e-SENS projekt aitab kaasa sujuvalt toimiva tervishoiu tagamisele Euroopa Liidus

Uus e-Tervise piloot e-SENS pakub Euroopa Liidu (edaspidi EL) elanikele Euroopas reisides lihtsat juurdepääsu arstiabile, seda ka Euroopa ravikindlustuskaardi puudumisel.

Eesti ja Madalmaad olid esimesteks riikideks Euroopas, kus testiti spetsiifilisi e-SENS interaktiivseid lahendusi, mis võimaldavad kontrollida EL kodanike õigusi tervisekindlustusele – reaalajas – suheldes kodaniku oma liikmesriigiga. Eesti Haigekassa juhatuse esimehe Tanel Rossi sõnul ei lihtsusta see teenus ainult juurdepääsu tervishoiule, vaid võimaldab arstidel tulevikus teha digitaalselt arveid ka teise Euroopa Liidu riigi patsientidele, lühendamaks piiriüleste tervishoiuga seotud finantsülekannete toimumisaega, mis praeguse paberkandjal toimiva protsessina kestab kuni kaks aastat või enamgi. “On oluline rõhutada, et uudsete IT-tehnoloogiate kasutamise lõppeesmärgiks tervishoius ei ole lihtsalt uue praktika või seadme töösse rakendamine, vaid parem ligipääs arstiabile patsiendi heaolu ja tervise hüvanguks,” ütles Tanel Ross. “Nüüd oleme astunud ühe olulise sammu selle eesmärgi saavutamise suunas.”

Eestis ja Madalmaades läbi viidud reaalset ärikeskkonda simuleerivad testid näitasid e-kinnituse päringute edukat käitlemist ning erinevaid laadimisvõimalusi tervishoiuteenuse osutajate süsteemidest. Lahendus, mis võimaldab elektroonselt kinnitada kodaniku seaduspärast õigust ravikindlustusele, põhineb e-SENS e-väljastuse, e-dokumentsatsiooni ja e-allkirja tehnoloogiatel.

Vastavalt EL seadustele on kodanikul õigus saada tervishoiuteenuseid mis iganes liikmesriigis samadel tingimustel ja rahalistel alustel oma elukohariigiga võrreldes. Praegusel ajal peab välisriiki külastav EL kodanik sellisele teenusele tasuta juurdepääsu saamiseks kõigil juhtudel esitama kas oma õigusi ravikindlustusele kinnitava Euroopa Ravikindlustuskaardi või tellima telefoni/faksi teel paberipõhise Ajutise Asendussertifikaadi (AAS), mis tõendab samuti õigust ravikindlustusele.

Uus e-SENS piloot, mis võimaldab patsiendi kindlustatuse elektroonset kinnitamist vastavalt vaid tema poolt esitatavale kaasaskantavale dokumendile, nagu pass või ID-kaart, võib muutuda varsti reaalsuseks. Tervishoiuteenuse osutaja saab võimaluse logida süsteemi, mis kõigepealt selgitab välja, kas tal on õigus kontrollida kindlustatuse olemasolu. Edukal sisselogimisel saab pärida patsiendi kindlustatuse andmeid, valides soovitud kehtivusaja. Käesoleval hetkel kindlustatud kodaniku kohta annab tema ravikindlustusorganisatsioon reaalajas välja elektroonse AAS versiooni.

Reaalses elus tähendab e-SENS piloot EL kodanikele seda, et teise liikmesriigi külastamisel on tulevikus tervishoiuteenused kättesaadavad ilma Euroopa ravikindlustuskaardita ning täiendava maksevajaduseta. E-kinnituse teenus pakub sujuvat interaktiivset kindlustatuse kontrolli ravikindlustuskaardi asemel. See on oluliseks väärtuseks eurooplastele, kuna üle 60% neist ei kanna tegelikkuses kaasas ravikindlustust tõendavat dokumenti. Tervishoiuteenuse osutaja jaoks kindlustab antud teenus makse saamise vastavalt kompetentselt asutuselt tema asukoha liikmesriigis, vähendades seega bürokraatiat.

Edukas testperiood Eestis ja Madalmaades näitas, et digitaalne piiriülene suhtlus on teostatav. Lähtuvalt antud kogemusest on e-SENSE meeskond vastu võtnud otsuse püstitada eesmärk kaasata enamatest liikmesriikidest partnereid, kes oleksid huvitatud rakendama e-kinnituse lahendust. John Stevens, uue tööeesmärgi elluviimise juht, on pakkunud kõigi liikmesriikide ravikindlustusorganisatsioonidele ja tervishoiuteenuse osutajatele võimalust katsega ühineda: ”Muudame selle teenuse ühiselt reaalajas toimivaks praegu, meie kodanike ja klientide heaks, kes vajavad piiriülest arstiabi“.

Käesolev e-kinnituse piloot on üks osa EL riikliku ja erasektori ambitsioonikatest ettevõtmistest, testimaks uusi interaktiivseid teenuseid sellistes haldusalades, nagu tervis, aga samuti ka äri, hanked ja õigusala üle kogu EL-i. Kogu projekti lõppeesmärgiks on põimida omavahel Ühtse Digitaalse Turu kogu potentsiaal, muutes riiklikud süsteemid omavahel paremini koostoimivaks tänu valdkondade ülesele IT lahendusele.

Edasiseks on planeeritud töörühm teenuse laiemaks tutvustamiseks potentsiaalsetele partneritele.

Lisateave e-SENS kohta: http://www.esens.eu

Vaata e-kinnituse toimimist videos: https://www.youtube.com/watch?v=GxqOeRxpuO8

Kontaktandmed: esens.info [at] lists.esens.eu (esens[dot]info[at]lists[dot]esens[dot]eu)