Tagasivaade Tervisedenduse konverentsile 2017

Edendus

Taisi Kõiv, tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse spetsialist

02. juunil toimus Nordea kontserdimajas Tervisedenduse konverents 2017, mis sel aastal keskendus eaka inimese tervisele. Konverentsi avasid Kaia Iva ja Tanel Ross.

Sotsiaalkaitseminister rõhutas oma avasõnades tervishoiu-, tööturu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemide ressursside tõhustamise tähtsust ja e-lahenduste kasutamise parendamise olulisust. Sarnaselt rääkis ka Tanel Ross pidades oluliseks sotsiaal – ja tervishoiupoole koostööd, kuna muutused rahvastiku vananemisel toovad omakorda kaasa ka muutused tervishoius. Lisaks tõi Tanel Ross olulisena välja sidusa ühiskonna tähtsuse ja tugeva sotsiaalsüsteemi ning sotsiaalse sidususe vahelise seose. Ross pani südamele ka, et hea tervis on rahas mõõdetuna kallis ja nõuab ressursse, haiguskoormus on ühiskonnale rahas mõõdetuna aga veelgi kallim.  

Konverentsi päev  oli jagatud kahte suurde sessiooni ja ühte paralleelsessiooni, kus kuulamiseks oli valida kolm erinevat teemat.

Avasessiooni alustas Tiina Tambaum, Tallinna Ülikooli Ühiskonna Teaduste Instituutist, kes tegi ettekande teemal „Kas Eesti vananeb aktiivselt või aktiivsena? Värskelt avaldatud SHARE 2015 andmete ülevaade“, ettekandest selgus, et inimesed kes töötavad või õpivad kauem, püsivad kauem ka aktiivsena.  Ettekandega saab tutvuda siin. 

Dr. Martin Prince Londonist andis ülevaate väärikalt vananemisest Euroopas ja mujal, lisaks rääkis ta vaimse tervise edendamisest, probleemide ennetamisest ja ravist, põhirõhk tema ettekandes oli suunatud ka dementsuse ennetamise võimalustele. Ettekandega saab tutvuda siin

Esimese sessiooni lõpetas Päästeameti ettekanne, kus Tauno Suurkivi andis ülevaate koduohutusest eakate aspektist, tuues sisse ka statistikat õnnetusjuhtumistest kodus ning tulesurmadest. Tauno Suurkivi ettekandega saab tutvuda siin.

Pika istumise vahepalaks oli Mari Mägi (Tallinna Ülikool) eestvedamisel virgutav liikumispaus, mis tekitas saalis viibijates palju elevust.

Sessiooni lõpetas juba traditsiooniks saanud tervisesõbra tiitli üleandmine, kus Eesti Tervisedenduse Ühingu poolt valiti 2017. aasta tervisesõbraks Rimi Eesti Food AS. Rimi on näidanud end kui sotsiaalselt vastutustundlikku ettevõtet, mida iseloomustavad väga hea algatusvõime ja proaktiivsus tervisevaldkonnas.

Konverentsi poolitas mitmekesine lõunalaud Tervise Cateringi poolt.

Päev jätkus paralleelsessioonidega, kus valikus oli kolm teemat.

I sessioon kandis pealkirja „Kroonilise haigusega inimese toimetuleku toetamine“, sessiooni juhtis Liis Hinsberg Eesti Haigekassast.

Sessioonis tegi esimese ettekande Mare Oder Eesti Haigekassast, kes tutvustas patsiendijuhendeid, mille eesmärk on anda patsiendile teavet ning soodustada koostööd paremate ravitulemuste saavutamiseks ning on infokandja tervishoiutöötajatele suhtlemise hõlbustamiseks patsiendiga või tema lähedastega. Ettekandega saab tutvuda siin

Teise ettekande tegi Argo Aug samuti Eesti Haigekassast. Argo tutvustas ravimeid ja meditsiiniseadmeid ning rääkis sellest, millised on patsiendi võimalused ja kompenseerimise põhimõtted, mida tasuks igal juhul teada. Argo ettekandega saab lähemalt tuvuda siin

Sessiooni lõpetas Doris Kaljuste, kes tutvustas projekti SMARTCARE, mille eesmärgiks oli välja töötada ja juurutada krooniliste haigustega eakate veebipõhine kodujälgimissüsteem, mis võimaldaks kombineeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenust. Telemeditsiin ja telehooldus pakub võimalust kauem kodus olla haigla või hooldekodu asemel. Põneva projekti kohta saab lähemalt lugeda siit

II sessioon kandis pealkirja „Head praktikad aktiivsena vananemise toetamisest Eestis“, sessiooni juhtis Mari Raudsepp Tervise Arengu Instituudist.

