Aruannete arhiiv

HVA tagasiside aruanded

Eesti Haigekassa on koostanud haiglavõrgu arengukava haiglatele tagasiside aruande kasutades haigekassale esitatud raviarvetel olevaid andmeid. 

Aruande eesmärk on anda haiglate juhtidele ja tervishoiutöötajatele informatsiooni enda tegevuse analüüsimiseks ja arendamiseks.Regulaarse tagasiside andmine partneritele on üks haigekassa arengukava olulistest tegevustest, millega haigekassa aitab kaasa haiglate tegevuse ja kindlustatute ravitulemuste ühtlaselt hea taseme saavutamisele.

Aruande sihtgrupiks on eelkõige haiglate juhid ja klinitsistid, kes saavad aruandes toodud näitajaid kasutada oma tegevuse analüüsimiseks ning parenduste tegemiseks. 

Aruande sisu tõlgendamisel tuleks kaasata vastava haigla spetsialistid, et järelduste tegemisel oleks arvesse võetud ka raviasutuse tegevuse iseärasused. Samuti tuleb arvesse võtta, et aruande andmestiku kvaliteet sõltub raviarvete kodeerimise korrektsusest haiglas. Arvestama peab ka valimi suurusest tuleneda võivat statistilist viga.

Aruandes esitatud indikaatorid mõõdavad ravitegevuse erinevaid aspekte. Kuna indikaatorite arvutamisel (välja arvatud ooteaeg ja ravimid) on kasutatud raviarvel ja retseptil olevaid andmeid, siis indikaatorite väärtus sõltub otseselt sellest, kui korrektselt on toimunud raviarvete koostamine haiglates.

HVA aruanne 2015

Haiglavõrgu arengukava haiglate tagasiside aruande kokkuvõte 2015 a ning trendid ajas ( 3.a võrdlus)

Haiglavõrgu arengukava haiglatele tagasiside aruanne 2015

HVA aruanne 2014

Lisad:

Indikaator 1. AMBULATOORSED OOTEAJAD

Indikaator 3a. PÄEVAKIRURGIA OSAKAAL: HERNIOTOOMIA

Indikaator 3b. PÄEVAKIRURGIA OSAKAAL: KOLETSÜSTEKTOOMIA

Indikaator 3c. PÄEVAKIRURGIA OSAKAAL: TONSILLEKTOOMIA JA/VÕI ADENOIDEKTOOMIA

Indikaator 4a . RAVIKESTUS: APENDEKTOOMIA

Indikaator 4b. RAVIKESTUS: KOLETSÜSTEKTOOMIA

Indikaator 4c. RAVIKESTUS: PNEUMOONIA

Indikaator 5a. REHOSPITALISEERIMINE APENDEKTOOMIA KORRAL

Indikaator 5b. REHOSPITALISEERIMINE KOLETSÜSTEKTOOMIA KORRAL

Indikaator 5c REHOSPITALISEERIMINE TONISLLEKTOOMIA/ADENOIDEKTOOMIA KORRAL

Indikaator 6. KEISRILÕIGETE OSAKAAL

Indikaator 7a. INSULT: KT/MRT

Indikaator 7b. INSULT: TROMBOLÜÜS

Indikaator 8. PILTDIAGNOSTIKA "ÄGEDA KÕHU" PATSIENTIDE

Indikaator 9. VÄHIRAVI PATSIENDILE RAVIPLAANI KOOSTAMINE EKSPERTKOMISJONI POOLT

Indikaator 10. EMAKAKAELAVÄHI SÕELUURINGU KORRALDUS

Indikaator 11. DIAGNOOSIDE ARV RAVIJUHU KOHTA

Indikaator 12. CASEMIX INDEKS (CMI)

Indikaatorid 13a, b, c: KAASUVATE HAIGUSTE JA TÜSISTUSTE KODEERIMINE: APENDEKTOOMIA, SPETSIIFILISED PEAAJU VERESOONTE HAIGUSED V.A. TIA ja VAGINAALSED SÜNNITUSED

Indikaator 14a. TOIMEAINEPÕHISTE RETSEPTIDE VÄLJAKIRJUTAMINE HÜPERTOONIA

Indikaator 14a, b, c. TOIMEAINEPÕHISTE RETSEPTIDE VÄLJAKIRJUTAMINE

Indikaator 14b. TOIMEAINEPÕHISTE RETSEPTIODE VÄLJAKIRJUTAMINE DIABEET

Indikaator 14c. TOIMEAINEPÕHISTE RETSEPTIDE VÄLJAKIRJUTAMINE ERIALA

HVA aruanne 2013

Aruande koostamisel on järgitud samu põhimõtteid, mis varasemate aruannete puhul. Arvestades haiglatelt saadud tagasisidet ja ettepanekuid on käesolevas aruandes mõned muudatused võrreldes varasematega:

