Haigekassa e-teenused

Riigiportaal eesti.ee on kodanikule justkui väravaks, mille kaudu saab hõlpsasti suhelda erinevate asutustega – vaadata näiteks ostetud ja välja ostmata retseptiravimeid, juhilubade kehtivust liiklusregistris, tellida Euroopa ravikindlustuskaarti haigekassast, registreerida lapse sündi ja palju muud.

Kõiki kodanikule mõeldud teenuseid saab vaadata minnes aadressile www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule. Siseneda saab ID-kaardi või pangalingi abil.

Riigiportaal on pidevas arengus. Sedamööda nagu kasvavad nii kodanike kui ka ametkondade võimalused ja kogemused e-teenuste kasutamisel, suurenevad võimalused portaalis.

Retseptid

Asukoht www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Retseptid

Arsti poolt välja kirjutatud retseptide vaatamise võimalus on riigiportaalis olemas juba mõnda aega. Retseptikeskkonnas saab vaadata, millal ja millistele ravimitele on arst retsepti väljastanud, kas ja kui kaua retsept veel kehtib, milliseid ravimeid on isik varasemalt ostnud.

Retseptide vaatamise teenust uuendati hiljuti, et pakkuda võimalust täpsemalt tutvuda oma retsepti sisuga ning aidata patsientidel vähendada kulutusi ravimitele.

Nüüd on inimesel võimalik vaadata, kas arst on retsepti koostanud toimeainepõhiselt. Toimeainepõhise retsepti puhul on apteekritel näiteks kohustus pakkuda kõige soodsamat ravimit selleks, et patsiendid saaks soovi korral valida soodsaima hinnaga ravimi.

Haigekassa hüvitab retseptiravimeid ainult piirhinnani, valides piirhinnast kallima ravimi tuleb inimesel ülejäänud osa ise tasuda Ravimite piirhindu on võimalik kontrollida Ravimiameti registrist. Ravimi kättesaadavust erinevatest apteekidest kodulehtedelt www.raviminfo.ee ja www.apteegiinfo.ee.

Juhul kui arst väljastab retsepti originaalravimile, siis on riigiportaali retseptide vaates näha arsti lisatud põhjendus, miks retsept ei ole välja kirjutatud toimeainepõhiselt. Ka apteekri põhjendused valiku kohta on väljal „Apteekri lisaselgitus“. Pärast ravimi ostmist on lahtris „Makstud summast välditav osa’’ inimesel võimalik näha seda summat ravimi ostuhinnast, mida oleks piirhinna piiresse jääva soodsama valiku puhul saanud vältida.

Riigiportaali retseptide vaatamise teenus võimaldab inimesel teha teadlikke valikuid ravimite soetamisel ningosaleda aktiivselt oma tervist puudutavate otsuste tegemisel koostöös arsti ja apteekriga .

Töövõimetushüvitised

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Isiku töövõimetushüvitised (haigekassa)

E-TVL tööandjatele. Nüüd on võimalus tööandjatel edastada haigekassale töövõimetusleht elektrooniliselt. See võimaldab hüvitist kiiremini välja maksta. Kui tööandja edastab andmeid elektrooniliselt, ei pea arst inimesele paberil töövõimetuslehte väljastama. Alates 01.01.2015 ei väljasta arst enam inimesele paberil töövõimetuslehte ja tööandjal muutub töövõimetuslehe andmete elektrooniline edastamine tööandjatele kohustuslikuks.

Teenuse tööandjatele leiab aadressil: www.eesti.ee → E-teenused → Ettevõtjale → Töökeskkond ja personal → Töövõimetuslehe edastamine haigekassale

Saab vaadata infot oma kolme viimase kalendriaasta töövõimetushüvitiste, nt haigus- ja hoolduslehe või sünnituslehe kohta.

Vaates näeb töövõimetuslehe liiki, töövabastuse perioodi ja töövõimetuslehe olekut ehk kas arst on selle edastanud, kas haigekassa hüvitab või ei, kas leht on maksmisel või juba makstud, kas konto andmed on korrektsed või puudulikud.