Sessiooni esimene ettekande tegi Urve Miidla, MTÜ Ohutusõpetuskeskusest, kes rääkis projektist „Peatu ja Vaata“, mis sai alguse liiklusõnnetuste statistikast ( Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet), samuti TNS Emori poolt 2015.a läbi viidud kvaliteetuuringust eakate liikluskäitumise kohta, kus selgus, et eakas liikleja on liikluses nii ohuallikas kui ka ise rohkem ohustatud. Projekti käigus korraldati vestlusringe, mille käigus anti ülevaade kehtivast Liiklusseadusest, eakatega juhtunud liiklusõnnetuste põhjustest ning jagati praktilisi nõuandeid igapäevaseks liiklemiseks. Arutati koos, millised on eakate mured liikluses ning kuidas saab igaüks panustada liiklusohutusse. Samuti said projektis osalejad liikluse ohutumaks muutmiseks esitada omapoolseid ettepanekuid, mis edastati vastavatele ametkondadele. Projektist rohkem saab lugeda siit

Ene Vahter, Kuressaare Hoolekande juhataja andis ülevaate sellest, millised on eakate võimalused olla aktiivsed Kuressaare Päevakeskuses.

Meeksi vallavanem, Aleksandr Suvorov rääkis üksikisiku algatusest ja omavalitsuse toetusest oma valla näitel. Illustratiivset ettekannet saab vaadata siit.

III sessioon kandis pealkirja „Vaimse tervise toetamine vanemas eas“, sessiooni juhtisid Eha Rüütel ja Anu Jonkus.

Loovteraapia võimalustest aktiivse vananemise toetamisel rääkisid Tallinna Ülikooli loovterapeudid-kunstiterapeudid Signe Kirkman, Malle Luik ja Eha Rüütel.

Ettekandes räägiti loovteraapia tähendusest, võimalustest ning toimest vanemas eas. Samuti räägiti erinevatest võimalustest loov -ja kunstiteraapiast ning sellest, kuidas  eakas ja tema pereliikmed sellest võimalikult palju kasu saaksid.

Põneva ettekandega teraapiatest saab tutvuda siin ja videost vaadata siin: Eha RüütelSigne KirkmanMalle Luik ja Anu Jonkus

Viimast ühist lõpusessiooni alustas Kai Saks Tartu Ülikoolist, kes rääkis suhtlemisest eaka patsiendiga. Räägiti suhtlemise üldistest põhimõtetest, eaka patsiendi eripäradest ning pöörati palju tähelepanu sellele, mida ei tohiks teha eaka inimesega suheldes. Ettekanne on leitav siit ja järelevaadatav siit.

Enne viimaseid ettekandeid lõid saalis meeleolu taas üles Tallinna Ülikooli muusikateraapia tudengid, kes astusid üles 5 minutilise muusikapausiga.

Enne viimaseid ettekandeid lõid saalis meeleolu taas üles Tallinna Ülikooli muusikateraapia tudengid, kes astusid üles 5 minutilise muusikapausiga.

Päeva viimase ettekandega astus üles Sentab Estonia OÜ juht Tarmo Pihl, kes tutvustas Sentabi pakutavaid võimalusi ning rääkis kuidas läbi nende võimaluste vanemaealisi kaasata. Loe täpsemalt Sentabi tegemistest ning vaata ettekannet järelevaatamiseks.

Päeva lõpetas Lääne-Viru noortekogu humoorikas videoklipp teemal „Hea praktika näited Lääne-Virumaalt“. 

Konverentsil tervitas inimesi Karl-kristjan Kingi ja Rauno Pella akustilise muusikalise programmiga.

Konverentsil tervitas inimesi Karl-kristjan Kingi ja Rauno Pella akustilise muusikalise programmiga.

Tervist edendaval eesmärgil oli kõikidele osalejatele kingituseks veepudel, mida sai täita veejaamas.

Tervist edendaval eesmärgil oli kõikidele osalejatele kingituseks veepudel, mida sai täita veejaamas.

Konverentsi päeva modereeris Tõnis Milling.

Täname kõiki ettekandjaid ja konverentsil osalejaid!

Kohtumiseni järgmisel aastal !