Kontrolli oma ravikindlustuse kehtivust

ravikindlustus

Autor: Aet Trisberg, väljaandest Virtuaalkliinik

Haigekassa teatas hiljuti, et hakkab parema kindlustuskaitse tagamiseks informeerima inimesi sms-i teel nende ravikindlustuse lõppemisest, esimesena saavad teavitusi väikelaste vanemad. Kaua aga kehtib ravikindlustus pärast sünnitust, (üli)kooli lõpetamist või töölepingu lõppemist, uurisime järgi haigekassast.

Kuna praegu veel haigekassa ei saada kõigile inimestele nende ravikindlustuse lõppemise kohta sms-teavitust, tasub ise teadlik olla, kaua kehtib ravikindlustus erinevates eluetappides ja olukordades. Ravikindlustus ei lõppe kunagi n-ö päeva pealt, reeglina kehtib ravikindlustus pärast millegi lõppemist/lõpetamist veel 1-3 kuud. Ravikindlustuse kehtivust saab alati kontrollida ka portaali eesti.ee kaudu või helistades haigekassa klienditelefonile (+372) 669 6630.

Kehtiva seaduse järgi maksab tööandja töötaja brutopalgalt 33% sotsiaalmaksu, millest 13% läheb ravikindlustusse. Töötava inimese brutopalgalt tasutava sotsiaalmaksu eest kompenseeritakse raviteenuseid ka nendele elanikkonnagruppidele, kes ise parajasti kindlustusmakseid ei tee. Ravikindlustusse tehtud sissemaksete eest tagab haigekassa inimese haigestumisel raviteenuste eest maksmise, kompenseerib vajadusel retseptiravimid ette nähtud ulatuses, maksab haiguslehel oldud aja eest haigusraha jne.

19 aastased/gümnaasiumi või kutsekooli lõpetajad

Lapsele ravikindlustuse saamiseks ei pea haigekassale avaldust esitama. Oluline on märkida lapse elukoht rahvastikuregistris, kuna haigekassas jõustub kindlustus automaatselt kõigile alaliselt Eestis elavatele rahvastikuregistris registreeritud lastele ning see kehtib kuni 19aastaseks saamiseni. Kui õpilane saab õppeaasta jooksul 19aastaseks, kehtib tal kindlustus edasi gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamiseni. Pärast kooli kehtib ravikindlustus veel kolm kuud.

Üliõpilased, kutseõppurid ja doktorandid

Eestis on ravikindlustustatud Eesti alalisest elanikest üliõpilased, kutseõppe tasemeõppes õppivad õpilased ning doktoranditoetust saavad doktorandid, kelle eest riik tasub sotsiaalmaksu.

Eestis õppijate kindlustusandmed saab haigekassa haridus- ja teadusministeeriumilt. Välisriigis õppijad peavad õppimist tõendava dokumendi haigekassale ise esitama.

Üliõpilase ravikindlustus lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui üliõpilane ei ole lõpetanud õppeasutust aasta möödumisel õppekava nominaalkestuse lõppemisest või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõppeb tema ravikindlustus ühe kuu möödumisel. Sama kehtib kutseõppe puhul.

Ajateenijad ja asendusteenistujad

Eestis saavad riigi poolt ravikindlustuse ka ajateenijad ja asendusteenistujad. Ravikindlustuse saamiseks esitavad andmeid haigekassale kaitsevägi ja Kaitseressursside Amet.

Ravikindlustus kehtib üldjuhul veel kuu aega pärast aja- või asendusteenistuse lõppemist. Kui ajateenistuse lõpetanud inimene ei ole selle aja jooksul saanud muul alusel kindlustust, pikeneb tema kindlustus veel kahe kuu võrra.

Rasedad

Eestis on rasedad kaetud ravikindlustusega. Kui inimesel puudus enne rasedust ravikindlustus, tuleb selle taotlemiseks rasedal esitada haigekassale arsti või ämmaemanda väljastatud tõend raseduse tuvastamise kohta. Kindlustus lõppeb kolm kuud pärast arsti määratud eeldatavat sünnituskuupäeva.

Pärast seda säilib ravikindlustus perest ühel Eestis elaval ning alla 3aastast Eestis elavat last kasvataval vanemal, eestkostjal või hooldajal, kellega on sõlmitud kirjalik perekonnas hooldamise leping, või inimesel, kes kasutab vanema asemel lapsehoolduspuhkust ning kes kasvatab Eestis alla 3aastast last. Lapse 3aastaseks saamise järgselt säilib ravikindlustus veel üks kuu.

Töötajad

Ravikindlustus kehtib töötavatele inimestele, kelle eest makstakse või kes maksavad ise enda eest sotsiaalmaksu.

Nendeks on:

  • töölepingu alusel töötajad
  • võlaõigusliku lepingu (VÕS) alusel töö või teenustasu saajad
  • juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed
  • füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d) ja nende tegevuses osalevad abikaasad
  • ettevõtlustulult maksu maksjad (nn ettevõtluskontot kasutavad inimesed)

Ravikindlustusele on õigus töötajatel, kelle tööleping kehtib kauem kui üks kuu ja kelle töötamine on registreeritud maksu- ja tolliameti töötamise registris. Töötajate ja FIE-de ravikindlustus kehtib pärast töölepingu lõppemist veel kaks kuud.

Juhtimis- ja kontrollorgani liikme, ettevõtlustulult maksu maksjal ning VÕS lepingu alusel töö- ja teenustasusid saaval inimesel tekib ravikindlustus järgmisel päeval pärast seda, kui tööandja on esitanud maksu- ja tolliametile tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSD). Ravikindlustus peatub pärast sotsiaalmaksu deklareerimata jätmist.

Ravikindlustuse tekkimiseks peab lepingu teine pool (tööandja) tasusid maksma iga kuu ning deklareerima makse tähtajaks. Kindlustuskaitse tekib töötajal ainult siis, kui üks või mitu maksjat on tema eest ühes kuus deklareerinud sotsiaalmaksu kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.

Töötud

Ravikindlustusele on õigus ka töötukassas registreeritud töötutel. Kui töötukassas arveloleku periood on lõppenud, kehtib ravikindlustus veel ühe kuu. Erandiks on töötuskindlustushüvitise saajad, kelle ravikindlustus lõpeb kahe kuu pärast.