Pärast välja maksmist lisanduvad hüvitise määr, töövõimetuspäevade ja hüvitatud päevade arv, kalendripäeva ja -aasta keskmine tulu, hüvitise summa ja tulumaks. Hüvitisest summa kinnipidamine kohtutäituri nõude alusel.

Infot saab vaadata hetkest, mil tööandja esitatud töövõimetusleht on sisestatud haigekassa infosüsteemi või tööandja on töövõimetuslehe andmed elektroonselt haigekassale edastanud. Täpsemat infot saab ka haigekassa infotelefonilt 16363 ja klienditeenindusbüroost.

Arvelduskonto ja isikuandmed haigekassas

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse→ Minu arvelduskonto ja andmed haigekassas

Teenuses saab vaadata ja muuta oma pangakonto andmeid ning kontaktandmeid. Saab vaadata oma rahvastikuregistrist haigekassale edastatud postiaadressi.

NB! Kõik rahaliste hüvitiste väljamaksed teeb haigekassa isiku viimati esitatud kontole.

Euroopa ravikindlustuskaardi tellimine

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Euroopa ravikindlustuskaardi tellimine

Kodanikuportaali eesti.ee kaudu saab Euroopa ravikindlustuskaarti tellida endale ja oma alla 19a lapsele. Täiskasvanu kaart kehtib kuni 3 aastat, lapsel kuni 5 aastat või 19a saamiseni. Kaardi saab kätte oma valitud postiaadressil lihtkirjana või haigekassa klienditeenindusbüroost.

Juba väljastatud kaardi kohta kuvatakse kaardi number, kehtivusaeg ning kaardi staatus.

Ravikindlustuse ja perearsti info

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Ravikindlustuse ja perearsti info (haigekassa)

Saab vaadata oma ravikindlustatust ja perearsti andmeid.

Hambaravi hüvitised

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Hambaravi hüvitised isikule

Infot näeb hambaravihüvitise maksmise kohta, mida saavad vähemalt 63a ravikindlustatud inimesed ning vanadus- ja töövõimetuspensionärid (hüvitis 19,18 eurot), samuti rasedad ja alla1a lapse emad ning suurenenud hambaraviteenuse vajadusega inimesed (hüvitis 28,77 eurot). Andmeid kuvatakse ainult välja makstud hüvitiste kohta (alates 2007).

Peale taotluse esitamist võib hüvitatav summa olla 0, kuid maksimummäärast on taotletav hüvitise summa juba maha lahutatud. Andmed korrastuvad pärast hüvitise kandmist pangakontole.

Vaates näeb: hüvitatav aasta, hüvitatud summa, limiidi jääk.

Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus

Infot näeb vähemalt 63-aastaste kindlustatud isikute ning vanadus- ja töövõimetuspensionäride hambaproteesihüvitise kohta. Hüvitise suurus on 255,65 eurot.

Näha on see, kui palju võite veel hüvitist saada ehk hambaproteeside hüvitise limiidi jääk. Sealt ei saa teavet hüvitise saamise õiguse ega limiidi kehtivusperioodi kohta. Vaatest ei näe, mis ajast alates hüvitist kasutate või kui kaua on teil võimalik kasutamata summat hüvitamiseks taotleda.

Vaates näeb: limiidi jääk

Ravimihüvitised

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Ravimihüvitised (haigekassa)

Kui soodusravimitele on kulunud rohkem kui 384 eurot kalendriaastas, saab haigekassalt taotleda täiendavat ravimihüvitist. Seda hüvitist arvutatakse ainult soodusretseptide alusel.

Arvesse ei võeta retsepti omaosaluse alusmäära (sotsiaalministri määrusega on kehtestatud omaosaluse alusmäärad 1,27 eurot ühe retsepti kohta 100%, 90% ja 75% soodustuse korral ja 3.19 eurot 50% soodustuse korral) ning ravimite piirhinda või hinnakokkuleppes märgitud hinda ületavaid summasid.

Vaates näeb muuhulgas: retseptide kogumaksumust, hüvitamise alussummat, hüvitamisele kuuluvat summat, hüvitatud summat.

Näidatakse ainult kvartaalselt uuenevaid apteekidelt haigekassale edastatud soodusretseptide andmeid.