2 aasta vältel, ravimi väljakirjutamise õigus alates 13. ravinädalast;

- muudetakse Eesti Haigekassa ravimite loetellu soodusmääraga 100% kantud toimeainet sunitiniib sisaldavate ravimite SUTENT kõvakapsel 12,5mg N28, SUTENT kõvakapsel 25mg N28 ja SUTENT kõvakapsel 50mg N28 väljakirjutamise tingimusi 100% soodusmäära korral, sõnastades need järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi (C64) esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena, ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil;

- muudetakse Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud toimeainet pasopaniib sisaldavate ravimite  VOTRIENT õhukese polümeerikattega tablett 200mg N30 ja VOTRIENT õhukese polümeerikattega tablett 400mg N30 väljakirjutamise tingimusi 100% soodusmäära korral, sõnastades need järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi (C64) esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine pasopaniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena, ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil;

- muudetakse Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud toimeainet sorafeniib sisaldava ravimi NEXAVAR õhukese polümeerikattega tablett 200mg N112 väljakirjutamise tingimusi 100% soodusmäära korral, sõnastades need järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi (C64) teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena, ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil;

- lisatakse toimeainet paroksetiin sisaldavatele ravimpreparaatidele 100% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi esmase väljakirjutamise õigus psühhiaatril raske depressiooni raviks (F32.2-3; F33.2-3);

- kehtestatakse atsetüültsüsteiini sisaldava ravimi ACC LONG kihisev tablett 600mg N1050% soodusmääraga väljakirjutamisele tingimus: ravimi väljakirjutamise õigus muude interstitsiaalsete kopsuhaiguste (J84) näidustusel.

Uued geneerilised ravimid, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud:

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1)     memantiin (Alzheimeri tõve ravim);

2)     naprokseen (valuvaigistav ravim).

Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1)     drospirenoon+etünüülöstradiool (rasestumisvastane ravim);

2)     esomeprasool (seedetrakti haavandtõve ravim);

3)     fluvastatiin (vere kolesteroolitaset alandav ravim);

4)     klopidogreel (tromboosivastane ravim);

5)     perindopriil+amlodipiin+indapamiid (kõrgvererõhutõve ravim);

6)     omeprasool (seedetrakti haavandtõve ravim);

7)     simvastatiin (vere kolesteroolitaset alandav ravim);

8)     olmesartaan+amlodipiin+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1)     estsitalopraam (depressiooniravim);

2)     imatiniib (leukeemiaravim);

3)     levodopa+benserasiid (Parkinsoni tõve ravim);

4)     pramipeksool(Parkinsoni tõve ravim);

5)     takroliimus (transplantaadi äratõukereaktsiooni vältimiseks).

Moodustatakse esmakordselt piirhinnagrupp ja arvutatakse piirhinnad järgmisi toimeaineid sisaldavate ravimite gruppides:

- levodopa+benserasiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MADOPAR tablett 200mg+50mg N100 (First Pharma OÜ) ja MADOPAR tablett 200mg+50mg N100 (Roche Eesti OÜ);

- perindopriil+amlodipiin+indapamiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TRIPLIXAM õhukese polümeerikattega tablett 5mg+5mg+1,25mg N30, TRIPLIXAM õhukese polümeerikattega tablett 5mg+10mg+1,25mg N30, TRIPLIXAM õhukese polümeerikattega tablett 10mg+5mg+2,5mg N30, TRIPLIXAM õhukese polümeerikattega tablett 10mg+10mg+2,5mg N30, TRIPLIXAM õhukese polümeerikattega tablett 5mg+5mg+1,25mg N90, TRIPLIXAM õhukese polümeerikattega tablett 5mg+10mg+1,25mg N90, TRIPLIXAM õhukese polümeerikattega tablett 10mg+5mg+2,5mg N90 TRIPLIXAM õhukese polümeerikattega tablett 10mg+10mg+2,5mg N90.

