Tasustamine

Raviteekonnapõhine tasustamine koostoimes teiste juhtprojekti osadega (arendusprojektid  ja tervistulemite mõõtmine ) toetab raviteekonna koordineerimist ja raviteekonna osapoolte vahelist koostööd.


Neli haiglat, kes viivad ellu ravikorralduslikke arendusprojekte, rakendavad kõikide perioodil 1.07.2020–30.06.2021 isheemilise insuldi saanud patsientide puhul juhtprojekti ülejäänud kahte osa, tervistulemite mõõtmist ja raviteekonnapõhist tasustamist. Raviteekonnapõhine tasustamine ja tervistulemite mõõtmine kestavad kuni 30.06.2022. 


Raviteekonnapõhise tasustamise raames kehtestatakse kogu isheemilise insuldi patsiendi raviteekonnale üks hind. Raviteekond algab ägeda isheemilise insuldiga patsiendi hospitaliseerimisest ning lõppeb 365 päeva möödudes (v.a juhtudel kui inimene saab kordusinsuldi või sureb). Raviteekond hõlmab nii isheemilise insuldiga seotud aktiivravi, järelravi, taastusravi kui ka õendusabi, kui ka isheemilise insuldi välditavate tüsistuste ravi (nn raviteekonna algoritm). Raviteekonna hind leiti eelnevatel perioodidel eelnimetatud ravietappides osutatud teenuste alusel. Statistilise analüüsi käigus ilmnes, et tulenevalt esmasest ravist (trombektoomia, trombolüüs, muu ravi) ja patsiendi vanusest on raviteekonna hind erinev. Sellest tulenevalt moodustati 7 erineva hinnaga raviteekonda.

Tabel 1. Isheemilise insuldi raviteekonnad sisalduvad Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus.

Tervishoiuteenuse nimetud Kood Piirhind eurodes
Isheemilise insuldi raviteekond, trombolüüsiga (19–44-aastasele isikule) 2323K 8501,32
Isheemilise insuldi raviteekond, trombolüüsiga (45–80-aastasele isikule) 2324K 7005,94
Isheemilise insuldi raviteekond, trombolüüsiga (vähemalt 81-aastasele isikule) 2325K 6603,23
Isheemilise insuldi raviteekond, trombektoomiaga (19–44-aastasele isikule) 2326K 21 062,45
Isheemilise insuldi raviteekond, trombektoomiaga (45–80-aastasele isikule) 2327K 16 538,80
Isheemilise insuldi raviteekond, trombektoomiaga (vähemalt 81-aastasele isikule) 2328K 15 412,98
Isheemilise insuldi raviteekond, muu aktiivravi (vähemalt 19-aastasele isikule) 2329K 4811,29

Tasumine on retrospektiivne, tasu saavad kõik teenuseosutajad ja riski kannab põhiline vastutaja ehk innovatsioonifondist toetuse saanud piirkondlik- või keskhaigla. See tähendab, et jooksvalt tasutakse kõikidele raviteekonna jooksul tervishoiuteenuseid osutanud raviasutustele ravijuhu ja/või teenusepõhiselt. Raviteekonna lõppedes võrreldakse raviteekonna jooksul makstud summat raviteekonna hinnaga (vt tabel 1) ning tehakse põhilise vastutaja tasaarveldus. Raviteekonnapõhise tasustamise kohta saab pikemalt lugeda raviteekonnapõhise tasustamise kirjeldusest  ja isheemilise insuldi raviteekonna analüüsist

Nagu ülejäänud juhtprojekti kahe osa puhul hinnatakse ka raviteekonnapõhise tasustamise puhul teostatavust (kas raviarveldus toimib), kasutajate tagasisidet (kas tasustamine on arusaadav, reageerimisvõime probleemide esinemisel) ja laiendatavust (kas uut tasustamist saaks rakendada kõikide isheemilise insuldiga patsientide puhul). Ühtlasi on oluline hinnata, kas raviteekonna hind (sh hinda mõjutavad parameetrid), algoritm ja tingimused on asjakohased või vajavad muutmist. Samuti hinnatakse muutusi juhtprojekti edukuse mõõdikutes (nt tüsistuste esinemine, mediaanaeg ravietappide vahetumisel, taastusraviga hõlmatus ja taastusravi intensiivsus jne). Kui raviteekonnapõhine tasustamine on edukas, soovime seda isheemilise insuldi puhul laiendada kogu süsteemile, seejuures sidudes tasustamise tervisetulemitega. 

Kontakt: Tiina Sats, Tervisekassa eriarstiabi teenuste osakonna juhataja, tel 6208 473.

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.