Register 2019. a menetletavate taotluste kohta

2019. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2019. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 127 ettepanekut, mille loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord". 

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (i)nfo [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 8. märts 2019. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja link Taotluse nimetus Taotluse esitaja Lisaandmed Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH) Kulutõhususe hinnang (KTH)
775 Endovaskulaarne ultraheli Eesti Kardioloogide Selts      
776 Fraktsioneeritud voolureserv Eesti Kardioloogide Selts      
855 Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll  Eesti Kardioloogide Selts      
1061 Polüsomnograafia Eesti Unemeditsiini Selts    

KTH_1061

1073 Mao-ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuuri hinna tõstmine Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH_1073
1087 Psühhosotsiaalne kriisiabi väljasõiduga
tervishoiuasutusse (kriisiväljasõit);
Psühhosotsiaalne kriisinõustamine raseduse
planeerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts      
1094 LDL-aferees Eesti Kardioloogide Selts      
1099 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1099   KTH 1099
1104 Toitumisterapeudi nõustamine pärilike haiguste korral eriarsti suunamisel Eesti Meditsiinigeneetika Selts      
1116 Robotmagnetnavigatsioon Eesti Kardioloogide Selts     KTH 1116
1118 Rotablaator Eesti Kardioloogide Selts      
1119 Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur Eesti Kardioloogide Selts lisaandmed 1119   KTH 1119
1120 Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc) Eesti Kardioloogide Selts      
1121 Septaalharu alkoholablatsioon Eesti Kardioloogide Selts      
1130 Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh ESBL, CRE) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftasidiim/avibaktaamiga. Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts     KTH 1130
1136 Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis Eesti Haiglaapteekrite Selts      
1138 Galaktoseemia sõeluuring Eesti Meditsiinigeneetika Selts      
1141 Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel) Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH_1141
1151 Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts     KTH 1151
1179 Oftalmoloogia eriala kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1190 Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring) Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts lisaandmed_1190    
1195 Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest Eesti Naistearstide Selts      
1197 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1198 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1199 Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1210 Ravikuur nivolumabiga, 10 mg Eesti Hematoloogide Selts     KTH_1210
1215 Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega Eesti Onkoloogide Selts     KTH 1215
1217 Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia Eesti Onkoloogide Selts     KTH_1217
1218 Ösofagogastroduodenoskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1219 Koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1220 Sõeluuringu koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1221 Verekomponentide ülekanne Eesti Hematoloogide Selts      
1223 Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1232 Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskord Eesti Nefroloogide Selts      
1233 Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts     KTH 1233
1246 Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R) Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH_1246
1250 Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1253 Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanss Eesti Haigekassa      
1254 EMO ja valmisolek Eesti Haigekassa      
1256 Majutuse voodipäev Eesti Haigekassa      
1260 Isoleeritud patsiendi käsitlus Eesti Haigekassa     KTH_1260
1267 Lastearsti ambulatoorne vastuvõtt Eesti Lastearstide Selts      
1271 Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts     KTH 1271
1272 Teledermatoskoopia esmatasandil Eesti Perearstide Selts      
1273 HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritme Eesti Perearstide Selts      
1274 E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks) Eesti Perearstide Selts      
1279 Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringuna Eesti Perearstide Selts      
1280 Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuur Eesti Hematoloogide Selts     KTH_1280
1283 Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri Eesti Hematoloogide Selts     KTH_1283
1284 Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal Eesti Hematoloogide Selts     KTH_1284
1289 Uue ravimi – atesolizumab monoteraapia, lisamine kopsuvähi kemoteraapiakuur 309R teenuskoodi kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi ravis patsientidele, kes on eelnevalt saanud keemiaravi Eesti Onkoteraapia Ühing      
1291 Immuunravi (PD-L1-inhibiitorid) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi ravis Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH_1291
1293 Kaugelearenenud või retsidiveerunud lokaalselt levinud lamerakulise pea ja kaela piirkonna vähi ravi PD-1 antikeha nivolumabiga Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH_1293
1294 1. tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minemisel Eesti Lastearstide Selts      
1295 Sclerosis multiplex’i ravi okrelizumabiga, 6-kuuline
ravikuur
Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts     KTH_1295
1302 5q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseeniga Eesti Lasteneuroloogide Selts     KTH_1302
1306 Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts      
1307 Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1308 Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512 Eesti Haigekassa      
1309 Lisavahendite sisu defineerimine Eesti Haigekassa      
1310 Vaimse seisundi lühiuuring (ingl Mini-Mental State
Examination) esmatasandil
Eesti Haigekassa      
1311 Riskirühmade gripivastane vaktsineerimine Eesti Haigekassa      
1314 Mammograafia lisaprojektsioon Eesti Radioloogia Ühing      
1315 Mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1316 3D mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1317 Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli all Eesti Radioloogia Ühing      
1318 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1319 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1320 Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmine Eesti Radioloogia Ühing      
1321 Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine Eesti Radioloogia Ühing      
1322 Logopeediline uuring  Eesti Logopeedide Ühing     KTH_1322
1323 Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts     KTH_1323
1325 Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine  Eesti Näo- ja lõualuukirurgia Selts lisaandmed_1325   KTH_1325
1326 Munarakkude hankimine ja külmutamine ning külmsäilitamine 12 kuu jooksul Eesti Naistearstide Selts   MTH 1326 KTH 1326
1327 Intrauteriinne inseminatsioon (IUI) Eesti Naistearstide Selts   MTH 1327 KTH 1327
1328 Seemnerakkude hankimine ja külmutamine  Eesti Naistearstide Selts   MTH 1328 KTH 1328
1329 Emboliprotektsiooniseade Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1329 KTH_1329
1330 Endovaskulaarne trombektoomia ja/või endarterektoomia seade Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1330 KTH_1330
1331 Endovaskulaarne litotripsia balloon Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1331 KTH_1331
1332 Täiskasvanuks saanud puudega inimeste hambaravi toetusmäära suurendamise taotlus; Laste ortodontilise eriravi rahastamise aluste muutmine MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Näo- ja Lõualuu kirurgide Selts lisaandmed_1332    
1333 Naerugaasiga sedatsioon hambaravis Eesti Hambaarstide Liit lisaandmed_1333