1. „Ambulatoorsed järjekorrad“ (indikaator 1) muudetud on indikaatori kirjeldust. Uus indikaator on koostatud haiglate poolt esitatud tagasiulatuvate ooteaja pikkuse aruannete alusel II poolaasta kohta. 2012 aruandes oli vastav indikaator kalkuleeritud etteulatuvate andmetega aruannete alusel terve aasta kohta;
2. „Vältimatu abi osakaal“ (indikaator 2) on jäetud välja, kuna mõiste „vältimatu abi“ pole üheselt defineeritud ja selle koodi kasutamine on haiglates väga erinev;
3. „Ravikestus: apendektoomia“ (indikaator 3) algandmetes on lisaks 5 päeva haiglaravil viibinutele esitatud ka 3 päeva ravil viibinute osakaal;
4. „Ravikestus: pneumoonia“ on eraldi valimitena patsiendi vanus alates 15 ja alates 18 aastased;
5. „Rehospiotaliseerimine“ on lisaks apendektoomiale esitatud ka koletsüstektoomia ja adenotoomia/tonsillektoomia kohta;
6. „Patsientidele raviplaani koostamine ekspertkomisjoni poolt“ – lisaks kopsuvähile on lisatud paikmetena maovähk, rinnavähk, emakakaelavähk, emakakehavähk, munasarjavähk;
7. Indikaatori „Toimeainepõhiste retseptide osakaal ja välditav omaosalus ühe retsepti kohta“ alaindikaatorid on eraldi kolme eriala (kardioloogia, günekoloogia ja neuroloogia) kaupa välja toodud.

Lisad:

 1. Indikaator 1. AMBULATOORSED OOTEAJAD
 2. Indikaator 3a. PÄEVAKIRURGIA OSAKAAL: HERNIOTOOMIA
 3. Indikaator 3b. PÄEVAKIRURGIA OSAKAAL: KOLETSÜSTEKTOOMIA
 4. Indikaator 3c. PÄEVAKIRURGIA OSAKAAL: TONSILLEKTOOMIA JA/VÕI ADENOIDEKTOOMIA
 5. Indikaator 4a . RAVIKESTUS: APENDEKTOOMIA
 6. Indikaator 4b. RAVIKESTUS: KOLETSÜSTEKTOOMIA
 7. Indikaator 4c. RAVIKESTUS: PNEUMOONIA
 8. Indikaator 5a. REHOSPITALISEERIMINE APENDEKTOOMIA KORRAL
 9. Indikaator 5b. REHOSPITALISEERIMINE KOLETSÜSTEKTOOMIA KORRAL
 10. Indikaator 5c REHOSPITALISEERIMINE TONISLLEKTOOMIA/ADENOIDEKTOOMIA KORRAL
 11. Indikaator 6. KEISRILÕIGETE OSAKAAL
 12. Indikaator 7a. INSULT: KT/MRT
 13. Indikaator 7b. INSULT: TROMBOLÜÜS
 14. Indikaator 8. PILTDIAGNOSTIKA "ÄGEDA KÕHU" PATSIENTIDE
 15. Indikaator 9. VÄHIRAVI PATSIENDILE RAVIPLAANI KOOSTAMINE EKSPERTKOMISJONI POOLT
 16. Indikaator 10. EMAKAKAELAVÄHI SÕELUURINGU KORRALDUS
 17. Indikaator 11. DIAGNOOSIDE ARV RAVIJUHU KOHTA
 18. Indikaator 12. CASEMIX INDEKS (CMI)
 19. Indikaatorid 13a, b, c: KAASUVATE HAIGUSTE JA TÜSISTUSTE KODEERIMINE: APENDEKTOOMIA, SPETSIIFILISED PEAAJU VERESOONTE HAIGUSED V.A. TIA ja VAGINAALSED SÜNNITUSED
 20. Indikaator 14a. TOIMEAINEPÕHISTE RETSEPTIDE VÄLJAKIRJUTAMINE HÜPERTOONIA
 21. Indikaator 14a, b, c. TOIMEAINEPÕHISTE RETSEPTIDE VÄLJAKIRJUTAMINE
 22. Indikaator 14b. TOIMEAINEPÕHISTE RETSEPTIODE VÄLJAKIRJUTAMINE DIABEET
 23. Indikaator 14c. TOIMEAINEPÕHISTE RETSEPTIDE VÄLJAKIRJUTAMINE ERIALA

