Töötaja ja pereliikmed eri riikides

Eestis elava ja töötava isiku pereliikmed, kes elavad teises EL liikmesriigis

Kui inimene asub elama ja tööle Eestisse (tema sotsiaalmaks hakkab laekuma Eestisse ning ta saab siin töötajana ravikindlustuse), kuid tema ülalpeetavad pereliikmed jäävad elama mõnda teise Euroopa Liidu liikmesriiki, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki, Šveitsi või Ühendkuningriiki, kus neil puudub ravikindlustus, siis saab töötaja oma pereliikmete jaoks taotleda Tervisekassast tõendit S1.

Selleks, et pereliikmed saaksid oma elukohariigis tõendi S1 alusel ravikindlustuse, tuleb toimida järgmiselt:

  1. Töötaja esitab Eesti Tervisekassale avalduse tõendi S1 saamiseks. Igale pereliikmele esitatakse eraldi avaldus tõendi S1 saamiseks.
  2. Pärast kindlustuse ja elukohaandmete kontrollimist edastab Tervisekassa tõendid töötaja pereliikmetele ning viimased peaksid tõendid registreerima oma koduriigi ravikindlustusasutuses.
  3. Euroopa ravikindlustuskaardi saavad Tervisekassalt tõendi S1 saanud pereliikmed Tervisekassast. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel saadavate hüvitiste ja kaardi tellimise kohta saab lähemalt lugeda meie kodulehelt
  • Pawel, kes on pärit Poolast ja kelle pere jäi sinna elama, asus tööle Eestis ning tal on siin ka ravikindlustus. Tema abikaasa, Marta, elab Poolas, kuid ei tööta seal. Juhul kui Pawel töötaks Poolas, oleks Martal seal õigus ravikindlustusele. Sellest tulenevalt on Martal õigus vastavalt Euroopa Liidus kehtivale määrusele 883/2004 saada Poolas ravikindlustus Euroopa Liidu liikmesriigis töötava inimese ülalpeetava abikaasana. Selleks peab Pawel pöörduma Tervisekassa poole ja taotlema tõendit S1. Tõend  S1edastatakse Martale, kes peab sellega pöörduma Poola ravikindlustusasutuse poole, kes registreerib tõendi. Kui Marta soovib minna reisima mõnda teise EL-i liikmesriiki, siis selleks, et tõendada oma õigust saada seal viibimise jooksul vajaminevat arstiabi, peab Marta kaasa võtma Euroopa ravikindlustuskaardi, mille ta saab tellida Tervisekassast.

Kui inimene läheb tööle teise Euroopa Liidu liikmesriiki, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki, Šveitsi või Ühendkuningriiki (tema sotsiaalmaks hakkab laekuma teise riiki ja ta saab teise riigi kindlustuse), kuid tema ülalpeetavad pereliikmed jäävad Eestisse, siis saavad pereliikmed Tervisekassas kindlustuse pärast uue töökohariigi väljastatud  tõendi registreerimist. Selleks peab töötaja oma töökohariigi pädevalt asutuselt taotlema Eestisse jäänud pereliikmete jaoks tõendi S1, mis tuleb saata registreerimiseks Tervisekassasse. Pärast tõendi registreerimist saavad pereliikmed ravikindlustuse. Tervisekassa saadab pereliikmetele ka sellekohase teate.

Ülalpeetavaks pereliikmeks on ravikindlustusseaduse mõistes järgmised inimesed:

  • kindlustatud inimese ülalpeetav abikaasa, kellel on vanaduspensionieani vähem kui 5 aastat
  • kindlustatud inimese ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni I klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last ning kelle abikaasa on Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi kindlustatu.

Euroopa ravikindlustuskaardi saavad vormi S1 alusel kindlustatud inimesed asutuselt, kus töötav inimene kindlustatud on. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel saadavatest hüvitistest saab lähemalt lugeda meie kodulehelt.

Näidis

Toomas asus tööle Soomes ja tal on seal ka ravikindlustus. Tema abikaasa, Maarika, elab Eestis. Maarika ei tööta, vaid kasvatab nende viieaastast last. Seetõttu on Maarikal õigus vastavalt Euroopa Liidus kehtivale määrusele 883/2004 saada Soomes ravikindlustus Euroopa Liidu liikmesriigis töötava inimese ülalpeetava abikaasana. Selleks peab Toomas pöörduma Soome pädeva asutuse Kansaneläkelaitose (edaspidi KELA) poole ja taotlema sealt tõenditi S1. Tõend S1 tuleb koos Tervisekassa kodulehel oleva avaldusega edastada Tervisekassale.

Tervisekassa registreerib tõendi ja teavitab Toomast sellest kirjalikult. Kui Maarika soovib minna reisima mõnda teise EL-i liikmesriiki, siis selleks, et tõendada oma õigust saada seal viibimise jooksul vajaminevat arstiabi, peab Maarika kaasa võtma Euroopa ravikindlustuskaardi. Selle saab Maarika tellida KELA-st.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.