1333_MTH_1

1333_MTH_2

KTH 1333
1334 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi brigatiniib (Alunbrig) lisamine komplekshinda Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1334    
1335 Levinud mitteväikerakk-kopsuvähi molekulaarne profileerimine Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1335

Lisa 1

Lisa 2

1335_MTH_1

1335_MTH_2

KTH_1335
1336 Uue raviskeemi lisamine
kopsuvähi kemoteraapiakuur 309R teenuskoodi: pembrolizumab kombinatsioonis pemetrekseedi ja plaatinat sisaldava kemoteraapiaga metastaatilise mitte-lamerakk mitteväikerakk-kopsuvähi (ingl k non-small cell lung cancer, NSCLC) esimese rea raviks täiskasvanutele, kellel ei esine EGFR- ega ALK-positiivseid kasvaja mutatsioone
Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1336  
1337 Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Selts  lisaandmed_1337   KTH_1337
1338 Lokaalselt levinud kopsukasvaja ravi durvalumabiga Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   MTH 1338 KTH_1338
1339 Kõrva kuulmisluukese endoprotees 2853L Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Selts  lisaandmed_1339   KTH_1339
1340 Vedelikul baseeruv günekotsütoloogiline uuring (1 klaas) Eesti Patoloogide Selts lisaandmed_1340 MTH_1340 KTH_1340
1341 Psühhiaatriliste tervihoiuteenuste 7601 ja 7603 hindade kaasajastamine Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit, Eesti Psühhiaatrite Selts     KTH_1341
1342 Surnud doonori pankrease käitlus (sh eemaldamine); pankrease  siirdamine; pankrease siirdamise järgne ravimikomplekt Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing lisaandmed_1342 MTH_1342 KTH_1342
1343 Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korral Eesti Kopsuarstide Selts lisaandmed_1343

MTH 1343

MTH 1343 lisa

KTH_1343
1344 Pemfiguse ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuur Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts lisaandmed_1344 MTH 1344 KTH_1344
1346 Botulismitoksiinravi manustamine kroonilise migreeni raviks Eesti Peavalu Selts lisaandmed_1346

MTH 1346

MTH 1346 lisa

KTH_1346
1347 Teenuste 221R ja 224R muutmine Eesti Reumatoloogia Selts lisaandmed_1347 MTH 1347 KTH_1347
1348 Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon Eesti Reumatoloogia Selts lisaandmed_1348   KTH_1348
1349 Mitte- Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1349   KTH_1349
1350 KNS lümfoomi immunokemoteraapia ravikuur Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1350 1350_MTH KTH_1350
1351 Liikvorirõhu mõõtmine lumbaalpunktsioonil Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1351

lisaandmed 1351

lisaandmed 1351

  KTH_1351
1352 Perekooli grupiteenus MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing      
1353 Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikord Eesti Gastroenteroloogide Selts lisaandmed_1353   KTH_1353
1354 Retsidiveerunud rituksimabile refraktaarse follikulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabiga Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1354 MTH_1354 KTH_1354
1355 Valuarsti esmane vastuvõtt; Valuarsti korduv vastuvõtt MTÜ Eesti Valu Selts lisaandmed_1355   KTH_1355
1356 Ravi-diagnostiline blokaad Rötgen (Rö) või Ultarheli kontrolliga (UH) valugeneraatori väljaselgitamiseks ja raviks. Kuni 4 esimest blokaadi MTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1356