HVA aruanne 2011

Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud arengukava kohaselt on haigekassa üheks eesmärgiks arendada partneritele antavat tagasisidet ja avalikustada ravitegevust puudutavaid indikaatoreid. Viimaste aastate jooksul on haigekassa koos haiglate ja arstlike erialaseltsidega teinud mitmeid algatusi haiglate tegevust käsitletavate indikaatorite väljatöötamiseks, mille tulemusena on koostatud ja avaldatud erinevaid tagasiside aruandeid.

„Haiglavõrgu arengukava haiglatele tagasiside aruanne“ koondab varasemalt eraldi dokumentidena esitatud informatsiooni - DRG (diagnosis related groups) tagasiside aruande ja apendektoomia ning insuldi indikaatorite aruande, lisaks ravi kättesaadavuse ja tasustamismeetodite indikaatoreid. Osa aruandes kasutatud näitajaid tuginevad WHO PATH projekti indikaatoritele.

Aruande eesmärgiks on kasutades haigekassale esitatud raviarvetel olevat informatsiooni anda haiglavõrgu arengukava haiglatele tagasidet nende tegevuse kohta. Aruande lugejal tuleb meeles pidada, et üksnes käesolevas aruandes esitatud indikaatorite alusel ei saa anda hinnanguid haiglate tegevusele, kuna indikaatorite tulemused on sõltuvad väga paljude erinevate asjaolude koosmõjudest. Küll aga pakub aruanne haiglajuhtidele võimaluse analüüsida oma haigla näitajaid võrreldes teiste HVA haiglatega ja ka teiste kogemusest õppida, et arendada oma haiglat. Kuna aruandes on kasutatud raviarvel olevaid andmeid, siis indikaatorite väärtus sõltub otseselt sellest, kui korrektselt on toimunud raviarvete koostamine haiglates.

Tagasiside aruande koostajad tänavad kõiki partnereid – haiglate ja erialaseltside esindajaid, kes on kaasa aidanud asjakohaste indikaatorite valimisel ja Eesti oludele kohandamisel. Kõik ettepanekud, kuidas tagasiside aruannet edaspidi täiendada, on oodatud ja palume need saata jane.alop [at] haigekassa.ee (jane[dot]alop[at]haigekassa[dot]ee).

Lisad:

 1. INDIKAATOR 1.1 Kättesaadavus
 2. INDIKAATOR 1.2 Ravijuhtude osakaal vastavalt ravitüübile
 3. INDIKAATOR 1.3 Vältimatu abi osakaal statsionaarses ravis
 4. INDIKAATOR 2.1a Apendektoomia ravikestus
 5. INDIKAATOR 2.1b Rehospitaliseerimine apendektoomia korral
 6. INDIKAATOR 2.2a Insult: KT/MRT
 7. INDIKAATOR 2.2b Insult: trombolüüs
 8. INDIKAATOR 2.3 Keisrilõigete osakaal
 9. INDIKAATOR 2.4 Emakakaelavähi sõeluuringuga hõlmatus
 10. INDIKAATOR 2.5a Kaasuvate haiguste ja tüsistuste kodeerimine: apendektoomiad
 11. INDIKAATOR 2.5b Kaasuvate haiguste ja tüsistuste kodeerimine: spetsiifilised peaaju veresoonte haigused v.a TIA
 12. INDIKAATOR 2.5c Kaasuvate haiguste ja tüsistuste kodeerimine: vaginaalsed sünnitused
 13. INDIKAATOR 3.1a Ravikestus: koletsüstektoomia
 14. INDIKAATOR 3.1b Ravikestus: pneumoonia
 15. INDIKAATOR 3.2 Casemix indeks (CMI)
 16. INDIKAATOR 3.3a Päevakirurgia osakaal: herniotoomia
 17. INDIKAATOR 3.3b Päevakirurgia osakaal: koletsüstektoomia
 18. INDIKAATOR 3.3c Päevakirurgia osakaal: tonsillektoomia ja/või adenoidektoomia
 19. INDIKAATOR 3.4 Tasustamismeetodite osakaalud statsionaarses ravis
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.