Hinnamuutusest või uute ravimite lisandumisest tulenevalt on arvutatud uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:

- atorvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ATORVASTATIN BILLEV õhukese polümeerikattega tablett 10mg N60, ATORVASTATIN BILLEV õhukese polümeerikattega tablett 20mg N60 ja ATORVASTATIN BILLEV õhukese polümeerikattega tablett 40mg N60;

- esomeprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on NEXMEZOL 20 MG gastroresistentne tablett 20mg N28, NEXMEZOL 40 MG gastroresistentne tablett 40mg N14 ja NEXMEZOL 40 MG gastroresistentne tablett 40mg N28;

- estsitalopraam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ESCITALOPRAM ACCORD 10 MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28 ja ESCITALOPRAM ACCORD 20 MG õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28;

- fluvastatiin;ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on FLUVASTATIN ACCORD toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 80mg N28 ja FLUVASTATIN ACTAVIS toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 80mg N28;

- imatiniib; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on IMATINIB ZENTIVA 100 MG õhukese polümeerikattega tablett 100mg N120 ja IMATINIB ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 100mg N120;

- karbamasepiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CARBALEX RETARD 600 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 600mg N50, FINLEPSIN toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 200mg N50, FINLEPSIN toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 400mg N50 ja FINLEPSIN tablett 200mg N50;

- klopidogreel; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CLOPIDOGREL ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28 ja CLOPIDOGREL ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28;

- memantiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on XAPIMANT õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28, XAPIMANT õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28, XAPIMANT õhukese polümeerikattega tablett 10mg N56 ja COGNOMEM õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30;

- omeprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OMEP 40MG gastroresistentne kõvakapsel 40mg N56 ja GASEC GASTROCAPS 20 MG gastroresistentne kapsel 20mg N28;

- paroksetiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ARKETIS 20 MG tablett 20mg N30 ja ARKETIS 40 MG tablett 40mg N30;

- pramipeksool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OPRYMEA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 0,52mg N30, OPRYMEA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 1,05mg N30 ja OPRYMEA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 2,1mg N30;

- simvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30, SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30, SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28 ja SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 40mg N28.

- tsefuroksiim; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AXETINE õhukese polümeerikattega tablett 250mg N10, AXETINE õhukese polümeerikattega tablett 500mg N10 ja AXETINE õhukese polümeerikattega tablett 500mg N14;

- venlafaksiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 75mg N28 ja VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 150 MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 150mg N28.

Soodusravimite loetelust arvatakse välja järgmised ravimipakendid, nende müügiloa või turustamise lõppemise tõttu, või käsimüügiravimite hulka arvamise tõttu:

1456501 TOPIRAMATE PORTFARMA õhukese polümeerikattega tablett 200mg N60

1369942 QUETIAPINE POLPHARMA õhukese polümeerikattega tablett 100mg N60

1057711 ATROVENT LS nebuliseeritav lahus 0,25mg 1ml 20ml N1

1269200 OMEP 20MG gastroresistentne kõvakapsel 20mg N15

1018370 CLIMEN kaetud tablett 1mg+2mg/0+2mg N10/N11 

1062885 NO-SPA tablett 40mg N100

1441909 ZOLASWIFT suus dispergeeruv tablett 5mg N28

1441910 ZOLASWIFT suus dispergeeruv tablett 10mg N28

1358153 CLOPIMEF õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28

1358591 CLOPIDOGREL PORTFARMA  õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28

1359884 CLOPIGAMMA õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28

1367096 LOFRADYK õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28

1027886 NYCOPIN toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 40mg N30

1113534 SIMVOR õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30

1113523 SIMVOR õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30

1154797 SIMVOR õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30

1074350 FOSAMAX 70MG tablett 70mg N4

1022588 ANDRIOL TESTOCAPS pehmekapsel 40mg N60

Täiendav teave on sotsiaalministeeriumi kodulehel.