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

 

MTH_1356 KTH_1356
1357 Ravi-diagnostiline blokaad Rötgen (Rö) või Ultarheli kontrolliga (UH) valugeneraatori väljaselgitamiseks ja raviks – iga järgmine blokaad MTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1357

  KTH_1357
1358 Sensoorsete närvide, närvi põimikute ja ganglionide radiosageduslik ablatsioon (RFA) – kaks esimest ablatsiooni MTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1358

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

MTH_1358 KTH_1358
1359 Sensoorsete närvide, neuroomide, närvi põimikute ja ganglionide Krüoablatsioon (KRÜO) – esimene ablatsiooni MTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1359

Lisa 1

Lisa 2

MTH 1359 KTH_1359
1360 Iga järgnev sensoorsete närvide, neuroomide, närvi põimikute ja ganglionide Krüo (KRÜO)  või Radiosageduslik ablatsioon ( RFA)– üks ablatsioon. MTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1360

  KTH_1360
1361 Epiduraalne steroididi manustamine UH või Rö kontrolliga MTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1361

Lisa 1

Lisa 2 

Lisa 3

MTH 1361 KTH 1361
1362 Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade) Eesti Silmakirurgide Selts

lisaandmed_1362

lisaandmed 1362

1362_MTH

1362_MTH_1

KTH_1362
1363 Mõõduka kuni raske ägenemisega haavandilise koliidi ravi tofatsitiniibiga juhul kui ravivastus tavapärasele ravile või bioloogilisele ravimile on olnud ebapiisav, kadunud või kes nimetatud raviviise ei talu Eesti Gastroenteroloogide Selts lisaandmed_1363

MTH 1363

MTH 1363 lisa

KTH_1363
1364 Pea impulsi test video meetodil (in. k video head impulse test) Eesti Audioloogia Selts lisaandmed_1364 MTH_1364 KTH_1364
1365 Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH_1365
1366 Uue näidustuse lisamine komplekshinda 237R :
Adjuvantne pembrolizumab monoteraapia peale melanoomi (AJCC klassifikatsiooni järgi III staadium) täielikku resektsiooni täiskasvanutel
Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH_1366 KTH_1366
1367 Pertuzumab kombinatsioonis trastuzumabi ja keemiaraviga HER2-positiivse varase rinnavähi adjuvantravis (peale operatsiooni) Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1367 MTH_1367 KTH_1367
1368 Diagnostiline immuniseerimine Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

lisaandmed_1368

lisaandmed2 1368

1368_MTH

1368_MTH_lisa

KTH_1368
1369 Asatsitidiin ägeda müeloidse leukeemia ravis juhtudel, kui intensiivne keemiaravi pole rakendatav Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1369 MTH 1369 KTH_1369
1370 Ravimkaetud stent Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1370 KTH_1370
1371 Eritüüpi kallid nitinolstendid: unearteri stent, Supera jt Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1371 KTH_1371
1372 Perifeerne stentprotees Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1372 KTH_1372
1373 Ravimkaetud balloonid Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1373 KTH_1373
1374 Lõikavad balloonid Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1374 KTH_1374
1375 Kapillaroskoopia uuring Eesti Reumatoloogia Selts lisaandmed_1375

1375_MTH

1375_MTH_1

KTH_1375
1376 Mitraalklapi perkutaanne plastika Eesti Kardioloogide Selts   MTH 1376 KTH 1376
1377 Telemeetriline EKG monitooring Eesti Kardioloogide Selts lisaandmed 1377   KTH 1377
1378 Laparoskoopiline sakrokolpopeksia ja lateraalne suspensioon Eesti Naistearstide Selts lisaandmed 1378 MTH 1378 KTH 1378
1379 Rinnanäärme eemaldamine, plastika ja/või rekonstruktsioon proteesiga Eesti Haigekassa     KTH 1379
1380

Teenuste

kood 7034 – kodune respiraatorravi,

kood 7046 – ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele

kood 7035 – aspiraatori kodukasutus

hinna ja rakendustingimuste  kaasajastamine
Eesti Haigekassa      
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.